Raad trekt bijna vier ton uit voor herinrichten van omgeving rond Elektra

SLIEDRECHT – De gemeenteraad stemde dinsdagavond 26 oktober 2021 in met een bedrag van € 370.000,– voor het herinrichten van de omgeving rond jongerencentrum Elektra aan Stationsweg 2 – 4. Lokale partij Slydregt.NU stemde tegen het voorstel. 

De afgelopen periode is met de belanghebbenden uit de directe omgeving een ontwerp opgesteld voor de buitenruimte. Dat voorstel kwam dinsdagavond in de gemeenteraad. (Plattegrondtekening gemeente Sliedrecht)

Met de sloop van Boerhaave en de verkoop van een deel van het terrein moet volgens het college de resterende buitenruimte opnieuw worden ingericht. In koers 2030 is door de raad vastgesteld dat de uitstraling van het naastgelegen pand Elektra en de directe omgeving moet worden verbeterd. Met als doel volgens hen ‘een beter functionerende openbare ruimte voor de hele buurt te creëren’. Er is daarvoor een half miljoen euro gereserveerd.

Integraal
In 2020 is gebouw Boerhaave aan Stationsweg 2 gesloopt en een deel van de grond is verkocht aan de Hervormde Gemeente Sliedrecht. Het overgebleven deel van het terrein moet opnieuw worden ingericht. “Er wordt geïnvesteerd  in de omgeving waar de Kerkbuurt, de Grote Kerk en het Oorlogsmonument onderdeel van uitmaken, zodat een uniek stukje Sliedrecht wordt gecreëerd. Door het totale gebied rondom de Stationsweg, Kerkbuurt en Scheldelaan integraal te benaderen, ontstaat de mogelijkheid om een beter functionerende openbare ruimte voor de hele buurt te realiseren”, schrijft het college aan de gemeenteraad. 

Betrokken partijen
Een wens is volgens het college om tussen de kerk en pand Elektra een verbinding voor voetgangers te maken van Stationsweg naar Kerkbuurt. College: “Nu gebruiken voetgangers het terrein van de kerk, maar soms zijn de hekken op slot. De afgelopen periode is het ontwerp van de buitenruimte uitgewerkt tot definitief ontwerp. Bij de uitwerking van het ontwerp waren vertegenwoordigers van de Hervormde gemeente Sliedrecht, SOJS, seniorenhuys De Schalm, Waardeburgh en de stedenbouwkundige van de gemeente betrokken. Na besluitvorming wordt het definitief ontwerp verder uitgewerkt tot stukken voor de aanbesteding. De uitvoering wordt afgestemd met de planning van de renovatie van Elektra.”

Financiële plaatje
Voor het multifunctioneel maken van gebouw Elektra en de herinrichting van de buitenruimte is vanuit het CUP 2018-2022 een bedrag gereserveerd van €  1.500.000,–. Van dit bedrag is € 1.000.000,– gereserveerd voor de renovatie van de binnenkant en buitenkant van het pand. Begin maart 2021 is een investeringskrediet van € 1.800.000,– vastgesteld voor het pand. Elektra wordt voor €  1.000.000,– gedekt uit de kapitaallasten die zijn gereserveerd voor de renovatie van de binnenkant en buitenkant. Voor een bedrag van € 800.000 wordt de investering gedekt uit de stelpost kapitaallasten voor vastgoed en tractiemiddelen. De overige € 500.000 van de € 1.500.000 is gereserveerd voor de herinrichting van de buitenruimte. Op basis van het definitief ontwerp is een kostenraming gemaakt. De kostenraming komt op € 310.000,– inclusief btw. Daarnaast zijn er advieskosten voor het ontwerp en de projectleider van € 60.000,–. De totale begroting van € 370.000 past volgens het college binnen het budget voor de buitenruimte. Op basis van koers 2030 zijn in de begroting, vanaf 2021, kapitaallasten opgenomen voor de reservering buitenruimte Elektra van € 500.000. Met de aanvraag van dit laatste krediet van €  370.000,– is vastgesteld dat € 130.000,– niet wordt ingezet en er daardoor minder kapitaallasten voortvloeien uit dit krediet dan aanvankelijk geraamd. Middels bijgevoegde begrotingswijziging laat het college het restant vrijvallen ten gunste van het begrotingssaldo. Het gaat om € 35.000,– in 2022 en € 20.200,– structureel ingaande 2023.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld