College voelt niets voor stopzetten plan Herinrichting Kerkbuurt-Oost

SLIEDRECHT – “In de Visie Herinrichting Kerkbuurt-Oost wordt gestreefd naar een dynamisch gebied dat als “entreegebied” zichtbaar onderscheiden is van het centrumwinkelgebied. Het toelaten van autoverkeer zou hieraan kunnen/moeten bijdragen”, schrijft wethouder Ton Spek (CDA) van Verkeer namens het College van B & W dinsdagmiddag 26 oktober 2021 aan de leden van de gemeenteraad. Het college voelt er niets voor om het hele plan in de prullenbak te gooien, blijkt uit de College Informatiebrief (CIb). Ondanks de vele bezwaren die er liggen en het feit dat er geen draagvlak voor is, blijft Spek vóór autoverkeer over Kerkbuurt-Oost.

Tijdens een inloopinformatieavond half oktober 2021 bleek al dat niemand van de bewoners en ondernemers iets ziet in het plan van vijf jaar geleden. Er is totaal geen draagvlak voor het toegankelijk maken voor autoverkeer. Spek is dat duidelijk gemaakt door vele aanwezigen. (Archieffoto Peter Donk / Sliedrecht24)

Spek herhaalt in de CIb dat de gemeente en ondernemers in de periode 2018 tot heden intensief hebben samengewerkt aan een verbetering van winkelgebied Kerkbuurt, op basis van het Toekomstperspectief zoals in februari 2019 is vastgesteld. “Dit heeft zich onder meer geuit in activiteiten en evenementen, herinrichting van beide pleinen, gevelverbetering in het kernwinkelgebied en transformatie van winkelpanden in aanloopstraten”, aldus Spek, die verder in de CIb verwijst naar de Dijkvisie.

Dijkvisie
Eind 2021 zijn de eerste resultaten duidelijk zichtbaar, ook in het gedeelte Kerkbuurt-Oost: zo is er een winkel verhuisd naar het kernwinkelgebied, het achtergebleven pand is getransformeerd naar woningen en er is een nieuw appartementengebouw toegevoegd. Spek: “Daarmee is Kerkbuurt-Oost anno 2021 steeds meer een “aanloopstraat” voor het winkelgebied geworden met een gemengd profiel en meer nadruk op wonen, conform het Toekomstperspectief 2019. Echter, de inrichting en uitstraling van de openbare ruimte is nog niet in lijn met de Dijkvisie en laat niet zien waar de aanloopstraat eindigt en het kernwinkelgebied begint (bij de Waterkeringweg), iets wat wel van belang is voor het ruimtelijk-economisch functioneren van het winkelgebied. Conform de raadsbesluiten van 2015 en 2016 over Kerkbuurt-Oost en van 2017 over de Dijkvisie, is herinrichting van de openbare ruimte van Kerkbuurt-Oost dus nog steeds wenselijk.”

Dijkvisie
Het gedeelte Kerkbuurt-West is bijvoorbeeld volgens Spek al wel volgens de Dijkvisie ingericht. Spek: “Bij de raadsbesluiten van 2015 en 2016 was de gedachte dat het toelaten van autoverkeer zou bijdragen aan het gewenste profiel als “entreegebied” (nu: aanloopstraat) van Kerkbuurt-Oost. Sinds de vaststelling van het Toekomstperspectief 2019 is de nadruk gelegd op de onderscheiden functies per deelgebied. Aanloopstraten dienen geschikt te zijn voor een gemengd profiel met nadruk op wonen. Dit accent sluit aan op de Dijkvisie, waarin de nadruk ligt op de uitstraling van het gebied. Bij de actualisatie van het ontwerp medio 2021 is opnieuw afgewogen in hoeverre en in welke vorm de herinrichting van Kerkbuurt-Oost bijdraagt aan de realisatie van de Toekomstvisie Kerkbuurt en de Dijkvisie. Daarbij is ambtelijk gekeken naar onder meer de economische, verkeerskundige en stedenbouwkundige aspecten.”

Eerdere besluiten
Het college is van mening dat er bij de actualisatie van het ontwerp voor herinrichting van
Kerkbuurt-Oost zeer zorgvuldig moet worden omgegaan met alle eerdere besluiten, vastgestelde
visies, het huidig functioneren anno 2021 van het winkelgebied en de wensen van
belanghebbenden. Gezien de bovengenoemde overwegingen is het college voornemens voor de
actualisatie van de herinrichting van Kerkbuurt-Oost aanvullend extern advies in te winnen. Mede
op basis van dit externe advies zal het college voor het einde van 2021 een definitief besluit nemen
over de herinrichting van Kerkbuurt-Oost en de raad hierover informeren. Uitvoering van de
herinrichting is nu voorzien in het tweede kwartaal van 2022.

Geschiedenis
Op 22 september 2015 stemde de gemeenteraad in met een voorstel voor een Plan van Aanpak Kerkbuurt, inclusief “het korter maken van de wandelpromenade van de Kerkbuurt door het oostelijk deel tot aan de Waterkeringweg geschikt te maken voor autoverkeer, mede op basis van een visie op Kerkbuurt-Oost.” Op basis van de vervolgens  uitgewerkte visie is op 13 december 2016 door de raad een krediet beschikbaar gesteld voor “het verkorten van de wandelpromenade Kerkbuurt”. De herinrichting van Kerkbuurt-Oost is ook opgenomen in de Dijkvisie Sliedrecht 2017-2027, zoals vastgesteld door de raad op 24 januari 2017. Op 21 februari 2019 heeft de raad een nieuw Toekomstperspectief Kerkbuurt vastgesteld, waarin Kerkbuurt-Oost wordt aangeduid als aanloopstraat voor primair wonen en dienstverlening, in onderscheid van het kernwinkelgebied voor primair detailhandel. In de periode januari 2018 tot mei 2019 is de besluitvorming rond de herinrichting van KerkbuurtOost onderwerp geweest van een gerechtelijke procedure. In mei 2019 zijn de beroepen tegen de betreffende besluiten door de rechtbank ongegrond verklaard. Op 27 juni 2019 is de raad per CIB geïnformeerd over de voortgang van diverse  projecten op de Kerkbuurt. Aangaande Kerkbuurt-Oost werd daarin gemeld dat de uitvoering van het raadsbesluit uit 2016 in nauwe samenwerking met belanghebbenden zal plaatsvinden, waarbij met elkaar gekeken zal worden “hoe en wanneer de verdere invulling van dit besluit het beste kan plaatsvinden, aangezien de autotoegankelijkheid van Kerkbuurt-Oost ook samenhangt met – onder meer – de hierboven genoemde vastgoedtransformatie, de herinrichting van de pleinen en de bouw van de appartementen op Kerkbuurt-Oost inclusief bouwverkeer daarvoor. Het college wil deze ontwikkelingen goed op elkaar laten aansluiten en zal daarom de herinrichting van de verkeerssituatie op Kerkbuurt-Oost hierop laten volgen.” In 2021 is de herinrichting van Kerkbuurt-Oost opnieuw ter hand genomen, waarbij het ontwerp is geactualiseerd. 

1 gedachte over “College voelt niets voor stopzetten plan Herinrichting Kerkbuurt-Oost”

  1. Ik vraag al niet meer af of het college het interessant vindt wat de bewoners vinden.

    Maar D66 zou toch een motie vreemd indienen? Wordt die niet in behandeling genomen zodat we kunnen zien wat de stemverhoudingen zijn? Of werkt het zo niet en kan een college gewoon zeggen dat ZIJ het belangrijk vinden en doorgaan met dit onzalige plan?

Plaats een reactie

*=Verplicht veld