INGEZONDEN BRIEF: De plannen voor het W. Dreespark & de Maaslaan

Het protest voor het behoud van het Dr. Willem Dreespark. (Archieffoto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

De actiegroep voor het behoud van het Willem Dreespark en de bebouwing langs de Maaslaan vindt
het hoog tijd worden om de inwoners van Sliedrecht te informeren over de laatste ontwikkelingen.
Maar eerst even een korte terugblik.

 • 1) De presentatie
  De presentatie van de gemeente en Tablis op 03-07-2023 voor de Maaslaan en het W.
  Dreespark veroorzaakte een enorme woede explosie. Daarover is een uitvoerige brief
  geschreven op 13-09-2023 bestaande uit 18 pagina’s tekst en 2 bijlagen. U kunt dit vinden
  door in te loggen op de site van de gemeente Sliedrecht. Overvallen als we waren door de
  gepresenteerde plannen voor de Maaslaan, heeft de actiegroep in deze brief ook een
  tegenvoorstel afgegeven, waarop tot op heden nog een enkele reactie is ontvangen.
 • 2) 120 appartementen
  Overvallen als we waren door het gepresenteerde bouwvolume van 120 appartementen
  langs de Maaslaan-West. Dit getal was onbekend in de raad en tot stand gekomen in een
  geheim overleg tussen de gemeente Sliedrecht (wethouder T. Spek) en Tablis. Van de 3
  aangewezen locaties Maaslaan, Middeldiepstraat en Valkhofweg, vielen de laatste 2 af en
  bleef alleen de Maaslaan over – voor de appartementen – maar: zo werd geconstateerd,
  daarvoor was niet voldoende ruimte aanwezig langs de Maaslaan. “Dan maar de hoogte in!”
  was het besluit! De presentatie van 03-07-2023 noemde naast nieuwe bebouwing ter plekke
  van de oude school, additioneel 2 hoogbouw woonblokken van elk 40 appartementen – 5
  hoog – aan de beide oostelijke uiteinden in het park.
 • 3) Uitruilafspraak
  De actiegroep is zeer verbaasd dat zo’n verdichting van grote extra bouwvolumes plaatsvindt
  aan de rand van en in het bestaande W. Dreespark, met niet acceptabele bouwhoogtes. Het
  was verbijsterend te horen in de nachtelijke vergadering van 26-09-2023, toen wethouder T.
  Spek gedwongen werd in de raad opening van zaken te doen aangaande het getal van 120
  appartementen en op welke wijze de besluitvorming daartoe tot stand kwam. Het enige
  argument wat telde, was de uitruilafspraak tussen de gemeente Sliedrecht en Tablis. Die
  uitruilactie was een tijdelijke huisvesting van de bewoners van de te slopen flats aan de
  Thorbecke- en de Rembrandtlaan. Dit is opgenomen in de geheime bijlagen (4 stuks) van de
  samenwerkingsovereenkomst met Tablis. Looptijd van de uitruil: 15-20 jaar. Daarin, in die
  geheime stukken, stond dat als deze uitruil niet kon doorgaan, i.e. het niet doorgaan van de
  bouw van de 2 woontorens, de additionele kosten voor een alternatieve oplossing voor
  huisvesting, voor rekening van de gemeente Sliedrecht komen. Ergo: voor de
  Sliedrechtenaren!

  Het woongenot
  Hoe kan je zo dom zijn om je op voorhand zo contractueel te binden over zaken die nog een
  lang traject van goedkeuring/overleg in de raad en inspraak en participatie van de bewoners
  moet doorlopen. Lees ook onze brief van 13-09-2023 aan de bestuurders en de raad van
  Sliedrecht (te lezen op de site van de gemeente).
  Weg was en is nog steeds het vertrouwen in ons bestuurlijk college.
  Het woongenot van de bewoners aan de Maaslaan-Oost wordt dus door de wethouder
  opgeofferd aan een uitruil/verhuizingsgemak voor Tablis, wat zeker 15 jaar gaat duren voor
  alle hoogbouw gesloopt en herbouwd is.

