Japans restaurant Oishi Fusion

Na onderzoek past gemeente Sliedrecht geluidzones Rivierdijk aan

SLIEDRECHT – Het ontwerp bestemmingsplan Geluidzone Rivierdijk is donderdag 28 november 2019 door het College van B & W naar gemeenteraad gestuurd. Het gaat om de gebieden bij de industrieterreinen Rivierdijk-Oost en Rivierdijk-West. Ze zijn onderdeel van het gezoneerde industrieterrein Rivierdijk / Peulen.

Rondom de industrieterreinen bevinden zich geluidzones, hetgeen het planologische aandachtsgebied van een industrieterrein aangeeft. “De huidige geluidzones van de industrieterreinen liggen op het grondgebied van de gemeente Sliedrecht én aan de zuidzijde binnen de gemeentelijke grens van Dordrecht. In het geval van Dordrecht ligt de geluidszone alleen over een stukje van het water van de Merwede. (Tekening gemeente Sliedrecht)

De industrieterreinen Rivierdijk-Oost en Rivierdijk-West zijn vanuit de Wet geluidhinder (Wgh) aangemerkt als gezoneerd industrieterrein voor de vestiging van grote lawaaimakers. Bij wijziging van bedrijfsactiviteiten of het vernieuwen van een milieuvergunning wordt getoetst of binnen de geluidszone geluidruimte beschikbaar is. Dit zonebeheer is door de gemeente vastgelegd in een zonebeheerplan. Op het industrieterrein liggen enkele (vergunningen voor) grote lawaaimakers waar sprake is van een nog niet verwerkte nieuwe situatie. College: “Er is daarom sprake van gewenste inpassing van de geluidruimte op basis van recente of lopende vergunning- of meldingsprocedures die verband houden met nieuwe of te wijzigen bedrijfsactiviteiten. Een herziening van het vigerende bestemmingsplan ‘Woongebied 2016’ is nodig om de nieuwe geluidssituatie van bovengenoemde bedrijven planologisch te regelen. Op basis van de uitgevoerde geluidsonderzoeken van de locaties Rivierdijk-Oost en Rivierdijk-West zijn de nieuwe geluidszones vastgesteld.” In het aan de raad voorgelegde parapluplan worden de aangepaste geluidszones opgenomen. Het verwerken daarvan in voorliggende parapluplan leidt volgens het college vanzelfsprekend tot wijziging van de geluidruimte ten opzichte van huidige zonebeheerplan. “De herberekende situatie geeft een kleine verbetering voor de omliggende woningen. De aanwezige bedrijven worden bovendien niet beperkt. Per saldo is dus sprake van een positieven ontwikkeling”, aldus het college.

Watertorenterrein
De geluidszones liggen ook over het Watertorenterrein. Op het Watertorenterrein geldt een beheersverordening. In de geldende beheersverordening zijn de geluidszones niet opgenomen. College: “In een gebied waar een beheersverordening geldt, kan geen parapluplan worden vastgesteld. Met het voorliggende plan kan deze situatie dus niet worden gerepareerd. Om de geluidszones op het Watertorenterrein vast te leggen, is een nieuwe beheersverordening nodig. Daarvoor wordt een separaat besluit voorbereid. Een beheersverordening vaststellen is een bevoegdheid van de raad. Deze hoeft niet als ontwerp ter inzage te worden gelegd en staat niet open voor bezwaar en beroep.” Op dit moment wordt een ontwikkeling van het Watertorenterrein voorbereid. De geluidzonering moet straks ook in dit bestemmingsplan worden meegenomen.

Vervolgprocedure
Het ontwerpbestemmingsplan wordt op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt in Het Kompas, de Staatscourant en op de gemeentelijke website. Het plan wordt hier digitaal beschikbaar gesteld. Eventueel ingediende zienswijzen worden beoordeeld en kunnen tot wijzigingen in het vast te stellen bestemmingsplan. Het wettelijk vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro is al uitgevoerd. De overlegpartners hebben geen opmerkingen over het plan.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld