Raad buigt zich deze maand over gewenste invulling watertorenterrein

SLIEDRECHT – Dinsdag 15 oktober 2019 praat de raad tijdens een oordeelsvormende vergadering over de ‘richtinggevende kaders ontwikkeling watertorenterrein. Met andere woorden wat wordt de wenselijke inrichting van het gebied en waaraan moet het voldoen. De raad besloot in november 2018 de watertoren te behouden en in oude glorie te herstellen. De openbare vergadering is in het raadhuis, Dr. Langeveldplein 30 en begint om 19.30 uur.

Met het vaststellen van richtinggevende kaders door de raad kan de ontwikkelaar in de geest van de Omgevingswet een stedenbouwkundig plan voor het Watertorenterrein maken. In dat proces moet de ontwikkelaar volgens het college van de gemeente Sliedrecht zorgen voor maximaal politiek-bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak. (© Foto RPAS Peter Donk / Dronetv.nl)

De raad zal uiteindelijk kaders vaststellen dus als het gaat om de invulling van: wonen en recreëren, maar ook dat het watertorenterrein een visitekaartje van Sliedrecht dient te zijn. Verder dient in het voorstel van het College van B & W de watertoren een functie te krijgen. Het liefst, zo schrijft het college, op het gebied van horeca zoals een restaurant en ruimtelijk ingepast te worden, bij voorkeur met een relatie tot het water. “De hoogte van de gebouwen op het terrein dienen in relatie te staan tot de beleving vanaf het dijklint en te passen bij ‘de Sliedrechtse schaal’. Het gebied van de voormalige Gantel dient ingericht te worden als ‘tussenzone’ tussen het dijklint en het Watertorenterrein. Uit een landschappelijk inrichtingsplan moet blijken dat het Watertorenterrein een robuuste groene invulling krijgt. De oever van de Merwede moet openbaar toegankelijk en een zo veel mogelijk doorlopende looproute zijn vanaf de Rivierdijk. Er dient sprake te zijn van een goede, veilige verkeersontsluiting die draagvlak heeft bij omwonenden”, staat in het raadsvoorstel. 

Voorkomen verdere verpaupering
De ontwikkeling van het Watertorenterrein gaat terug tot de op 4 november 2003 met de Watertoren N.V. ondertekende intentieovereenkomst die voor de gemeente bindend is. In het Coalitieakkoord 2018-2022 is vermeld dat aan een aantal projecten prioriteit wordt gegeven om de ontwikkeling te versnellen. College: “Het Watertorenterrein is één daarvan. Verder is vermeld dat hoewel de Omgevingswet er nog niet is, we binnen Sliedrecht al gaan werken in de geest van deze wet, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de experimenteerruimte en flexibiliteitsmogelijkheden die deze wet biedt. Meer specifiek is over het Watertorenterrein vermeld dat we samen met de ontwikkelaar kijken welke mogelijkheden er zijn. “We onderzoeken of er investeringen door de gemeente noodzakelijk zijn, waarbij we bijzondere aandacht besteden aan de bereikbaarheid van het terrein. Voorkoming van verdere verpaupering van de Rivierdijk is speerpunt. Bijzondere aandacht besteden we aan het behoud van de watertoren”. 

Maximum aan draagvlak
Na jaren van stilstand heeft de ontwikkelaar het planproces weer opgepakt. Daarbij wordt geanticipeerd op de Omgevingswet. Zo is de ontwikkelaar zelf verantwoordelijk voor de participatie. “De ontwikkelaar heeft daarvoor een professionele procesbegeleider aangetrokken die deze zomer de eerste directe contacten met direct omwonenden heeft gelegd ter voorbereiding op het na de zomer op te starten participatieproces”, aldus het college. De omwonenden zijn daarover in juni 2019 per brief geïnformeerd. De ontwikkelaar is verantwoordelijk om een maximum aan draagvlak te genereren, zowel politiek-bestuurlijk als in de samenleving. College: “Het is voor de ontwikkelaar (en het participatieproces) belangrijk dat de raad begint met het vaststellen van richtinggevende kaders voor de ontwikkeling van het Watertorenterrein. Vervolgens zal de raad regelmatig door de ontwikkelaar worden betrokken bij de totstandkoming van het stedenbouwkundige plan. Over de wijze waarop en in welke fase van het vervolgproces dat gebeurt, wordt de raad separaat geïnformeerd.” Ook is inmiddels gesproken met de Stichting Rivierdijk Wijkt Niet. Participatie is nadrukkelijk onderdeel van de totstandkoming van een nieuw stedenbouwkundig plan. De ontwikkelaar heeft daarvoor een professionele procesbegeleider ingehuurd. In 2020 moeten de plannen bekend zijn. Uitvoering staat vanaf 2021 gepland. 

1 gedachte over “Raad buigt zich deze maand over gewenste invulling watertorenterrein”

  1. Mooi zeg!!! De watertoren kan zo mooi worden op een prachtige locatie. Inspirerend hoor!

Plaats een reactie

*=Verplicht veld