 • 4) Vergeten zaken in de presentatie
  De actiegroep heeft het gepresenteerde plan van Tablis van 13-09-2023 bestudeerd en komt
  tot een aantal vergeten zaken die normaliter in een presentatie van zo’n belangrijk plan
  dienen te worden meegenomen;
  – Er ontstaat geen samenhang met de bestaande bebouwing aan de Oostkant van de
  Maaslaan; de woontorens zijn te hoog en dissoneren juist met de omgeving,
  – Ze zijn niet ontstaan op architectonische gronden, maar enkel en alleen op een
  uitruilafspraak,
  – Geen aandacht voor additioneel grondbeslag voor parkeren; grond wat additioneel
  onttrokken wordt aan het park,
  – Tablis hanteert een parkeernorm van 0,7; dat wil zeggen minder dan 1 auto per
  appartement. Dat zal gegarandeerd problemen veroorzaken in de buurt,
  – Problemen die niet hoeven op te treden wanneer besloten wordt de 2 woontorens niet
  te bouwen,
  – Er zal heel veel extra autoverkeer in de Maaslaan ontstaan met 120 woonheden extra
  erbij en de wijk/straat zal onveiliger en erg druk worden,
  – Opstoppingen bij de aansluiting op de Deltalaan.
  Voor het park zijn er ook grote gevolgen;
  – De rust in het park komt zwaar onder druk te staan,
  – Kinderspeelplaats, volière en de hondenuitrenplaats zullen verdwijnen.
  De raad heeft echter reeds uitgesproken deze te willen handhaven > maar waar dan?
  – Voor extra woontorens is dus dan geen plaats!!!
  Een watergang dwars door het park;
  – We hebben nog niet genoemd de additioneel te graven watergang (sloot) van 7m breed,
  die van zuid naar noord door het park gaat lopen, achter de woningen die gepland zijn op
  de oude-school locatie. Die watergang gaat het park beroven van veel groen en mooie
  bomen en 1800m2 aan parkgrond. De actiegroep betwijfelt het nut ervan en de
  noodzaak daartoe zal toch onderbouwd moeten worden. Op basis van de achter ons
  liggende ervaring, is deze watergang niet nodig.

  En wat te denken van het rest-park?
  49% is door ons uitgerekend als te worden ontnomen aan het park als de Tablis-versie met
  woontorens wordt uitgevoerd. Het park wordt gereduceerd tot een groenstrook. En dan wil
  men t.z.t. door dit rest-park ook nog een zuid-noord fietspad aanleggen. Hopelijk komt dat er
  nooit! Luchtfietserij; kom tot bezinning en realiseer je als ontwerper dat niet alles kan.
  Het fietsen in het park is lang verboden geweest uit rust en veiligheidsoverwegingen. Ineens
  wordt dan het park onderdeel van een doorgaande route naar Sliedrecht-Noord met een
  brug over de A15. Doe dat bij de Tolsteeg waar ruimte is voor een oprit.
  Nog een heel belangrijk aspect moet worden benoemd:
  De kaalslag van groen en mooie grote bomen;
  – Het W. Dreespark is één van de “2-grote longen” in Sliedrecht,
  – Die kaalslag is door de actiegroep in beeld gebracht door een serie kleurenfoto’s van
  “bovenaf” van het park te maken met een drone,
  – In die foto’s is aangegeven wat er verdwijnt door het uitvoeren van het plan Tablis; dat
  geeft een bedroefd makend beeld.
  – Want als de woontoren in de Noord-Oosthoek er zou komen, verliezen we additioneel
  veel groen en bomen. Juist daar aan de noordzijde tegen de A15 moet dit groen aanwezig
  blijven.

 • 5) Verdichting, overal verdichting!
  Maar een park is geen woonwijk en een park heeft een andere functie;
  – “Gods natuur ervaren en tot de ontdekking komen hoe wondermooi deze is geschapen”,
  – Een plek waar een mens tot bezinning kan komen en ouderen nadenken over hun
  geleefde leven,
  – Een park met grote bomen haalt ook onze CO2 uit de lucht en produceert zuurstof en
  vangt fijnstof op van de A15,
  – Daarom moeten er juist in Zuid-Holland -dus ook in Sliedrecht- geen bomen worden
  gekapt en/of gerooid,
  – Sommigen van de raadsleden vinden dat er een goede balans moet zijn tussen
  bebouwing en groen. Jawel, dat geldt voor een woonwijk, niet voor een park.
  – De raad heeft besloten al het groen in het park te behouden, maar realiseert zich
  onvoldoende wat de gevolgen zullen zijn door een eventuele uitvoering van het plan van
  Tablis.
 • 6) Geen inspraak en participatie
  Ja, de wethouder heeft excuses aangeboden voor de miskleunpresentatie van 03-07-2023. Hij
  beloofde inspraak en participatie aan de omwonenden, maar helaas is daar tot op heden nog
  niets van terecht gekomen en zijn we inmiddels ruim 4 maanden verder. Ook hebben wij nog
  geen enkele informatie ontvangen van de projectleider van de gemeente. We vroegen die
  informatie via 3 mails. Het enige antwoord in de retourmails van “onze” projectleider was:
  “wacht maar tot eind september-begin oktober; dan komt de volgende info-avond”. Daar,
  daar dan geconfronteerd wordend met een uitgewerkt plan, dat moet dan onze participatie
  heten, want onze verzoeken werden benoemd door onze eigen Sliedrechtse projectleider als:
  “ruis op de lijn”. Hoe arrogant kan je zijn; maar wij denken dat het een aangestuurde
  arrogantie is. Want de wethouder T. Spek drukt gewoon door en dat blijkt uit zijn
  “manipulatie” van de raad op 10-10-2023. Daarover gaat het volgende.
 • 7a) Na deze lange inleiding nu dan naar de raadsvergadering van 10-10-
  2023.
  Wij hebben begrepen dat wethouder T. Spek terug is gekeerd naar de oorspronkelijke selectie
  van de volgende 3 locaties; Maaslaan, Middeldiepstraat en Valkhofweg.
  Daarbij is de Maaslaan als eerste voor uitvoering geselecteerd. In de vergadering van 10
  oktober heeft de wethouder 2 voorstellen gedaan ter goedkeuring aan de raad.
 • 7a) Voorstel
  In het eerste voorstel gaat het om de goedkeuring van de visienota voor de Maaslaan.
  – De wethouder T. Spek suggereert dat iedereen die visienota kent, althans moet kennen,
  – Ik kreeg sterk de indruk dat dit niet het geval was,
  – Zonder deze visie “uit te delen” in de raad of voor te lezen, werd het echter goedgekeurd,
  – Vraag: maar wat is er dan goedgekeurd? Welke tekst en welke uitgangspunten?
  – Bij navraag achteraf in de raad door H.A. ten Brinke was dit verre van duidelijk,
  – Er werd niet verwezen naar de visienota uitgangspunten welke in de startnotitie van de
  Binnenstedelijke herstructurering van 13 september 2022 staat vermeld (7 punten),
  – Ook werd niet verwezen naar de Binnenstedelijke herstructurering van augustus 2023
  waar ook de Maaslaan in de beschrijving is opgenomen (laatste versie).In die beschrijving
  komt de eerste hint naar hoogbouw in de Maaslaan; nu verstopt in versluierd
  woordgebruik.

