Oishi Fusion

Raad buigt zich over jeugdwelzijnsbeleid 2021 – 2025

SLIEDRECHT – Tijdens de oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad Sliedrecht komt dinsdag 26 januari 2021 het jeugdwelzijnsbeleid voor de periode 2021-20215 aan de orde. Het college heeft in samenspraak met maatschappelijke partners uit het jeugdveld het beleid op punten bijgesteld. Het voorgelegde beleid gaat over een nieuwe collegeperiode heen, want in maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen.

Het beleid is besproken met de Kinderraad en de Adviesraad Sociaal Domein. Daarnaast heeft het college een jongerenbehoeftepeiling uitgevoerd. Om inzicht te krijgen in de behoeften en wensen van de Sliedrechtse jeugd. (Stockfoto)

In het coalitieakkoord staat dat de betrokken politieke partijen het belangrijk vinden dat ‘alle jeugdigen veilig en gezond kunnen opgroeien’. Ingezet wordt op vroegtijdige en laagdrempelige ondersteuning van ouders, het bieden van voldoende activiteiten voor alle jongeren, dat organisaties en instanties samen moeten werken om kwetsbare jongeren ‘binnen boord’ te houden.

Niemand
In de Kadernota van 2021 is voor 2030 de ambitie opgenomen dat de gemeente Sliedrecht een veilige en inclusieve samenleving heeft waarin iedereen naar vermogen meedoet en niemand tussen wal en schip valt. Daarbij is speciale aandacht voor het veilig kunnen opgroeien van de Sliedrechtse jeugd en dat zij de kans hebben om zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien. “De ambities zijn gerealiseerd of in gang gezet. De komende beleidsperiode zullen deze verder worden gecontinueerd en verstevigd”, bericht het college.

Veiligheid en gezondheid
In vergelijking tot het oude beleid krijgt ‘veilig opgroeien’ meer aandacht. “We zetten (nog meer) in op de kracht van het preventieve voorveld, om de pedagogische basis (nog meer) te verstevigen. In het huidige beleid hebben we al aandacht voor problematisch social mediagebruik. Dit blijft een belangrijk onderwerp in het herijkte beleid”, schrijft het college in het raadsvoorstel. Ten aanzien van ‘gezonde leefstijl’ wil de gemeente Sliedrecht in het nieuwe beleid zich niet alleen richten op de fysieke, maar ook op de mentale gezondheid. College: “Verder zetten wij bij het speerpunt ‘verminderen van verslavende middelen’ in op alternatieve vrijetijdsbesteding. Hierin zoeken we de verbinding met scholen, sportverenigingen en het jongerenwerk.”

Talentontwikkeling
In het beleid wil de gemeente Sliedrecht de komende jaren zich ook inzetten op het vergroten van het bereik en gebruik van minimavoorzieningen (zoals Stichting Leergeld). “Daarnaast gaan we een sport aanbod creëren voor kinderen met een gedragsstoornis, die niet in het huidige sportaanbod kunnen deelnemen. We blijven inzetten op de onderlinge samenwerking en samenwerking tussen organisaties rondom de jongere heen, zodat wij met elkaar een vangnet rondom de jongere zijn”, legt het college uit.

Ontspanning
Een nieuw speerpunt is dat Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht (SOJS) samen met de gemeente, jongeren en sport/culturele verenigingen jaarlijks een evenement organiseert dat aansluit bij de wensen en behoeften van de jeugd. College: “SOJS blijft jongeren stimuleren om met nieuwe initiatieven te komen en gaat hier meer kenbaarheid aan geven. Ten aanzien van het speerpunt ‘wonen’ dagen we ontwikkelaars uit om de komende jaren betaalbare nieuwe woonruimte te realiseren voor jongeren en andere starters, in samenhang met o.a. spoedzoekers.”

Plaats een reactie

*=Verplicht veld