INGEZONDEN BRIEF: Windmolens en zonnepanelen

Papendrecht : géén woningen, windmolens en zonnepaneelweiden ten noorden van de A15.

De gemeenteraad van Papendrecht heeft op 26 januari 2021 besloten dat er ten noorden van de A15 geen woningen, windmolens en zonnepaneelweiden mogen worden gebouwd, Dat besluit werd genomen op basis van een amendement van PAB en D’66. Het ging hen niet alleen om de bescherming van het Groene Hart maar om meer redenen. Dat besluit viel bij de vaststelling van een Ontwikkelingsvisie.

Een soortgelijk document is in de maak in Sliedrecht. De nieuwbouwplannen van Papendrecht tot 2030 wijken heel sterk af van die van het college van
Sliedrecht.

Ter vergelijking. In Papendrecht is er tot 2030 behoefte aan 460 woningen. Daar wil men 230 woningen aan toevoegen vanwege de ambitie van de zogenaamde Regionale Groeiagenda van de Drechtsteden. Bij elkaar dus 690, afgerond op 700. Dat wil men binnen de huidige grenzen oplossen.

In Sliedrecht is er behoefte aan 1000 woningen. Onderverdeeld in 700 echte behoefte en 300 voor oplossing “scheefhuur”. Het college wil daaraan toevoegen vanwege diezelfde ambitie van de  Regionale Groeiagenda : 1.500 woningen. Meer dan 4 x zoveel dus dan in Papendrecht! Bij elkaar totaal 2.500. te verdelen over 1.250 binnen de huidige grenzen en 1.250 ten noorden van de spoorlijn.

Op basis van dezelfde uitgangspunten komt Papendrecht dus uit op 700 woningen en Sliedrecht 2500.

Hoe verschillend kan er in twee (buur)gemeenten worden gedacht!  Opnieuw een bewijs dat het college van Sliedrecht veel te veel woningen wil bouwen; nog even afgezien van de onhaalbaarheid daarvan. Maar het is blufpoker in de hoop in elk geval te gaan bouwen ten noorden van de spoorlijn.

Johan Lavooi

Brieven worden 1 op 1 overgenomen. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is. De naam van de afzender wordt onder het artikel geplaatst. NAW- en e-mailgegevens worden niet openbaar gemaakt. Een ingezonden brief plaatsen we onverkort, soms ook omdat er geen artikel over het onderwerp op online krant Sliedrecht24 is verschenen.

Redactie Sliedrecht24

8 gedachten over “INGEZONDEN BRIEF: Windmolens en zonnepanelen”

 1. Ik kan Flip Mak gerust stellen . De regionale energieopgave kan voor het grootste deel gevonden worden door met name platte daken van zonnepanelen te voorzien. De rest kan gevonden worden door een geluidscherm, gecombineerd met zonnepanelen langs de Betuwelijn. Er hoeven dus geen windmolens te worden geplaatst en ook geen zonneweiden te worden aangelegd.

 2. Wat mij betreft een paar opmerkingen.
  De hoeveelheid energie die de regio Drechtsteden zou moeten bieden laat ik even liggen. Ik noem wel een paar andere zaken.
  Het is voor Papendrecht een beetje gemakkelijk om te besluiten dat er ten noorden van de A15 geen windmolens mogen komen. Er is daar -alleen het gebied tussen de N214 en de A15, het gebied waar de Betuweroute onder grond duikt is Papendrechts grondgebied- maar weinig ruimte om een aantal windmolens neer te zetten. Er loopt behalve de Betuweroute ook nog eens een hoogspanningsleiding en ondergronds een hoofdtransport gasleiding. Zelfs voor woningbouw en bijbehorende wegen is er geen fatsoenlijke ruimte. Niet zo’n moeilijk besluit dus als je op voorhand weet dat het toch niet veel kans maakt.
  De Sliedrechtse situatie is anders. De hoogspanningsleiding die daar ten noorden van de Betuweroute loopt vormt geen obstakel.
  Velen vinden het een lelijk gezicht om windmolens in het buitengebied van Sliedrecht (vroeger Polder Sliedrecht?), direct achter de Betuweroute te plaatsen -daar kan ik wel in meegaan- maar ze zien toch even over het hoofd dat het uitzicht over de Alblasserwaard door een zes, zeven meter hoog geluidsscherm langs de Betuweroute aan het zicht wordt onttrokken en windmolens daarbij geen hindernis zijn. Ja, ze steken de hoogte in. Maar bedenk dat er vanuit het bewoonde deel van Sliedrecht óók niet in de Alblasserwaard gekeken kan worden; daarvoor staat nog eens het geluidsscherm langs de A15 in de weg.
  Wat dit geluidsscherm betreft, het is in het verleden al onderzocht geweest: zonnepanelen op deze schermen waren niet mogelijk en dié zouden pas opvallen. Over uitzicht gesproken.

  De gemeenteraad van Sliedrecht heeft in de periode 2010-2014 in meerderheid besloten dat er voldoende draagvlak is voor plaatsing van windmolens achter de Betuweroute. Johan Lavooi, toen onze wethouder, was daar niet gelukkig mee. Maar we hadden toen en hebben ook nu met de provincie te maken die (helaas) alle standpunten van gemeenten kan overrulen. Destijds was het gebied waar ik met name op doel, globaal tussen de Matenase Scheidkade en de Tolsteeg, een zoekgebied maar de provincie liet dat vallen, vooral omdat het toen niet echt nodig was en omdat men, ten onrechte zoals ik hierboven schreef, het uitzicht een breekpunt vond. Statenleden die dat standpunt verdedigden waren niet of nauwelijks bekend met onze situatie. De foto’s van het geluidsscherm langs de Betuweroute die ik toonde werden opzij gelegd. Helaas ging men wel akkoord met windmolens in de Merwelanden… Alsof dat geen horizonvervuiling was.
  Besluitvorming door Provinciale Staten is op dit dossier al jaren gaande en zorgt steeds voor veel discussie. Dat zal het ook nu doen. Wat mij betreft is plaatsing van windmolens geen vrijblijvende zaak. Wel de lusten maar niet de lasten?

  Nog twee opmerkingen.
  Ik hoop dat er raadsfracties zijn die het eerdere aanbod van Sliedrecht aan de provincie willen herhalen. Dan kan het zoekgebied aan de noordwestkant van knooppunt Gorinchem vervallen. Als er iets een open gebied is, dan daar wel.
  Zijn zogeheten zonneweiden, hectares vol zonnepanelen op een grasland, misschien een betere oplossing? a. een afschuwelijk gezicht, b. wordt de ondergrond niet voor altijd onherstelbaar verziekt?

 3. Maikel had het over ambities…ambities….ambities. Uit vele onderwerpen blijkt dat inderdaad.

  Zowel op het aantal te bouwen woningen en op de energietransitie (maar ook andere onderwerpen die Sliedrecht 24 aankaart) wordt niet hoog ingezet maar te hoog, onevenredig hoog. Papendrecht doet daar niet aan mee, simpel.

  Als raadsleden of politieke partijen er al niet uitkomen door het overtollig gebruiken van cijfers dan wordt het toch tijd dat er een simpele vragenlijst moet worden uitgewerkt op een flink aantal gebieden?

  – Hoeveel moeten de Drechtsteden leveren voor de energietransitie.
  – Hoeveel daarvan moet Sliedrecht (en andere plaatsen) leveren op basis van welke verdeling
  (omvang km2, aantal inwoners etc)
  – Hoe is dat te realiseren: langs rijkswegen, betuwelijn, op daken etc.
  – Kan een dorp zomaar zeggen: nee, wij doen niet mee?
  – kiezen we voor particuliere en bedrijvendeelname bij molens en zonnepanelen of niet? (mijn idee, nooit doen)

  Maar ook:
  – Hoeveel huizen hebben we nodig per categorie zonder de woorden hoop, verwachting, gokje etc.
  – Waar hebben we plaats om die te bouwen?
  – Wat is de ambitie van de gemeente en waarom moet er zoveel meer gebouwd worden?

  etc. etc.

  Ik begrijp best hoe moeilijk besturen is maar er zijn maar weinig stukken vanuit de Gemeente die begrijpelijk zijn opgesteld. Elk onderwerp wordt zodanig wazig gemaakt dat niemand het meer begrijpt. Daar zou ik als raadslid helemaal gestoord van worden maar veel erger, het ondergraaft vertrouwen. De gemeente mag best wat doordrukken als het overtuigd is van het eigen gelijk maar dan wel in alle openheid.

  SLIEDRECHT…..GOED IN EENVOUD EN OPENHEID!!!!!!

  Ik zou zeggen: raadsleden van welke partij dan ook: ga ervoor. Stel eisen aan de informatie van het college en als je die zelf ook niet begrijpt, vraag dan om eenvoud en openheid! En als je het zelf wel begrijpt….leg het dan even simpel uit via Sliedrecht 24 zodat wij het ook snappen.

 4. Beste Henk Jansen,

  Blijkbaar heeft u gelukkig behoorlijk gefundeerde mening over de Drechtsteden Regionale Energie Strategie en de afgelopen weken heb ik me daar ook wat dieper in verdiept, o.a. op die Drechtsteden RES website.
  Maar het duizelt me al weer van de cijfertjes, waarbij ik me dan weer afvraag welke cijfertjes en ambities al dan niet correct zijn.

  Op die Drechtsteden Energie website kom ik ook de door u genoemde 0,84 Peta Joule tegen, alsmede 0,66 Peta Joule, wat m.i. de opgave voor de gehele Drechtsteden is en waarvan ik denk, dat we die in de volgende context moeten plaatsen:

  – Het “minimum-bod” van de totale Drechtsteden is 0,66 Peta Joule
  – De “extra ambitie” van de totale Drechtsteden is 0,84 Peta Joule,
  waarbij ik me wel meteen afvraag waarom weer zo’n hoge
  “ambitie-om-het-beste-jongetje-van-de-klas-te-zijn”?
  – Totaal voor de alle Drechtsteden “gaan” we dan blijkbaar voor 1,50 Peta Joule
  – Heel simpel en misschien te simpel verdeeld over 7 Drechtsteden
  moet elke stad of dorp dan zoeken naar ongeveer 0,21 Peta Joule,
  wat verhoudingsgewijs voor Sliedrecht eigenlijk al veel is.
  – Één Petajoule is ongeveer 16 windturbines of 150 voetbalvelden (= 300 hectare)
  – De “opgave” c.q. het gespreks-onderwerp van (politiek) Sliedrecht gaat dan
  toch maximaal over 0,21 Peta Joule, wat dan gelijk staat aan:
  – maximaal 3,36 windturbines òf maximaal 31,5 voetbalvelden met
  zonnepanelen of een combinatie daarvan.
  – En dat is dus inclusief die hoge ambitie, toch?

  Dan blijft het nog steeds een hele opgave voor ons dorp, maar ik ben soms nogal van “de cijfertjes” en wil graag eerst duidelijk vaststellen over welke aantallen windturbines en/of voetbalvelden met zonnepanelen we het in Sliedrecht moeten hebben.
  Her-en-der hoor ik ook al veel hogere getallen. En – indien mijn aannames correct zijn – dan wil ik die – als voormalige rechtsback met lange slidings – eerst “tackelen”, waarna we over de juiste aantallen wellicht in gesprek gaan met onze directe buurgemeentes.
  Overigens – geen misverstand – dit is absoluut geen pleidooi voor windturbines of grote “glazen” weilanden met zonnepanelen.

  Hoor graag uw visie of bovengenoemd rekenmodel volgens u klopt of niet?

 5. Inzake windmolens:
  Het doel van “Drechtsteden Energie” is onderzoeken naar mogelijkheden in de 3 zoekgebieden voor grootschalig zon en wind. Hierop slaat die 0.84PJ, buiten deze gebieden kijken kijkt men nog naar zon in restruimten (0.11PJ) en is men in gesprek met stakeholders, (Prorail en Rijkswaterstaat.) dus alleen die 0.11PJ gaat inderdaad over zon in bermen / op geluidschermen. Besluitvorming medio juli.

  Dus het is zeker dat er langs de rijksweg (A15/A16) wordt gekeken naar de mogelijkheden van windmolens (16 in totaal), maar ook verder daar vandaan bijvoorbeeld richting Wijngaarden en Molenaarsgraaf. Waarbij het lijkt dat Wijngaarde compleet genegeerd is in de informatie verstrekking en straks mss wel met windmolens zit. Temeer omdat er bij Kijfhoek alleen naar zon wordt gekeken en Papendrecht al een positie ingenomen heeft over de gebieden ten noorden van de A15…..

  Het project team “Drechtsteden Energie” kent de nota Werfel, dit is meegenomen maar men zoekt verruiming om de doelstellingen te halen eventueel geholpen door andere samenstellingen van de locale politiek na de verkiezingen en of door grondeigenaren te verleiden om te participeren. In deze context is het interessant wat Papendrecht besloten heeft en zou het prettig zijn als Sliedrecht een gelijksoortig standpunt gaat innemen. Ik denk (hoop) dat niemand zit te wachten op windmolens c.q. nog meer horizon vervuiling.

  Waarbij het duidelijk is dat grondeigenaren zich ook zouden kunnen organiseren om wel of niet te participeren. Er zijn meerdere grondeigenaren met plannen. Daarbij komt dat er nog een participatie mogelijkheid voor particulieren is om deel te nemen in investeringen. Dus er zal best iets van de grond komen op privaat niveau. Niet genoeg om de doelstellingen te halen. Een voorbarige conclusie kan zijn dat dat Drechtsteden haar energiedoelen wil realiseren ten koste van de leefruimte van haar buren. Waarbij je ook kunt concluderen dat het in de regio niet handig is om in druk verstedelijk gebied met diverse priorititeiten windmolens en grote zonneweiden aan te leggen. Die optie van de Biesbosch of windmolens op water (Merwede) wordt niet onderzocht…
  Van zonneweiden word je ook niet perse gelukkig
  ad.nl/economie/buitenlandse-investeerders-gaan-er-vandoor-met-miljoenensubsidies-en-winst-van-zonneparken~a3f41bf9/

  Ps: Ik zal deze post ook op een andere plek plaatsen op Sliedrecht24

 6. Ambitie, ambitie, ambitie!!!!
  Is dit het toverwoord om ‘sterk’ te lijken als gemeentebestuur??
  Wat zou het krachtig zijn als Sliedrecht de ambitie had om het woon- en leefgenot te verhogen (dat is nu al desastreus….) door juist een prachtig natuurgebied aan te leggen ten noorden van de spoorlijn. Een gebied waar de natuur en niet de mens de overhand heeft!
  Concreet: Geen bebouwing in het groene hart, geen winmolens, geen lichtmasten, geen zonnepanelenweide!
  Je wordt doodmoe van al die ambities……

 7. Wat een heldere aanpak daar in Papendrecht Johan. Het zou ook te gek zijn om zonnepaneelweiden aan te leggen. We gaan daken subsidiëren als we er gras op laten groeien en dan zouden wij op gras zonnepanelen leggen? Klinkt niet logisch en is bovendien geen gezicht. Ook goed om gewoon uit te spreken dat windmolens er niet komen. Die horen op zee, ver weg.

  Wat ik nog mis is dat we, als buurgemeenten, best kunnen besluiten om zonnepanelen te bevestigen op de geluidsschermen. Ik las al men denkt om de betuwelijnlijn met panelen te voorzien maar ik mis de A15. Samen met Papendrecht, Hardinxveld en Sliedrecht zijn er tientallen kilometers beschikbaar voor zonnepanelen zonder dat iemand er hinder van heeft.

  Trouwens, ik mis sowieso een gedeelde visie van de drie buurgemeenten. Waarom? We zijn lid van dezelfde club, wonen tegen elkaar aan en samen staan we sterk. Vanuit het Alblasserbos kunnen we wellicht een mooie groenstrook maken tot eind Hardinxveld-Giessendam. Onze eigen Biesbosch aan deze kant a la Merwelanden met een heus Moldiep maar dan noemen we het: Het Alblasserdiep. Een continue rondrijdend elektrisch treintje brengt ons vanuit alle drie de plaatsen naar dit natuurgebied om teveel parkeerplaatsen te voorkomen.

  En ja, ik denk dat onze de gemeente wat commercieel naar het besturen kijkt: ik noem er veel en ga dan akkoord met veel minder nieuwe huizen maar wel aan de noordkant ook een beetje. Is natuurlijk politiek begrijpelijk maar een heldere uitspraak zoals in Papendrecht wekt meer vertrouwen.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld