Meerderheid schaart zich achter bestemmingsplan Wilhelminastraat 75

door Peter Donk
SLIEDRECHT – De raad boog zich dinsdagavond 17 november 2020 tijdens de oordeelsvormende vergadering over het bestemmingsplan Wilhelminastraat 75, Wilhelmina Kwartier, de voormalige ziekenhuislocatie. Op deze plaats komen nieuwe woningen. Dinsdagmiddag werd door de ontwikkelaar bekendgemaakt dat zeventig procent van de nieuwe huizen inmiddels is verkocht. D66 Sliedrecht vindt de bouw veel te massaal en had verder een heel groot probleem met het afwimpelen van de bezwaren van omwonenden. De democraten willen tegen het plan stemmen. Een meerderheid kan zich vinden in het bestemmingsplan, maar in de besluitvormende vergadering weten we het zeker. En wie heeft zitten slapen bij de opstelling bij de vaststelling van de nota van uitgangspunten van 11 juni 2018? 

Een projectontwikkelaar wil op de voormalige ziekenhuislocatie honderd appartementen bouwen. (© Archieffoto RPAS Peter Donk / Dronetv.nl)

Slydregt.NU beet het spits af. Met woningbouw wordt er volgens de lokale politieke partij invulling gegeven aan de woonopgave die Sliedrecht regionaal moet leveren. “Alleen jammer dat weinig starters deze woningen kunnen veroorloven bij prijzen die beginnen bij € 235.000,–“, sprak fractievoorzitter Mark Jongeneel (Slydregt.NU). Deze nieuwbouw zal voor de wijk voor veel veranderingen en tijdelijke overlast zorgen, stelde Jongeneel. “Daarom moet de situatie voor de start van de bouwwerkzaamheden goed in kaart worden gebracht. Zodat na de realisatie van de bouw alle schade veroorzaakt door de bouw wordt hersteld in de oorspronkelijke staat, denk hierbij aan stuk gereden stoepen door bouwvoertuigen. Daarom is Slydregt.NU ook tevreden om te lezen dat dit ook gaat gebeuren als wij de Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning Wilhelminastraat 75 lezen.”, aldus Jongeneel.

Verdwijnen bomen
Slydregt.NU vindt het belangrijk dat de wijk goed wordt geïnformeerd tijdens de bouw en als er klachten zijn dat er een goed aanspreekpunt is aan de kant van de aannemer maar ook aan de kant van de gemeente. Jongeneel: “Wij hopen dat de wethouder niet alleen zijn gezicht laat zien bij hoogtepunten maar ook als er stront aan de knikker in een worse case scenario. De bomen die moeten verdwijnen voor de nieuwbouw vinden wij zonde. Wij gaan er vanuit dat er nieuwe bomen in de nabijheid van de Wilhelminastraat worden geplant.” De buurt is tegen de bomenkap. Eerder maakte ook de andere locale politiek partij duidelijk tegen de kap van de bomen te zijn. De raadsmeerderheid heeft ingestemd met de kap van de bestaande gezonde bomen. 

Tekst gaat verder onder tweet.

PvdA Sliedrecht had geen woordvoering. Wel opperde fractievoorzitter Anton Huijzer (PvdA), niet aanwezig bij de vergadering, op twitter dat de rest van de nog te verkopen woningen eigenlijk moeten worden verkocht ‘tegen startersprijzen’.

Starterswoning of jongerenwoning
Namens PRO Sliedrecht sprak burgerraadslid Timo Pauw (PRO Sliedrecht) is voor woningbouw. Pauw rakelde nog even een motie op over jongerenhuisvesting en afspraken die zijn gemaakt. “We vinden het proces waarin de buurt is meegenomen een beetje mager”, aldus Pauw, “Starters en jongeren worden door elkaar gehaald. Het is een vrij begrip dat niet is vastgelegd in de nota van uitgangspunten.” Daarmee doelde Pauw op de woningprijzen. Voor sommige starters kan de kosten voor een huis niet worden opgebracht. Raadslid Jan Visser (SGP-ChristenUnie) verweet PRO Sliedrecht te hebben ‘zitten pitten’. Pauw erkende dat PRO Sliedrecht op dat moment heeft zitten slapen. “Ik doel bij het opstellen van de motie, had daar een veel betere omschrijving van de woning moeten staan”, reageerde Visser. “De definitie ‘jongeren’ had met leeftijd gemaakt moeten worden”, stelde Pauw.

Woningbouw massaal
D66 Sliedrecht noemde de kans dat er twee auto’s per gezin komen. “Dan hebben we aan parkeergelegenheid volstrekt niet genoeg”, legde fractievoorzitter René de Munck, die de parkeernorm weleens tegen het licht wilde houden met het oog op 1250 woningen in het dorp. VVD Sliedrecht vroeg of er minder auto’s moesten komen? “Houdt rekening met meer, mogelijk elektrische auto’s”, aldus De Munck. Nu is het aantal parkeerplaatsen gelijk aan het aantal woningen volgens De Munck en zijn er nog zeventien plaatsen voor gasten. D66 Sliedrecht heeft verder een heel groot probleem met het afwimpelen van de bezwaren van omwonenden. De Munck: “Nu kijken mensen naar een parkeerterrein en straks tegen een gebouw. Je moet je afvragen of het gebouw of de gebouwen te massaal zijn. Je raad is redelijk buitenspel gezet!” Hij hekelde verder dat hij geen jongerenhuisvesting in het plan terugzag. “Het grootste probleem is dat als we dit bestemmingsplan gaan vaststellen elke manier op die manier er mee te maken krijgen. D66 Sliedrecht gaat tegen dit bestemmingsplan stemmen. We willen minder woningen en minder massaal op deze plaats bebouwd.” De Munck wenst wel 1250 woningen en dat betekent dat je veel gestapelde bouw moet gaan doen. De VVD was het niet met De Munck eens. “Bekennen we nou kleur? We moeten hoger gaan bouwen in Sliedrecht”, stelde fractievoorzitter Roelant Bijderwieden (VVD). “We nemen geen besluit voor de rest van Sliedrecht, maar we zetten wel een trend in”, aldus De Munck. Het CDA vroeg of tegen alle bestemmingsplannen die te massaal zijn door D66 Sliedrecht wordt tegengestemd. De Munck gaf daar geen antwoord op. “Bouwen we of de hoogte in of over het spoor”, vroeg Jongeneel (Slydregt.NU). De VVD was voor beiden. “Ja, ik denk dat het waar is. Hoogbouw hoef je niet binnenstedelijk te doen, ook aan de rand. Of aan de rivier. Nu plant je een massaal gebouw midden in het dorp”, reageerde De Munck (D66). 

