Toelichting ruimtelijke ontwikkelopgave voor politieke partijen

SLIEDRECHT – Fractiespecialisten van de Sliedrechtse politieke partijen krijgen maandagavond 10 mei 2021 meer te horen over hoe het college kijkt naar de toekomstige ruimtelijke ontwikkelopgave. “Dan organiseren we een consultatie van de raad over de ontwerp-Omgevingsvisie. Deze wordt daarna ter inzage gelegd. Een raadsvoorstel ter vaststelling van de Omgevingsvisie wordt ter agendering aangeboden voor de besluitvormende vergadering van dinsdag 26 oktober 2021”, schrijven de wethouder Ton Spek (CDA) van Openbare Ruimte en Duurzaamheid en Ed Goverde (PvdA) van Ruimtelijke ordening en Grondbeleid woensdag 21 oktober 2021 in een College Informatiebrief (CIb) aan de gemeenteraad.

Polder Sliedrecht-Noord. In het komend jaar wordt een aantal besluiten ten aanzien van de (ruimtelijke) ontwikkelopgave in Sliedrecht ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Op de avond wordt gesproken over de verschillende trajecten die het college voor zich ziet en de voorgestelde termijnen van besluitvorming. (© Archieffoto RPAS Peter Donk / Dronetv.nl)

De Omgevingsvisie wordt onder de nieuwe Omgevingswet, die per 01-01-2022 in werking treedt, het belangrijkste instrument voor de raad om keuzes vast te leggen over de fysieke leefomgeving. Nu worden deze keuzes gemaakt in een structuurvisie, laatstelijk de Structuurvisie Sliedrecht 2020. De Omgevingsvisie is breder dan de Structuurvisie en bevat niet alleen de ruimtelijke ordening maar de gehele fysieke leefomgeving. Spek in de CIb: “Dat betekent dat ook thema’s zoals duurzaamheid, gezondheid, veiligheid en klimaat bij de Omgevingsvisie betrokken kunnen worden. De gemeenteraad is volgens artikel 3:1 van de Omgevingswet bevoegd om de Omgevingsvisie vast te stellen. Het is gewenst om op het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet een vastgestelde Omgevingsvisie te hebben.”

Regionale Energie Strategie en Transitievisie Warmte
De Regionale Energie Strategie (RES) is een concretisering van het bod en de ambities die de regio Drechtsteden in de concept-RES van afgelopen jaar hebben vastgesteld. “Naast een uitwerking van de mogelijkheid tot het benutten van de gedefinieerde zoekgebieden voor het opwekken van zon en wind, krijgt ook het energiesysteem voor de komende jaren aandacht en worden er doelen voor energiebesparing opgenomen. De Transitievisie Warmte (TVW) maakt per wijk inzichtelijk, wat de meest voor de hand liggende warmteoptie is die tegen de laagste maatschappelijke kosten realiseerbaar is. Daarnaast wordt een grove indicatie gegeven van de periode waarin deze transitie kan plaatvinden”, legt Spek uit. Deze keuzes vormen voor het college het uitgangspunt voor wijkuitvoeringsplannen en de hieruit volgende wijkaanpak. Spek: “Beide beleidsdocumenten worden in opdracht van het rijk opgesteld. Vanwege de impact van de (ruimtelijke) keuzes in deze documenten op Sliedrecht worden deze voor de raad van 29 juni 2021 ter besluitvorming aangeboden.”

Regionale Adaptie Strategie
In navolging van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2017 en als onderdeel van het thema ‘klimaatbestendig dorp’ uit de Duurzaamheidsagenda 2018-2022 is de gemeente Sliedrecht aangesloten bij de door het Rijk aangewezen werkregio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. De samenwerking is er volgens het college op gericht klimaatadaptieve maatregelen uit te werken die de klimaateffecten hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen voorkomen of beperken. Spek: “Om te komen tot een dergelijke Regionale Adaptatiestrategie (RAS) is in 2019 de regionale klimaatstresstest uitgevoerd en zijn we momenteel bezig met afronding van de risicodialoog. De adaptatiestrategie wordt geconcretiseerd in een uitvoerings- en investeringsagenda. Met de adaptatiestrategie en uitvoerings- en investeringsagenda wordt een voorstel ingediend bij het Rijk om cofinanciering voor uitvoering van de maatregelen op basis van de Impulsregeling Klimaatadaptatie te ontvangen.” De RAS wordt voor het zomerreces van 2021 afgerond en zo spoedig mogelijk daarna aan de betrokken colleges ter besluitvorming voorgelegd. “Na het zomerreces zullen wij u dit besluit voor kennisgeving aanbieden aan de gemeenteraad”, aldus Spek.

Programma Ruimtelijke vernieuwing en ontwikkellocaties
In de Kadernota 2021 is de koers voor groei en ontwikkeling van Sliedrecht tot 2030 vastgesteld en in de begroting 2021 is een eerste budget gereserveerd voor een programma ruimtelijke vernieuwing. Wethouder Ed Goverde: “We voeren daarvoor een verkenning uit van de ruimtelijke en financiële ontwikkelingsmogelijkheden voor Sliedrecht. Daarin staan de vernieuwing van het bestaande dorp, de uitbreiding in Sliedrecht boven de spoorlijn en de verbinding tussen beide centraal staan.” Voor het zomerreces komt het college volgens Goverde terug bij de raad met een eerste overzicht van potentiële ontwikkellocaties. “Dit wordt daarna ruimtelijk, financieel en organisatorisch verder ingevuld en vertaald naar een overall programma waarin – middels een verdere concretisering en visualisatie van de ontwikkelingsmogelijkheden – de mogelijke prioriteiten en hun haalbaarheid inzichtelijk worden gemaakt”, schrijft Goverde in de CIb. Het conceptprogramma wordt volgens hem besproken in een fractiespecialistenoverleg in november 2021, waarna het programma begin 2022 ter besluitvorming aan de raad wordt aangeboden.

3 gedachten over “Toelichting ruimtelijke ontwikkelopgave voor politieke partijen”

 1. Als ik je opsomming lees Johan dan overheerst eigenlijk de ‘laat-maar’ gedachte uit mijn eerste reactie. En dat is jammer, zeker omdat juist in deze tijd op landelijk niveau die transparantie zo centraal staat.

  En je zegt: ‘vraag het aan je favoriete raadslid’ maar die hebben zwijgen tot kunst verheven zeker als het via Sliedrecht24 gaat. Ook op de eigen site staat eigenlijk niets nieuws. Toch zijn zij de enige die tenminste de eigen kiezers moeten blijven voorlichten.

  Misschien zijn er verzachtende omstandigheden: ze begrijpen er zelf wellicht ook niets van wat ik dan wel weer begrijpelijk vind. Dan kun je beter niet reageren. Staat een beetje gek. Ik hoop dat het CDA, met de opleiding tot raadslid zoals eerder bekend gemaakt, TRANSPARANTIE en heldere taal als les 1 uitgebreid zal behandelen.

  Natuurlijk, ik begrijp echt wel dat er bestuurd moet worden. En dat betekent niet altijd dat je vrienden maakt. Maar gewoon zwijgen, niet toelichten, en toeslaan is inmiddels de gewone werkwijze geworden terwijl geen enkel raadslid er hoge bloeddruk van lijkt te krijgen.

  Hierbij nog een kans per partij: ga de punten van Lavooi (want die begrijpen we wel) een voor een af en voorzie ze van commentaar: hoe kijken de partijen naar de voornemens en wat missen we nog aan informatie?

  Wat heeft in vredesnaam anders stemmen nog voor zin????

 2. Laat ik proberen de afdeling communicatie een handje te helpen.

  Voor de komende tijd staan er grote, belangrijke onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad
  De voorbereidingen daarvoor zijn ver gevorderd, maar wij als bewoners worden daarvan nauwelijks op de hoogte gesteld.
  De gemeentepagina’s in Het Kompas staan vol met propaganda-artikelen, maar deze onderwerpen komen nauwelijks aan bod. En inspraak lijkt een woord uit voorbije tijden . Bovendien laat de gemeenteraad de voorbereiding vrijwel volledig over aan burgemeester en wethouders . En zoals bekend zijn die niet zo scheutig met informeren . Zowel de bevolking als de gemeenteraad staan dus behoorlijk op achterstand.

  Waar gaat het om ?
  Een greep uit de onderwerpen :
  • Het college wil in het bestaande dorp nog eens 1250 woningen bouwen. Waar dat zou moeten ? Geen idee. Voor de zomer gaat men aangeven aan welke plekken men denkt.
  • Of men dan ook gaat aangeven of men betaalbare woningen voor huurders, starters en ouderen wil bouwen is nog afwachten
  • Het college wil ook ten noorden van de spoorlijn 1250 woningen bouwen . Ik heb al eens in een tekening aangegeven hoeveel ruimte daarvoor nodig is. Dan wordt er gebouwd tot tenminste de Middelwetering. Maar er is inmiddels ook een deal met projectontwikkelaar Blokland om ten oosten van de Provinciale Weg huizen te bouwen. Of de voetbalvelden ook hier worden geplaatst is onbekend. College en bestuur voetbalvereniging spreken in elk geval niet op dezelfde golflengte . Blokland er wat betreft grondverkoop met de boeren inmiddels wel uit.
  • Of de miljoenen kostende tunnel in het verlengde van de Lijsterweg ( langs de ijsbaan en volkstuinen en de 10 hoog flats onder de rijksweg door ( een hobby van wethouder Spek ) ook nog steeds in de plannen zit wordt ook voor de zomer bekend
  • De Regionale Energie Strategie ( RES ) gaat duidelijkheid geven over de vraag of er 120 meter hoge windmolens en grootschalige zonneparken komen ten noorden van de spoorlijn . De Klankbordgroep Wijngaarden verzet zich ertegen. Het lijkt erop dat de Klankbordgroep veel invloed heeft . Maar grondeigenaren die windmolens willen bouwen zijn nog aan het lobbyen . Het gevolg zal wel zijn dat een strook direct ten noorden van de wijk Baanhoek West nog steeds aangewezen wordt als “zoeklocatie”. Ik geloof niet dat er veel inwoners beseffen dat dit gevaar op de loer ligt.
  Op 12 mei wordt de RES vastgesteld in een overleg van Provincie, colleges en Waterschap . Wie denkt dat er daarna nog wat aan kan worden veranderd lijkt mij naïef.
  • De Transitievisie Warmte ( TVW ) moet duidelijkheid geven over de vraag of de operatie die nu in Sliedrecht Oost in uitvoering is , voor heel Sliedrecht gaat gelden
  • De Regionale Adaptie Strategie ( RAS ) onttrekt zich aan in elk geval mijn waarneming. Maar het gaat onder andere om de grote gevaren van verdere inklinking van het veenweidegebied. Ook voor Sliedrecht is dat een enorm groot gebied. De bodem daalt door de lage grondwaterstand, die aangehouden wordt omdat de boeren dit prettig vinden omdat ze dan met zwaar materieel kunnen rijden,. Het gaat om zo’n centimeter daling per jaar. En het zorgt voor een enorm broeikaseffect door de uitstoot van CO2 ( het veen brandt als het ware langzaam op ) . Welke maatregelen men wil gaan treffen weet ik niet.
  • Tot zover een greep. Maar ik zal wel niet volledig zijn. Raadpleeg uw favoriet raadslid om meer te weten te komen !

  Tenslotte : alles lijkt erop dat burgemeester en wethouders willen dat nog dit jaar onomkeerbare besluiten worden genomen , zodat het geen onderwerpen worden van de verkiezingen van volgend jaar !

 3. Bij mij komt dit over als een wedstrijdje ingewikkeld doen. Alle mensen…..Je kunt halverwege lezend in slaap gesust zijn, of hoge bloeddruk hebben, of een ‘laat-maar’ idee over je krijgen of beseffen: als je iets ingewikkeld maakt dan zit er mogelijk een addertje onder gras.

  Ik geloof dat overigens niet maar misschien is het een idee om voor de gewone sterveling gewone sterveling taal te gebruiken zodat we enthousiast kunnen reageren op deze doordachte plannen?

  Want wat staat er nou echt? Iets van: we gaan in Sliedrecht Noord huizen bouwen op ietsje vervuilde grond met daaromheen mooie windmolens en prachtige zonnepanelenparken?

  Nogmaals: ik denk het niet maar ik weet het niet zeker dus probeer het nog eens communicatieafdeling Sliedrecht.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld