Japans restaurant Oishi Fusion
Firma De Vries

Geduld-2.0: ‘Geen raadsbesluit over pand Stationsweg of besluit over sloop’

door Peter Donk
SLIEDRECHT – De lokale politieke partij Geduld-2.0 zegt dat er nergens een raadsbesluit ligt over het pand Stationsweg 2. “Er is in allerlei overleggen zoals het fractiespecialistenoverleg over gesproken, maar de enig geldend besluiten zijn die van de gemeenteraad. Ook is het woord ‘sloop’ nooit gevallen”, stelt fractievoorzitter Gerrit Venis (Geduld-2.0) woensdag 20 mei 2020 tegen online krant Sliedrecht24. Hij deed onderzoek hoe het zit en schetste een tijdbeeld.

Het gebouw staat pal naast de Grote Kerk. Fractievoorzitter Gerrit Venis (Geduld-2.0) is voor het behouden van het gebouw aan Stationsweg 2 en vindt dat de gemeenteraad over het gebouw een beslissing moet nemen. Niemand anders! Onlangs begon er een protest en haalden ook vier inwoners 725 handtekeningen op met een petitie om het gebouw te sparen en overhandigden die aan wnd. burgemeester Dirk van der Borg CDA). (Foto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

Donderdag 14 mei 2020 stelde Venis nog in een ingezonden brief op Sliedrecht24: “Het college volgt dus de kaders van de raad en vindt dat de betrouwbaarheid van de gemeente in het geding komt als opnieuw met de kerk zou worden gesproken.” Maar met de nieuwe informatie van Geduld-2.0 liggen de zaken volgens Venis anders. 

Antwoord wethouder
In de oordeelsvormende raadsvergadering van dinsdag 12 mei 2020 stelde Venis enkele mondelinge vragen gesteld
over het pand Stationsweg. “De beantwoording van wethouder Goverde (PvdA) was, dat met de kerk is overeengekomen de grond bouwrijp op te leveren. Stationsweg 2 zal dus worden gesloopt. Dat is – zei de wethouder – ook de wens van de raad, want in het Integraal Accommodatieplan (IAp) staat al dat het pand zal worden afgestoten. En in het College Uitvoeringsprogramma (CUp) is vastgelegd dat de omgeving van jongerencentrum Elektra wordt verbeterd. Het college, – zo verwoordde de wethouder – volgt dus de kaders van de gemeenteraad en vindt dat de betrouwbaarheid van de gemeente in het geding komt als opnieuw met de kerk zou worden gesproken”, legt Venis uit wat toen de beantwoording was. Omdat hij zich geen enkel besluit van de raad kan herinneren over de sloop van Stationsweg 2 heeft hij via het raadsinformatiesysteem Ibabs geprobeerd de geschiedenis te reconstrueren met hulp van de griffie. Een tijdsbeeld met data en wat er besproken is, legt Venis voor aan de redactie.

29 september 2015: Beeldvormende vergadering over Integraal Accommodatieplan (IAp). 
In het rapport voor de(ze) beeldvormende vergadering over het Gemeentelijk Vastgoed staat over Stationsweg 2 (pag. 20): “Dit karakteristieke pand naast Elektra wordt momenteel gebruikt door buurvereniging Boerhaave. De activiteiten die in het pand plaatsvinden zijn biljarten, klaverjassen in competetitieverband, computercursussen voor ouderen en bingoavonden. Ze worden gefaciliteerd door de vereniging Boerhaave. Het pand heeft een centrale ligging in Sliedrecht. Dit ogenschijnlijk ruime pand is door de constuctie vrijwel niet flexibel indeelbaar en voor (het huidige) gebruik zeer inefficiënt. Het pand en het omliggende gebied heeft veel potentie voor Sliedrecht. Hier dient zorgvuldig mee te worden omgegaan. Zowel voor de kwaliteit van het leefgebied, de belangen van partijen als de financiën van de gemeente. Gezien deze ontwikkelingen – gedoeld wordt op mogelijkheden toto samenwerking met / overheveling van functies van Stichting Welzijnswerk Sliedrecht (SWS) en de relatie met Stationsweg 4, jongerencentrum Elektra, wordt geadviseerd om nog geen definitieve richting te geven aan verdere invulling van deze locatie.” Gerrit Venis: “Samenvattend! Geen woord over sloop van dit karakteristieke pand, Stationsweg 2, waar zorgvuldig mee om dient te worden gegaan.”
 
30 november 2015: Bijeenkomst fractiespecialisten gemeentelijk vastgoed.
Het verslag van deze bijeenkomst meldt over ‘Bibliotheek, Elektra, Boerhaave’: “De aanwezige raadsleden kunnen zich erin vinden dat voor het gebied rondom Elektra en de bieb een stedenbouwkundige visie wordt ontwikkeld. Eerst wachten tot visie op bibliotheek en jeugdwerk gereed zijn. Aandachtspunt is groot onderhoud aan de panden even te parkeren, zoals de geplande vervanging van de kozijnen van Elektra in verband met de te vormen visie. Goede communicatie met de organisatie hierover is belangrijk.” Gerrit Venis: “Samenvattend! Geen woord over sloop van Boerhaave, Stationsweg 2.”

24 mei 2016: Bijeenkomst fractiespecialisten Integraal Accommodatieplan.
In deze bijeenkomst licht de wethouder het collegebesluit van 25 april 2016 (over het vervolgproces IAp en de intentie verkoop pand Stationsweg 2 toe. “Het besluit is overigens niet terug te vinden in de gepubliceerde versie collegebesluiten”, stelt Venis. In dat besluit staat onder andere:
1.g. Aan de raad een voorstel te doen welke panden de gemeente wil behouden (inclusief het beoogde gebruik) en welke panden afgestoten kunnen worden.
1.h. Voor de panden die afgestoten kunnen worden vervolgens per pand een voorstel aan de raad te doen.
1.i. In de tussentijd het college de ruimte te geven om panden indien mogelijk tijdelijk te verhuren. Ieder voorstel voor verhuur wordt aan het college voorgelegd.
1.j. Voor het pand van Boerhaave aan de Stationsweg 2 de bereidheid uit te spreken dit pand te verkopen aan de
Hervormde Gemeente Sliedrecht en dit pand daarom niet mee te nemen in het IAp.
Verder staat er op papier: “Opdracht te geven aan de portefeuillehouder om in gesprek te gaan met de fractiespecialisten van de partijen uit de raad om zodoende draagvlak te krijgen voor het vervolgproces IAP en de
bovengenoemde uitgangspunten.” “Samenvattend! Aan de werkgroep wordt gevraagd de bereidheid uit te spreken Stationsweg 2 te verkopen aan de Hervormde Gemeente. Geen woord over de sloop van Boerhaave, Stationsweg 2”, herhaalt Venis.

10 januari 2017: Beeldvormende vergadering.
In deze vergadering wordt het IAp gepresenteerd. In de presentatie geen woord meer over Stationsweg 2.

12 september 2017: Oordeelsvormende vergadering.
Uit het IAp dat deze avond wordt besproken: “Het gebouw de Boerhaave aan de Stationsweg 2 is niet opgenomen in het IAp, omdat voor dit gebouw reeds een besluit is genomen.”

26 september 2017: Besluitvormende vergadering.
Uit het IAp dat deze avond wordt vastgesteld: “Het gebouw de Boerhaave aan de Stationsweg 2 is niet opgenomen in het IAp, omdat voor dit gebouw reeds een besluit is genomen.” Venis: “De eerlijkheid gebiedt te melden dat geen enkel raadslid nog iets over gebouw Stationsweg 2 zegt. De enige opmerking die ‘in de buurt komt’, is van de fractievoorzitter van de PvdA.” In het verslag staat: “Voorzitter, zoals ik in mijn betoog al benoemde, heb ik het themaonderzoek van een aantal jaren terug er nog eens bij gepakt en daar staat namelijk een hele andere motivatie met betrekking tot de Kerkbuurt, of Stationsweg 4 en het pand van Elektra, rondom de Kerkbuurt om dat daar een ‘beter aanzicht te geven’.” En dat brengt Venis bij het tweede ‘stuk’ dat wethouder Goverde in zijn antwoord noemde het College Uitvoeringsprogramma (CUp: “Daarin staat – in aansluiting op het verhaal van de PvdA -: “In 2020 is er geïnvesteerd in de buitenzijde van het pand Elektra en de directe omgeving om de uitstraling te verbeteren. Geen woord over sloop.”

7 gedachten over “Geduld-2.0: ‘Geen raadsbesluit over pand Stationsweg of besluit over sloop’”

 1. Vergeet de hoofdboodschap niet : bewaar dit dorpsgezicht !
  Wij lezen met veel belangstelling de vragen die worden gesteld over de procedure.
  Maar tegelijk hopen wij dat dit niet afleidt van de hoofdvraag die wij in onze petitie stellen .
  Die vraag is :
  “Wij verzoeken de raad van Sliedrecht
  al het mogelijke te doen om pand Boerhaave te bewaren en op te laten knappen” .
  Mede namens 725 anderen gaan wij die vraag stellen als insprekers tijdens de komende raadsvergadering op dinsdag 26 mei a.s. , om 20.00 uur. Dat gebeurt vanwege de coronacrisis digitaal.
  U kunt meeluisteren via de website van de gemeente Sliedrecht.

  Bert Gort, Johan Lavooi, Gert v.d. Weiden en Kees de Zanger

 2. Uit de opsomming van Gerrit Venis is , volgens mij, dit wel een saillant punt:

  6 september 2017: Besluitvormende vergadering.
  Uit het IAp dat deze avond wordt vastgesteld: “Het gebouw de Boerhaave aan de Stationsweg 2 is niet opgenomen in het IAp, omdat voor dit gebouw reeds een besluit is genomen.” Venis: “De eerlijkheid gebiedt te melden dat geen enkel raadslid nog iets over gebouw Stationsweg 2 zegt.

  Waarom zegt geen enkel raadslid op dit moment nog iets, of vraagt nog iets. ‘Er is reeds een besluit genomen’. Was dat niet het moment om te vragen ‘welk besluit’? Was er niemand die toen dacht ‘wat is hier aan de hand?’.

  Misschien kan het onderzoek worden afgerond met een onderzoek naar de notulen van het College. Wat staat daar in? Een beroep op de WOB?

 3. Beste Joop, je hebt gelijk.
  Het enige excuus daar voor (maar ’t is zwak), is dat het dossier “accommodatie” in de fractie waar ik toen deel van uitmaakte door fractiegenoten werd beheerd. Binnen een grote(re) fractie is het handig om de taken te verdelen, zodat alle dossiers aandacht kunnen krijgen en niet iedereen met hetzelfde bezig is. Dat wil overigens niet zeggen, dat binnen die fractie ook toen niet over het pandje en de gebruikers is gesproken. Verkopen was wat die fractie betreft geen probleem, maar verkoop was wat ons betrof niet gekoppeld aan de sloop.
  Nu ik – tijdelijk tot eind dit jaar – mijn “eigen” fractie heb, werd ik ook weer beheerder van dit dossier en heb me er zo goed mogelijk in proberen te verdiepen. Intussen heb ik mijn “speurwerk” ook beschikbaar gesteld aan de collega (burger)raadsleden met daarbij de opmerking: “ik zal niet beweren dat het dossieronderzoek compleet is (dus aanvullingen zijn welkom), maar dit is het resultaat en ik ben in afwachting van jullie reactie(s)”. En ook nu heb ik niets tegen verkoop, maar wel tegen de koppeling daarvan met sloop.

 4. Met dit college is het denk ik vechten tegen de bierkaai. Maar toch een verdienstelijke poging van Geduld-2.0 om de feiten op een rij te zetten. En daar gaat het om in de politieke besluitvorming.

 5. Goed stuk, maar het heeft allemaal afgspeeld in de tijd dat zijn toenmalige eigen wethouder Hanny Visser in het gemeentebestuur zat, waarom is er toen niet gereageerd. Zij heeft ook de gebruikers er uit verwijderd, duidelijk met voorbedachte rade. Toen heb ik je niet gehoord Gerrit.

 6. Als dit allemaal waar is, en ik heb geen reden daaraan te twijfelen, zegt dat opnieuw iets over het Sliedrechtse bestuur en in het bijzonder over de gemeenteraad. Hoe dan ook gaat men de zin doordrijven dankzij de opstelling van de raad die dit allemaal laat gebeuren.

  Waarom zit je in de gemeenteraad? Om burgemeester en wethouders te controleren dacht ik. En dan maakt het toch niet uit of het oppositie of coalitie partijen zijn? Of is het echt stemvee geworden en heeft het ook voor inwoners geen enkele zin om voorstellen tot aanpassing te doen. De raad laat het gewoon gebeuren terwijl de plannen voor de nieuwbouw nog bij niemand bekend zijn. Dan ben je geen raadslidmaatschap waard. Is dat de nieuwe PvdA??

  Het ergste vind ik dat op vragen een zodanig antwoord wordt gegeven dat het lijkt op waarheid. Dat is niet christelijk en niet sociaal lijkt mij.

  Waarom niet gewoon toegeven: ja, dat ging niet helemaal goed maar het besluit tot sloop is genomen, onze fout, wij gaan opnieuw in overleg met de kerk maar lukt het niet dan is het niet anders.

  Anders gezegd: vertel de WAARHEID om het vertrouwen te behouden. Of schaf de raad af. Wel zo gemakkelijk. Dan kiezen we gewoon een nieuwe burgemeester (oh nee, mag niet) en zoeken we in Limburg, Noord-Holland en Friesland naar wethouders die zich fantastisch kunnen inleven in Sliedrecht maar er nooit zullen gaan wonen.

 7. Ik ken Gerrit Venis als een onverbeterlijke dossiertijger, dat blijkt wel weer uit dit stuk. Het lijkt me inderdaad onwaarschijnlijk dat de raadsleden ooit een voorstel hebben voorgelegd gekregen over de sloop van Stationsweg 2, dat had de gemoederen wel in beweging gebracht.

  Gezien de petitie is er een groot draagvlak om het gebouw te behouden, het gaat hier om het dorpsgezicht. Naar mijn mening draait het om het uiterlijk van het gebouw, binnen is alles mogelijk voor herinrichting. Dit verandert de zaak, vandaar een serieuze oproep richting het college en de kerk om in overleg te gaan. Er moet toch een plan te maken zijn, waarin het gebouw is opgenomen om dit dorpsgezicht te bewaren en tegelijkertijd tegemoet te komen aan de behoefte van de kerk om meer ruimte beschikbaar te krijgen?

  Het zou beide partijen sieren zich hiervoor in te zetten en het niet zo maar als een gedane zaak te beschouwen. Nu kan het nog!

Plaats een reactie

*=Verplicht veld