‘STS-deelnemers in 2019 samen in één registratiesysteem’

SLIEDRECHT – Het staat al een aantal jaren hoog aan het lijstje, maar nu gaat het dan toch echt gebeuren. “Wij vinden het belangrijk een goed totaalbeeld te hebben van wat er in en rondom het Sociaal Team Sliedrecht (STS) gebeurt. Niet in de laatste plaats om uw raad hierover op de hoogte te houden. Daarom hebben wij in het Lokaal uitvoeringsprogramma Wmo 2017-2018 de ambitie opgenomen dit jaar over te schakelen op één registratiesysteem waarin álle aan het STS deelnemende organisaties kunnen en willen registreren”, schrijft wethouder Hanny Visser-Schlieker (PRO Sliedrecht) namens het college van B & W aan de leden van de gemeenteraad. In de praktijk is één systeem dan mogelijk in 2019.

Over één registratiesysteem wordt al jaren gesproken, bleek eerder onder meer uit oude stukken van de Stichting Welzijnswerk Sliedrecht, die Sliedrecht24 onder ogen kreeg.

Tot vorig jaar registreerde iedere organisatie nog in haar eigen systeem wat het lastig en tijdrovend maakte om een goed totaalbeeld te genereren. Inmiddels is volgens Visser een eerste stap gezet en zijn er nog twee registratiesystemen over: TICK voor jeugdhulp en Central Station voor volwassenhulp.

Niet mogelijk
De leverancier van TICK is vorig jaar gevraagd het systeem te verbreden naar volwassenhulp. Visser: “Tijdens het ontwikkeltraject is echter gebleken dat het toch lastig is het systeem zodanig flexibel te maken dat het steeds blijft aansluiten bij de continue doorontwikkeling van de samenstelling en de werkprocessen van het STS. Dit is aanleiding geweest tussentijds een extra haalbaarheidsonderzoek in te lassen. De conclusie daarvan was dat het zonder een extra financiële en tijdsinvestering niet mogelijk is TICK op korte termijn geschikt te maken voor de doelgroep 0 tot 100 jaar. Het is ook de vraag of dat op langere termijn lukt. Daarbij speelt nog dat het contract tussen Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid en de leverancier van TICK eind 2018 afloopt en ook daar een afweging voor 2019 en verder gemaakt moet worden.

Globaal totaalbeeld
Het voorgaande heeft het college van B & W doen besluiten in 2018 nog met twee registratiesystemen te blijven werken (TICK voor jeugdhulp en Central Station voor volwassenhulp) en in 2018 een besluit te nemen over 2019 en verder. “In de praktijk betekent dit dat er sprake is van een gesplitste verantwoording (jeugd en volwassenen) vanuit STS. De kerngegevens, zoals het aantal cliënten, doorlooptijd en wachttijden, zijn in beide systemen overigens gelijk. Een globaal totaalbeeld is zo wel te maken, al is het iets bewerkelijker dan met één registratiesysteem. Overigens checkt de toegang tot STS in beide systemen of de cliënt bekend is. Bovenstaande is overigens een vraagstuk dat ook in omliggende gemeenten speelt”, aldus wethouder Visser.

Eenmalig extra licentie- en beheerskosten
Ook in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden werkt men overwegend met 0 tot 100-teams en is men nog op zoek naar een oplossing voor het registratievraagstuk. Ook in die regio heeft men volgens Visser nog te maken met het uitdienen van het contract tussen Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid en de leverancier van TICK.  Het in 2018 blijven werken met twee registratiesystemen betekent eenmalig extra licentie- en beheerskosten. Deze kunnen volgens het college van B & W worden opvangen binnen het budget voor het Lokaal uitvoeringsprogramma Wmo 2017-2018.

Een reactie plaatsen