  “Quote”:
  een toekomstige woonontwikkeling zal zich aan de straatzijde in maat en schaal voegen in en
  zijn directe omgeving, zodat een ontspannen aansluiting op de bestaande woningen aan de
  Maaslaan ontstaat. En: aan de parkzijde “kan” een hoogteaccent worden voorzien!“UN quote”:
  Conclusie >
  hier staat het 5-hoogbouwblok beschreven met aan de straatzijde de fysio! Het plan wat aan
  de muur hangt bij de fysio en ik daar mocht bekijken.
  Dus toch;
  – Alles gepland in het park aan de zuidoostzijde,
  – Alles zoals op 3/7 gepresenteerd, met nog extra de fysio,
  – Alles zonder inspraak van de omwonenden,
  – Gewoon doordrukken wat afgesproken is in de geheime documenten met Tablis.
  Maar;
  Maar ook hier een “tegenwoord” wat gebaseerd is op tekst uit de andere documenten. Er
  staat namelijk dat alleen gebouwd wordt ter plaatse van de oude school. Dat zijn we
  tweemaal tegengekomen. Dus toch een loslaten van de 2 hoogbouwblokken. Graag zelfs,
  nee dat is te zwak uitgedrukt; Het moet!!! Daar gaat het nu juist om reeds 4,5 maand!!!
  – De beschrijving onder de “quote” is wollig en verhullend. Misschien mag de laatste zin
  ons nog hoop geven, want daar wordt het werkwoord “kan” gebruikt. Dan de fysio
  Ja, dat grondstuk moest nog even gekocht worden van de eigenaars. Maar die wilden in de
  Maaslaan blijven, dus werden ze tegen de hoogbouw aangeplakt als een laagbouw. Een
  “verhuizing” dus die geheim moest blijven, maar toch openbaar werd. Want er werd door de
  actiegroep een tekening gemaakt van het geziene plan, op geheugen input en dit plan werd
  getoond aan de projectleider van de gemeente Sliedrecht met de vraag: “klopt deze
  tekening?”. Het antwoord was ja en de tekening werd in de raad door de actiegroep getoond
  bij de eerstvolgende inspreekbeurt. Vele raadsleden zagen dit plan voor het eerst.
  Toen ongeveer 14 dagen later 2 vrouwelijke leden van de actiegroep deze tekening zelf wilden
  zien die in de fysio aan de muur hing, kregen de dames te horen dat “er” niets meer mocht
  worden getoond en gezegd, want “ze” hadden op hun kop gekregen van de gemeente
  Sliedrecht. Geheimhouding dus; veel zaken worden geregeld zonder openbaarmaking, want
  er was weer een gebouw toegevoegd. Toen H.A. ten Brinke een en ander in zijn inspreekbeurt
  naar voren bracht, werd hem verweten door de SGP fractie dat hij de feiten verdraaide in zijn
  (=actiegroep) voordeel en loog! Ik heb dat gepareerd met: “kom maar met bewijzen, zo niet
  dan is het beter te zwijgen”. De “onbekende” visienota werd goedgekeurd!

