INGEZONDEN BRIEF: Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)

(© Foto RPAS Peter Donk / DroneTV.nl)

Op 6 juli j.l. werd in de Provinciale Staten van Zuid-Holland de startnotitie NPLG behandeld. Deze startnotitie verscheen op 10 juni 2022 en deed veel stof opwaaien.

Tijdens het debat in de Provinciale Staten van Zuid-Holland bleek een behoorlijke mate van eensgezindheid om de agrarische sector, en dus de boeren, te steunen met daarbij het verbeteren van de natuur. Verschillende fracties dienden moties in t.a.v. innovaties, perspectief voor de boeren, versterken biodiversiteit, koplopers een streepje voor, stikstof reductie, rechtvaardig stikstofbeleid en het legaliseren van de PAS-melders. De PAS-melders raakten in 2019 plotsklaps hun natuurvergunning kwijt waarna het Rijk aangaf hen zo spoedig mogelijk te legaliseren. De moties in de andere provincies en ook eerder in de Tweede Kamer hadden vaak een vergelijkbare strekking.

Vrijdag 15 juli j.l. verscheen er een brief van minister Van der Wal van LNV waarin ze onder meer ingaat op de debatten in de Tweede Kamer en in de provincies. Er staan in deze brief zeker positieve voorstellen, hoewel er ook nog de nodige vragen zijn om echt goed te kunnen beoordelen of hier voldoende wordt aangereikt om aan de slag te gaan. In ieder geval blijven de uiteindelijke doelen, inclusief het versnelde tijdpad, overeind. Daar zal nog wel de nodige discussie over gevoerd gaan worden.

Ook vermeldt de brief dat vergunningverlening voor (nieuwe) activiteiten, of het nu gaat om PAS-melders, energieprojecten, woningbouw of defensie, vooralsnog lastig blijft. De kritische depositiewaarde (KDW), de waarde waarboven stikstofdepositie een risico kan vormen voor natuurkwaliteit, is reeds opgenomen in de wet. Met andere woorden: daar valt niet zomaar aan te tornen. Dat blijft een heel lastig punt.

Aan aantal interessante voorstellen die uit de brief op te maken zijn:

 • Het kabinet wil 504 miljoen euro naar voren halen uit het Transitiefonds voor de aanvragen van de provincies. Hiermee kunnen de provincies sneller aan de slag.
 • Er komt 250 miljoen euro versneld beschikbaar om het legalisatieprogramma voor de PAS- melders te versnellen.
 • Een deel van de behaalde emissiereductie, uit de versnellingsmaatregelen die provincies in 2022 en 2023 treffen door middel van registratie via een stikstofbank, wordt vrijgegeven voor duurzame economie, bouw en landbouw en PAS-melders.
 • Een deel van de voorstellen betreft innovaties op het boerenerf. Het kabinet vindt innovatie op het boerenerf een belangrijk onderwerp waarop versnelling mogelijk en nodig is.
 • Andere sectoren moeten een evenredige bijdrage leveren zoals industrie en mobiliteit.
 • Er wordt druk uitgeoefend op de bijdrage van ketenpartijen zoals de banken, supermarkten enz. Zij verdienen aan de agrarische sector en moeten bij een nieuw verdienmodel voor de boeren hun aandeel gaan leveren.
 • Het economisch perspectief op en de leefbaarheid van het platteland wordt een belangrijk aandachtspunt. Als boeren verdwijnen, verandert ook de leefbaarheid, wat grote gevolgen kan hebben voor gemeenschappen.
 • Provincies mogen maatwerk bieden. De stikstofkaart van minister Van der Wal is expliciet geen blauwdruk die provincies een op een moeten toepassen.
 • Het gaat alleen om stikstofgevoelig areaal binnen Natura 2000-gebieden en dus niet om gebieden die alleen de status van op NNN-gebieden hebben. De NNN-gebieden zijn daarmee geen onderdeel van de omgevingswaarden opgenomen in art. 1.12a Wet Natuurbescherming.
 • Agrarische ondernemers die biologisch of natuur-inclusief boeren of die anderszins koploper zijn bij de reductie van stikstof, leveren op dit moment een positieve bijdrage aan de gebiedsdoelen voor stikstof, natuur en water. De uitwerking van de opgaven in de gebiedsprocessen biedt de ruimte om rekening te houden met agrarische ondernemers die al forse inspanningen op dit vlak geleverd hebben.

De discussie over de natuur, en daarmee het stikstofprobleem is door deze brief van de minister nog lang niet achter de rug. Maar de eerste indruk is, dat er wat beweging gaat komen in de houding van het kabinet. Dat geeft energie om door te blijven gaan op de weg die we zijn ingeslagen: perspectief voor de agrarische sector met de menselijke maat, met daarbij ook een betere staat van de natuur. Het doel is duidelijk, het middel moet nog beter!

Nico de Jager, Sliedrecht
fractievoorzitter ChristenUnie & SGP
Provinciale Staten Zuid-Holland

Brieven worden 1 op 1 overgenomen. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is. De naam van de afzender wordt onder het artikel geplaatst. NAW- en e-mailgegevens worden niet openbaar gemaakt. Een ingezonden brief plaatsen we onverkort, soms ook omdat er geen artikel over het onderwerp op online krant Sliedrecht24 is verschenen.

Redactie Sliedrecht24

3 gedachten over “INGEZONDEN BRIEF: Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)”

 1. Dank voor informatie. Op deze manier wordt alles inzichtelijker voor zover in dit stadium mogelijk. Maar het blijft afwachten. Zou het helpen om de plannen aan te passen? Andersom redeneren.

  We bouwen huizen en huisjes in Sliedrecht Noord in een omgetoverd echt natuurgebied op verschillende hoogten (heuveltjes waar auto’s in verdwijnen), autovrij, groen, bos, paar koeien, manege, fietspaden, wandelpaden, een flink meer waar echt gespeeld kan worden met betaalbare huizen voor iedereen die in een natuurgebied wil wonen. Zeg maar, een soort vakantiepark waarbij we die weg ernaartoe vergeten maar dat oplossen met leuk openbaar vervoer.

  Ik weet dat het college niet openstaat voor dit soort wilde ideeën maar het gaat mij meer om het voorbeeld. Waarom in deze tijd weer stenen neerleggen (die we nu uit de voortuintjes halen) met een klein beetje groen waar niemand van kan genieten?

  Zou met een dergelijke aanpak meer kans gemaakt worden om te realiseren? Anders gezegd: zitten we niet vast in ons denken hoe een wijk eruit moet zien, wijken die door heel het land heen op elkaar lijken? T.b.v. klimaat moet alles anders. Misschien te beginnen in Sliedrecht?

 2. Beste Koos,

  Het is inderdaad een ingewikkelde materie. De regering moet wat doen, want er ligt een uitspraak van de rechter, maar waar moeten ze beginnen? En hoe?

  Mijn bericht van vanmorgen heeft wel degelijk te maken met het bericht over de bouwstop. Die bouwstop dreigt er te komen door de stikstofuitspraak. Daarom heeft minister Van der Wal een startnotitie NPLG gemaakt om onder meer de stikstof depositie te verminderen. Daar gaat mijn bericht van vanmorgen over. Omdat dat verminderen van de stikstof depositie niet van vandaag op morgen geregeld is, en dus voorlopig te hoog blijft, zou er wel eens een bouwstop kunnen volgen.

  Het aantal boerenbedrijven in Sliedrecht zou ik niet zomaar kunnen zeggen. Op een website zie ik 5 bedrijven met ‘graasdieren’ in Sliedrecht en 20 in Hardinxveld-Giessendam. Maar dat lijkt mij niet het complete beeld. In ieder geval zijn er in de Alblasserwaard flink wat boerenbedrijven, waarvan er ook geraakt worden door de stikstof plannen.

  Natura2000 gebieden in de buurt zijn de Biesbosch, de Donkse Laagten (tussen Bleskensgraaf en Streefkerk) en de Boezems in Kinderdijk. Iets verder weg het Lingegebied en de Oude Maas.

  Vriendelijke groet,
  Nico de Jager

 3. Fijn dat er een toelichting, of een voortgang wordt gegeven. Dat is toe te juichen.

  Het ‘adacadabra’ gehalte is echter hoog. Hoe is dit bericht te lezen ten opzichte van bijvoorbeeld het zojuist verschenen bericht dat juristen een bouwstop zien na de zomer door de verwachte stikstofuitspraak van de Raad van State? Zo verloor de provincie Overijssel 29 rechtszaken, aangespannen door milieuorganisaties. Kan dat nog voor verstoring zorgen als het ook Zuid-Holland treft?

  Overigens: hoeveel boerenbedrijven zijn er eigenlijk gevestigd in Sliedrecht? En hoeveel Natura 2000 gebieden kennen wij in de directe omgeving aan de Sliedrechtse kant van de rivier?

  Met iets meer gegevens zou het helpen om het beter te begrijpen.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld