Flinke toename van jeugdoverlast en meer gedwongen opnamen

door Peter Donk
SLIEDRECHT – Straatroven of overvallen zijn er in Sliedrecht in 2021 nog niet geweest. Ook is er dit jaar nog geen drugslaboratorium gevonden. Wel is in drie jaar tijd het aantal gedwongen opnamen toegenomen van 63 in 2018 naar 110 in 2021 en nam de jeugdoverlast toe van 117 in 2018 naar 234 meldingen in 2021. Dat laatste aantal houdt verband met de coronapandemie. Dat blijkt uit de veiligheidsbeeld ‘Veiligheid Sliedrecht 2021’. De cijfers van 2021 zijn gemeten van sept 2020-2021. Maandagavond 4 oktober 2021 sprak de gemeenteraad over ‘veiligheid’ tijdens een beeldvormende vergadering met verschillende mensen, die waken over veiligheid.

Te gast waren de politie, suswachten en boa’s. Maar ook vertegenwoordigers van buurttoezicht en mensen van het preventieteam zakkenrollen. Ze zaten aan tafels en gingen speeddaten. Na het luiden van de bel werd van tafel gewisseld. (Foto Peter Donk / Sliedrecht24)

Burgemeester Jan de Vries (CDA) van Openbare Orde en Veiligheid besprak de cijfers maandagavond met de gemeenteraad. Er waren in Sliedrecht in 2018 in totaal 48 woninginbraken gemeld. In 2021 zijn dat er tot nu toe achttien. Dat komt mede doordat tijdens de coronaperiode bewoners vaker thuis waren. Het aantal vernielingen nam licht toe (69 naar 75), tot nu toe is er maar één geval van zakkenrollerij bekend (in 2018 nog negen) de cases radicalisering steeg van nul in 2018 naar twee in 2021. 

Tekst gaat verder onder tweet.

Fysiek veiligheid
Bij fysieke veiligheid gaat het om veiligheid die beïnvloed wordt door fysieke factoren in combinatie met het gedrag van inwoners. Fysieke veiligheidszorg is hierdoor domein overstijgend;
verschillende afdelingen binnen de gemeente Sliedrecht dragen hieraan bij. Denk bijvoorbeeld aan ruimtelijke ordening en verkeersveiligheid. Er wordt nauw samengewerkt met de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en betrokken ketenpartners aan een veilige en gezonde leefomgeving voor de inwoners van Sliedrecht. Ook vindt er intensieve samenwerking plaats op het gebied van rampen- en crisisbeheersing. De inwerkingtreding van de Omgevingswet, die gepland stond voor dit jaar is mede vanwege COVID uitgesteld naar juni 2022.

Woonoverlast en kwetsbare locaties
Buurtbemiddeling wordt in een vroeg stadium ingezet om woonoverlast te voorkomen. Daarvoor worden getrainde vrijwilligers ingezet om verdere escalatie te voorkomen. Sinds januari 2021 houdt de gemeente Sliedrecht het regieoverleg woonoverlast met lokale ketenpartners op het gebied van wonen. “Dit regieoverleg is een vervolg op het regionale convenant woonoverlast. Bij complexe casuïstiek kan integraal worden samengewerkt en onderling gegevens worden uitgewisseld tussen de betrokken partners voor een sluitende aanpak”, schrijft de gemeente Sliedrecht.

Sociale stabiliteit
Door middel van een integrale aanpak tracht de gemeente Sliedrecht te voorkomen dat de sociale cohesie verbrokkelt en de sociale stabiliteit wordt aangetast. In 2021 spelen er twee radicaliseringscases waarin nauw wordt samengewerkt met relevante ketenpartners uit zowel de straf- als de zorgketen en experts op het gebied van radicalisering. Het aantal opgelegde gedwongen opnames in de gemeente Sliedrecht is hoog. De crisisopvang van Yulius in Sliedrecht vervult een regiofunctie. Het genoemde aantal betreft dus niet enkel inwoners van Sliedrecht.

Ondermijning
De inzet op ondermijning richt zich op het voorkomen van het gebruik van de structuren van de bovenwereld t.b.v. activiteiten in de onderwereld. “De aanpak van ondermijning is zowel landelijk als lokaal volop in ontwikkeling. Gemeente Sliedrecht voert i.s.m. de ketenpartners integrale controles uit en voert sinds 2019 bewustwordingsgesprekken met verhuurders over de risico’s. Casuïstiek wordt regionaal besproken op de ondermijningstafel. Indien nodig wordt een casus opgeschaald tot RIEC-casus. Het RIEC brengt de betrokken partijen bij elkaar en maakt het onderling delen van vertrouwelijke informatie mogelijk. Ook op bewustwording wordt breed ingezet: zo is de gemeente Sliedrecht sinds medio 2020 aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem en worden campagnes gevoerd om de meldingsbereidheid te verhogen”, aldus de gemeente Sliedrecht. 

1 gedachte over “Flinke toename van jeugdoverlast en meer gedwongen opnamen”

  1. Waar was de uitnodiging voor deze avond voor mijn man Jan van Gameren die de Kerkbuurt winkels boef vrij houdt?

Plaats een reactie

*=Verplicht veld