 • 7b) Voorstel twee
  Toen vond de wethouder het tijd worden door te drukken. De volgende stap: het maken van
  een bestemmingsplan voor de Maaslaan. Volgens de definitie in een document van Tablis,
  moet daaronder het volgende worden verstaan;
  “dat is een plan van de gemeente waarin staat waarvoor een stuk grond of een gebouw
  mag worden gebruikt”.
  Dus geen site-plan, geen geveltekeningen zodat je je een voorstelling kan maken. Het is dus
  alleen een beschrijving. Dat wordt ter visie/commentaar gelegd (6 weken).
  Vraag:
  is dan het commentaar onzerzijds daarop onze participatie-inbreng, onze enige inbreng? Wij
  willen eerder worden ingeschakeld en wensen eerder geraadpleegd te worden over:
  – meepraten/opstellen van de visienota / c.q. daarover eerder geïnformeerd worden
  – meepraten/opstellen van het bestemmingsplan
  Het dreigt op deze wijze weer een “met ons” edoch een volledig “zonder ons” te worden.
  7c) Maar wat is de intentie van de wethouder met dit alles?
  Dat lezen we in het nieuwe programmaplan Ruimtelijke Vernieuwing 2023-2024 (blz. 8 & 9).
  “Quote”:
  Om de goedkeuring te krijgen van de raad en een globaal bestemmingsplan ter inzage te
  leggen voor: 1 januari 2024.
  “UN quote”:
  Er is in deze bovenstaande “Quote” weer een nieuw begrip ingevoerd nl: “een globaal
  bestemmingsplan”. Wij vinden dat niet juist omdat deze formulering de weg openzet tot
  aanvullingen en/of wijzigingen.
  Vraag:
  waarom die haast? De goedkeuring aan het tweede voorstel wordt gegeven, zonder te wijzen
  op participatie in het ontwerpproces van de inwoners/omwonenden.
 • 8) Een tegenvoorstel van de actiegroep
  Nu de wethouder teruggekeerd is tot de oorspronkelijke 3 locaties waar het eerst gebouwd
  gaat worden, is het getal van 120 wooneenheden voor de Maaslaan naar onze mening van
  de baan. Het oorspronkelijke getal van 100-250 woningen voor de 3 locaties samen wordt nu
  weer gebruikt. Overigens is dit getal 100-250 indicatief. Wij hebben een voorstel ontwikkeld,
  waarbij alleen gebouwd kan worden op de hieronder beschreven plaatsen;
  – De fysio laagbouw met parkeerplaatsen, met daar ook de kinderspeelplaats en volière,
  – De woningen op de locatie van de oude school + op de oude fysio + op de oude
  kinderopvang (incl. parkeerplaatsen),
  – In getallen woningen:
  * 16 appartementen * 36 eengezinswoningen = * 52 wooneenheden.

Wij willen dit gaarne met u bespreken.

De actiegroep voor het behoud van het W. Dreespark en de Maaslaan wil de inwoners van Sliedrecht regelmatig blijven informeren over de verdere ontwikkelingen en de door ons te ondernemen acties.

Namens de actiegroep.
Mevr. Simone de Groot, Hr. H.A. ten Brinke, Hr. Ab van Gool

Brieven worden 1 op 1 overgenomen. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is. De naam van de afzender wordt onder het artikel geplaatst. NAW- en e-mailgegevens worden niet openbaar gemaakt. Een ingezonden brief plaatsen we onverkort, soms ook omdat er geen artikel over het onderwerp op online krant Sliedrecht24 is verschenen.

Redactie Sliedrecht24

14 gedachten over “INGEZONDEN BRIEF: De plannen voor het W. Dreespark & de Maaslaan”

 1. Wow wat een werk stopt de actiegroep erin om dit zo duidelijk op papier te zetten maar ook het werk wat hieraan vooraf gaat, petje af.
  Als college en raad hun werk goed hadden gedaan en bewoners goed en eerlijk bij deze projecten had betrokken was dit natuurlijk nooit nodig geweest.
  Als de gemeente nou eerst is zorgt voor mooie winkels met starterswoningen erboven voor de Sliedrechtse jeugd op het winklerplein en op de kerbuurt.
  Maak deze 2 lokaties bruisend met uitgaansmogelijkheden zodat de jeugd ook weer graag hier wil blijven wonen.
  De verdeelsleutel van woonkeus gooien we gewoon in de rivier.
  Dan zal het bouwen van al die andere woningen niet nodig zijn.
  Want voor wie bouwen we al die woningen eigenlijk??

 2. De meeste inwoners van Sliedrecht willen woningen, als wij ons druk blijven maken om een stukje groen komen die er nooit. Het gaat om een stukje groen waar bijna niemand gebruik van maakt. Er zijn nu mensen in Sliedrecht die niet aan een woning kunnen komen. Bouwen zou ik zeggen

 3. Er zijn veel mensen die geen tijd hebben. Nieuws niet volgen
  ..die denken nog steeds dat het zwembad zal openblijven…echt totaal niets weten..hoe komt dat mijnheer Visser ..omdat de gemeente college en raad niets vermelden in de kranten of op openbare plaatsen Hun vreselijke ideeen tonen bij bv apotheek bibliotheek zou al helpen…maar dat doen ze bewust niet, dus ga schrijven per brief aangetekend per post want anders raakt hij kwijt. Stel daar uw vragen maar. Wakkere en bezorgde inwoners hebben dit ook gedaan en zij schrokken toen vreselijk.
  Daarom deze actiegroep !! Geweldig wat deze groep doet voor Sliedrecht. Voor gezondheid denk aan Chemours het park is hard nodig beter nog een bos aanleggen zoveel
  mogelijk groen tegen de luchtvervuiling. Lees er eens een boek over

 4. hoe komt de hr Kees Visser erbij dat Sliedrecht er massaal achter staat?? u woont zeker niet in de buurt van de Maaslaan en het park , als u niet snapt waar alles om draait, kunt u beter Uw mond houden en vooral nergens mee bemoeien

 5. Meneer Visser, de opkomst bij de wandeling door het park en de opgehaalde handtekeningen waren zeker wel hoog. En demonstratierecht is een groot recht in Nederland. Fijne avond verder.

 6. De redacteur is maatjes met mevrouw de Groot? Dit word wel geplaatst en anders nieuws zoals raadsvergadering verslagen niet, terwijl wij daar wel op zitten te wachten. Verkeerde keus helaas

 7. Beetje lange brief;-) Zie door alle bomen het park niet meer….. maar de rode draad is wel zichtbaar: Afschalen die plannen graag gemeentebestuur!
  En dhr. Visser: Er zijn echt meer mensen die hierover een mening hebben dan die tijdens een bijeenkomst aanwezig zijn.

  ‘Leve ons park!’

 8. Wat een uitgebreid verhaal. Alles keurig op rijtje. Je ziet ook koppelingen naar andere projecten. Maar vooral de vreemde manier van communiceren en besluitvorming van zowel college aan de Raad valt op. Complimenten.

  Huiswerk voor alle partijen apart, voor collegepartijen onderling en oppositiepartijen onderling en daarna, samen met het college, even terugkijken, zien waar het fout ging en gaat en inwoners, die echt verontrust zijn, tegemoetkomen met realistische plannen die acceptabel zijn voor buurtgenoten van de verschillende projecten. Daarbij zou de rol van de woningbouwvereniging zeker meegenomen moeten worden. Ik zie echt uit naar de reactie van onze politiek!

  En mocht iemand zeggen dat een andere hobby zoeken beter zou zijn….niets van aantrekken, zeker niet als je daar de reden niet van hoort anders dan: gehoorzamen.

 9. Geachte heer Visser, Uw mening telt net zo zeer als een mening van anderen.
  Als u niet meer tegen meningen kunt, dan adviseren wij u om nu afscheid te nemen.
  Wij vrezen dat nog velen hier hun mening willen plaatsen.

 10. Goede uiteenzetting van een groot probleem.
  Met stiekeme plannen kom je niet ver.
  Met openbaarheid van plannen kom je veel verder.
  Maar ja praten en laten praten is lastig voor het stugge gemeentebestuur. Dat is gebleken.

 11. Goed gedaan actiegroep. Dit geeft een goed beeld hoe alles gegaan is en wat er nog gaande is!! Bedankt voor het uren en uren uitzoeken en schrijven!!!!

 12. Echt ga een andere hobby zoeken. Het besluit is genomen en Sliedrecht staat er massaal achter gezien de de naar verhouding lage opkomst bij uw demonstraties en handtekeningen acties. Val Sliedrecht niet meer lastig met uw gezeur.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld