Japans restaurant Oishi Fusion
Firma De Vries

Stichting ‘Rivierdijk wijkt niet’ stuurt brief aan raad over kaders watertorenterrein

SLIEDRECHT – Bewonersbelangen Stichting Rivierdijk Wijkt Niet maakt zich zorgen over een aantal zaken rond de ontwikkeling van het watertorenterrein. Ze hebben daarom een brief geschreven aan de gemeenteraad om ‘nog enkele belangrijke aandachtspunten ter overweging’ en ter aanvulling mee te geven. Dinsdag 15 oktober 2019 stelt de raad namelijk kaders voor het watertorenterrein, voor de ontwikkeling van het gebied aan de rivier de Merwede. Op de avond van de behandeling spreekt overigens Simon Kadijk namens de stichting in bij de gemeenteraad. Daarop vooruitlopend heeft de gemeente Sliedrecht een brief van de stichting gekregen, gericht aan de raadsleden.

Stichting Rivierdijk Wijkt Niet doet in een brief een oproep aan de gemeenteraad om bij de opstelling van kaders rekening te houden met de voorwaarden van inwoners / bewoners. (© Foto RPAS Peter Donk / Sliedrecht24)

Ze hameren in de brief op ‘een maximaal draagvlak’, waaronder ook het draagvlak vanuit de samenleving. “Inclusief de betrokken omwonenden – ook expliciet op te nemen in de richtinggevende kaders. Uiteindelijk zal de verdere planontwikkeling mede worden gestuurd en getoetst aan de hand van deze richtinggevende kaders. En daarin ontbreekt nu juist dit essentiële uitgangspunt. ln de inleiding van het Raadsvoorstel van 24 september jl. wordt het belang om een maximum aan draagvlak te genereren, zowel politiek-bestuurlijk als in de samenleving, expliciet benoemd. Juist vanwege dit grote en expliciete belang valt het ons op dat dit niet terugkomt in de richtinggevende kaders zoals voorgesteld in het concept Raadsbesluit. Ons inziens een gemiste kans”, schrijft secretaris H. Kroon van Stichting Rivierdijk Wijkt Niet. 

Stedenbouwkundig plan
Omwonenden / bewoners van de Rivierdijk-Oost willen volgens de stichting nauw betrokken worden bij de ontwikkeling en de totstandkoming van het stedenbouwkundig plan. Kroon: “lets dat overigens door de externe procesbegeleider van het participatieproces wel degelijk is toegezegd.” De stichting roept op in het voorliggende raadsvoorstel alsook in het te nemen raadsbesluit expliciet op te nemen dat ook de omwonenden/bewoners van de Rivierdijk-Oost door de ontwikkelaar dienen te worden betrokken in de ontwikkeling en totstandkoming van het stedenbouwkundig plan.”

Onrustig
Tijdens de informele bijeenkomst op het Watertorenterrein van zaterdag 5 oktober 2019 hebben verschillende bewoners gesproken met een medewerker van West I en ook van Watertoren NV. Termen die beiden volgens de stichting bezigden waren ‘we hebben al een plan’ en ‘het terrein moet gewoon worden vol gebouwd’. Dat maken de bewoners en de stichting heel onrustig. Kroon in de brief: “Ons bekruipt het gevoel dat in ieder geval in de ogen van de ontwikkelaar en het ontwerpbureau het participatieproces een ‘wassen neus’ is om de bewoners zoet te houden maar de al lang bestaande plannen met een paar cosmetische aanpassingen gewoon door te voeren. Dit ondanks de professionele inzet van de externe procesbegeleider die door ons ook als zodanig wordt gewaardeerd. Wij roepen u als leden van de gemeenteraad op expliciet afstand te nemen van het voormalige stedenbouwkundige plan, en de daarbij behorende uitgangspunten. Pas dan wordt er recht gedaan aan de zorgvuldigheid van het participatieproces, inclusief onze bovenstaande punten aangaande maximaal draagvlak in de samenleving en betrokkenheid van de omwonenden / bewoners van de Rivierdijk-Oost in de ontwikkeling en totstandkoming van het stedenbouwkundig plan.”

Historisch dijklint
Het College van B & W stelt over de hoogte van de gebouwen op het terrein, dat die in relatie moeten staan tot de beleving vanaf het dijklint en te passen bij ‘de Sliedrechtse schaal’. Daar is de stichting het mee eens, maar merkt verder op: “Overigens niet alleen qua hoogte, maar ook qua volume, zodat de zichtassen op de rivier voldoende gewaarborgd zijn en er voor de onder ‘f’ genoemde groene invulling voldoende ruimte is. Verder wordt er in de Dijkvisie gesproken over respect voor en het zoveel mogelijk recht doen aan het historische dijklint, en het toegankelijk maken c.q. houden van de rivier voor de bewoners van Sliedrecht. Vanuit dat gegeven is ‘inpoldering’ van het westelijk deel van het plangebied niet wenselijk.

Verkeersdruk
Het gebied van de voormalige Gantel dient volgens het college ingericht te worden als ‘tussenzone’ tussen het dijklint en het Watertorenterrein. “Waar denkt u dan aan?”, vraagt de stichting zich af, “Denkt u dan aan een goed doorstromende en bevaarbare Gantel? Dat is historisch gezien een mooi initiatief!” Volgens het college dient er verder sprake te zijn van een goede, veilige verkeersontsluiting, die draagvlak heeft bij omwonenden. Kroon namens de stichting in de brief: “Dat is evident. Maar naast de verkeersontsluiting is er ook het vraagstuk van de verkeersintensiteit. Die is op de Rivierdijk-Oost al tien jaar of langer onwenselijk groot en de verkeersdruk zal bij bebouwing van het watertorenterrein alleen maar toenemen. Ook dat pleit ervoor, mocht er al gebouwd gaan worden, dat volume en hoogte van de bebouwing bescheiden blijven. Wij roepen u daarom op om aan de richtinggevende kaders toe te voegen dat de verkeersintensiteit op de Rivierdijk-Oost door de ontwikkeling van het watertorenterrein niet onaanvaardbaar mag toenemen.” 
 
Tegen meer parkeerdruk 
Ook het punt parkeersdruk speelt bij de omwonenden / bewoners. “Hierover is in de richtinggevende kaders tot nu toe niets opgenomen. De parkeerdruk is in de huidige situatie op veel plekken langs de dijk al erg groot. De ontwikkeling van het watertorenterrein mag hierin geen verslechtering teweegbrengen. Dit betekent dat er op het watertorenterrein ruim voldoende parkeergelegenheid gecreëerd dient te worden”, aldus Kroon. De stichting roept de gemeenteraad daarom op om aan de richtinggevende kaders toe te voegen dat de parkeerdruk op de Rivierdijk-Oost door de ontwikkeling van het watertorenterrein niet mag toenemen en dat er daartoe ruimschoots eigen parkeervoorzieningen op het watertorenterrein zelf dienen te worden gecreëerd. 
 

8 gedachten over “Stichting ‘Rivierdijk wijkt niet’ stuurt brief aan raad over kaders watertorenterrein”

 1. Beste Riens,

  Wat moet die Gerrit Venis een verschrikkelijke macht in ons dorp hebben gehad om “ons” (?) bestemmingsplan uit begin tachtiger jaren de nek om te hebben kunnen draaien.
  Mag ik proberen hier enige nuance in aan te brengen?

  In de jaren tachtig speelden in ons dorp een aantal dingen tegelijk, die ook nog de nodige samenhang hadden: de dijkversterking, de bebouwing van de wijk De Grienden, plannen van Rijkswaterstaat met de A15 (met o.a. als resultaat de aansluiting Sliedrecht-Oost) en de ontwikkeling van bedrijvenpark Noord Oost Kwadrant.

  Maar laat ik beginnen met “ons” bestemmingsplan van begin tachtiger jaren. M.A. van der Aa (ik mag Riens zeggen) heeft vast gelijk. Maar ik herinner me uit die jaren geen bestemmingsplan, althans niet met woningbouw. In die tijd waren we namelijk in De Grienden steeds aan het bouwen met de zgh. A19-procedure. Een verkorte procedure, waarbij de gemeenteraad vrijstelling verleend van het geldende bestemmingsplan. Daarmee werden de vaak langlopende bestemmingsplanprocedures omzeild. Op een bepaald moment (het zal eind jaren 80 zijn geweest) heeft de provincie aan de gemeente Sliedrecht verboden hiermee nog langer door te gaan. Er moest een officieel bestemmingsplan komen, dat de bouw van De Grienden verder mogelijk kon maken. De gemeente heeft toen het laatste stuk Craijensteijn eerst ontwikkeld en tijd genomen voor De Grienden.

  Er is toen – niet ongebruikelijk voor die tijd – voor gekozen om de plannen voor De Grienden in een prijsvraag te laten uitwerken. Daarbij was het al dan niet doortrekken van de Thorbeckelaan naar de dijk ongeveer ten oosten van de Synagoge zeker studiepunt. Plannenmakers en gemeente hebben op de vraag “hoe verstandig is het om dwars door een (nieuwe) woonwijk een ontsluitingsweg aan te leggen?” als antwoord gegeven: “niet verstandig”. Wellicht kun je je een beeld vormen van wat er allemaal zou zijn gebeurd als de Hopper de oostelijke ontsluitingsweg voor Sliedrecht zou zijn geworden? De klachten die er nu zijn over de Craijensteijn zouden daarmee vergeleken gemakkelijk “klein bier” worden genoemd. Het ging dus niet om “een paar woningen meer”.

  Bovendien was bij de uitwerking van dijkversterkingsplannen rekening gehouden met een blijvende ontsluitingsfunctie van de dijk. Of dat toen (we hebben het over 30 jaar geleden) met een vrijliggend fietspad, parkeervoorzieningen buiten de rijweg en een keurige autobaan voldoende is geweest? Niet dus. Maar hierbij hebben we het dan wel over het spreekwoordelijke achterwerk van een koe. Naast de behoeftegroei aan woningen is de groei van het verkeer zo’n beetje de moeilijkst te voorspellen factor. Geen enkele studie uit die tijd heeft de verkeerstoename tussen half jaren tachtig en nu op juiste wijze voorspeld. En (o.a. cabaretman Wim Kan zei het al): ‘voorspellen is moeilijk, vooral als het om de toekomst gaat’.

  Dat wil niet zeggen dat over de verkeersafhandeling vanuit en naar het dorp niet verder is nagedacht. Toen de plannen van Rijkswaterstaat over de A15 vorm begonnen te krijgen en ook het Noord-Oost Kwadrant werd bedacht, is het plan gemaakt voor een soort noordelijke “rondweg” (nou ja, “rondweg” het betrof de verbetering van de Parallelweg en het doortrekken van de Sportlaan). Achterliggend idee was dat deze weg ook (en misschien wel vooral) gebruikt zou gaan worden als ontsluitingsweg voor in het bijzonder het Sliedrechtse centrum. Woonde je in Oost (tot zo ongeveer de Lijsterlaan), dan kon je via de Rivierdijk, woonde je rond het Centrum (tussen de Lijsterlaan en Geulstraat) dan kwam je via de “rondweg” en de Stationsweg op je bestemming en voor Sliedrecht West (tot aan de Geulstraat) kon je er in Baanhoek af. Tot de uitvoering van het idee om dat door verkeersbegeleidende maatregelen mogelijk te maken is het nooit gekomen. En uit zichzelf doen mensen dat dus niet. Ook niet zo gek, als je er in Sliedrecht-West af gaat en door het hele dorp heen rijdt, ben je nog altijd sneller dan aansluiten in de file van Sliedrecht-West tot Sliedrecht-Oost.

  Dat de a.s. bebouwing van het Watertorenterrein (hoe je het ook wendt of keert) tot meer verkeer gaat leiden staat als een paal boven water. En hoe dat zo goed mogelijk te doen vraagt zeker om een goede studie en bijbehorende oplossing. Maar zoals het verhaal hier boven mag illustreren hebben elke goede studie en oplossing van dit moment ook hun houdbaarheidsdatum.

  Maar om daar nu dat “paar woningen meer” in de Grienden van Gerrit Venis de schuld van te geven, beste Riens, ik had wat meer inhoud van je verwacht.

  Gerrit Venis

 2. Recreatiegebied van maken en niet!!! bebouwen. De watertoren renoveren en een horecagelegenheid in vestigen. Een hotel en/of restaurant. De inwoners van Sliedrecht recreëren zo graag aan de rivier en moeten daarvoor naar de overkant. Houdt dit stukje nu voor Sliedrecht en maak er iets bijzonders en moois van. Houdt het zo groen mogelijk. Behoud de mooie bakenboom en maak er een historisch stukje van, zeker niet bebouwen met weer meer plek alleen maar voor mensen met veel geld, maar maak het toegankelijk voor iedereen. Zet Sliedrecht op de kaart met dit prachtige stukje natuur. We staan zo laag op de lijst van groene gemeentes van Nederland. Zorg er nu eens voor dat we hoger op die lijst komen in plaats van het kapot te maken met weer meer huizen. Groen, groener groenste!!!

 3. Helemaal mee eens Ruud,

  Zal pas echt meerwaarde geven voor Sliedrecht als er beperkt gebouwd wordt en geen bizaar plan om de rivier te dempen ,, dan heb je voor het grotendeel de verkeersdruke opgelost en heeft meerwaarde voor het Dorp.

  Maar alleen als we gehoor geven aan onze plannen voor dit terrein komen we verder,, en niet als we het beperken tot alleen deze media..

 4. Richting R. v.d. Kuil: Ook dat zou er al geweest kunnen zijn, ik meen dat onze welbekende vriend op dat gebied Henny van der Most al eerder belangstelling had getoond…

 5. Een hotel in de water toren. |
  En een zandstrand en horeca dus recreatiegebied voor Sliedrecht.

 6. De “verkeersdrukte” zou al opgelost zijn als ons bestemmingsplan van begin tachtiger jaren zou zijn uitgevoerd waarbij de Thorbeckelaan naadloos rechtstreeks/doorgaand op de “brug” zou aansluiten. Later de nek omgedraaid door Gerrit Venis die een paar woningen meer in Oostwijk kwijt wilde… Dan had er geen enkel doorgaand verkeer meer gekomen op de Rivierdijk…

 7. Ik had een heel ander idee bij het samen komen in de Tent afgelopen Zaterdag, volgens de contactpersoon zouden de projectontwikkelaar openstaan om de bewoners aan te horen om zo samen te kijken naar een passende oplossing op dit terrein.
  Maar blijkbaar was er totaal geen ruimte voor een passende oplossing,, Watertoren nv was blijkbaar samen met de architect er van overtuigt dat het (oude) plan nog prima toepasbaar was,, en op de vragen toren hoge flats, enorme verkeersdrukte, geluidsoverlast, schaduwwerking, dempen van een stuk rivier, herstellen van het monument watertoren enz enz kwamen geen antwoorden..

  Enkel ,, ” weet je wel wat het kost om de watertoren te herstellen”.

  Maak nou iets voor de sliedrechter om daar te genieten van de rivier en bij de standje,,met een stukje horeca in de watertoren..
  En niet maar de rivier dempen en flats er op zetten,,, we zijn Rotterdam niet!!!

  Verenig u bij de Rivierdijk Wijkt Niet zou ik zeggen…

Plaats een reactie

*=Verplicht veld