Omwonenden betrekken
“Als ik het bestemmingsplan lees, zie ik aandacht voor meer biodiversiteit. Het gaat niet alleen over soorten beplanting. In de gevel komen inbouwstenen voor vogels en vleermuizen. Aan de achterkant van het plangebied wordt de groenstrook breder. Dat zullen de bewoners van de Kerkbuurt zeker waarderen. Zij willen geen extra inkijk in hun tuinen en huizen. Samen met een landschapsarchitect mogen de bewoners van de Kerkbuurt meebeslissen over de inrichting van de groenstrook. Aan de kant van de Wilhelminastraat zullen er bomen verdwijnen. Wat het ook wordt, het CDA zou het mooi vinden als ook daar de omwonenden worden betrokken door de landschapsarchitect”, liet raadslid Vincent Prins (CDA) weten. 

Parkeergarage
Net als op andere plaatsen staan ook in de parkeergarage steeds meer elektrische auto’s. Prins: In het bestemmingsplan lees ik dat de brandweer zijn taken goed moet kunnen uitvoeren. Branden in elektrische auto’s duren langer. En het blussen gebeurt ook anders. Het CDA vraagt zich af of de projectontwikkelaar daarmee voldoende rekening houdt. Uit een landelijk onderzoek blijkt dat de ontwerpuitgangspunten voor nieuwe parkeergarages steeds vaker achterlopen op de realiteit. Hoe gaat het college zorgen voor een goede brandveiligheid in de nieuwe parkeergarage?”

Toegankelijkheid
Het CDA wil dat het gebouw ook voor mensen in een rolstoel of scootmobiel goed toegankelijk is. “De fietsenbergingen van de bewoners bevinden zich op het niveau van de parkeergarage. Bewoners moeten veilig van hun fietsenberging naar de Wilhelminastraat kunnen komen. Als zij een helling nemen, mag die niet te steil zijn. Op grond van het bestemmingsplan mag de parkeergarage maximaal twee meter boven de grond uitkomen. Hoeveel ruimte er onder de grond zit, weet ik niet. Het advies is een vrije hoogte van minimaal 2,30 meter. Laten we ervoor zorgen dat de vrije hoogte in de parkeergarage ruim genoeg is voor hoge auto’s en busjes. Daarmee voorkomen we parkeeroverlast in de Wilhelminastraat”, gaf Prins het college mee. Het CDA denkt dat het plan voorziet in een behoefte aan nieuwe huizen (voor onder meer jongeren) in Sliedrecht. Prins denkt dat wordt bijgedragen aan een doorstroming op de woningmarkt.

Zitten slapen
Raadslid Arnoud Spruijt (SGP-ChristenUnie) maakte bekend dat zijn fractie kan instemmen met het raadsbesluit. Hij vond dat in het proces van kaderstelling de raad heeft ‘zitten slapen’ (gaat onder meer over hoogte e.d.). “Laat dit een les voor ons als raad en laten we het ook meenemen in het kader van het rekenkamerrapport”, sprak Spruijt. Wethouder Ed Goverde (PvdA) van Ruimtelijke Ordening vond dat het plan ‘kwaliteit toegevoegd in het dorp’. Vergeten werd de maidenspeech van het nieuwe burgerraadslid Joop Keesmaat (PvdA). Burgerraadslid Esther Gruppen (PvdA) wees voorzitter Cees Paas (SGP-ChristenUnie) erop. Maar Keesmaat zei niet veel en dat was voor Paas aanleiding een ‘echte maidenspeech’ een volgende keer toe te zeggen.

Parkeren, veiligheid en groen
Goverde ging verder. “De nota van uitgangspunten is vastgesteld door het college en u bent geïnformeerd met een College Informatiebrief. U heeft niet gevraagd om deze op de agenda te zetten. Verder. De parkeernota is gevolgd en de berekingen zijn toegepast. Het meeste onder de grond in de parkeergarage. Bewoners kopen parkeerplaatsen. Er is conform de norm voorzien in de parkeerbehoefte. Als je kijkt naar het autobezit, dan vraagt dat in Sliedrecht nog om een stevige parkeernorm. De veiligheid wat betreft parkeren, is getoetst door de brandweer. Het voldoet aan de normen, die je moet toepassen. De ontwikkelaar heeft toegezegd dat omwonenden, Kerkbuurt en Wilhelminastraat, worden betrokken bij het groen in het gebied en ook wil hij de kwaliteit van het groen verhogen”, vertelde Goverde, die wel vertelde leerpunten mee te nemen uit het proces. In de raad van dinsdag 8 december 2020 wordt het raadsvoorstel behandeld als debatstuk.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld