CDA: ‘Aantal valongelukken in Sliedrecht moet omlaag’

SLIEDRECHT – In Sliedrecht gebeuren relatief veel valongelukken met ouderen. Dat is vaak zo ernstig dat ze moeten worden opgenomen in het ziekenhuis. Dat zegt het CDA Sliedrecht, dat sprak met VeiligheidNL. Voor de christen democraten aanleiding om een aantal vragen naar het college van B & W van de gemeente Sliedrecht te sturen. 

CDA-raadslid Vincent Prins: Als een oudere valt, kan dat leiden tot verlies van zelfredzaamheid en tot (nog) meer be­roep op mantelzorgers. En professionele hulp is ook niet gratis. Werken aan valpreventie zorgt voor een besparing op de Wmo-kosten.” (Foto CDA Sliedrecht) 

Vrijdag 9 oktober 2015 was het de laatste dag van de landelijke Week van de Valpreventie. Deze week heeft niet zo veel aandacht gekregen als de Kinderboekenweek, de Week van de Toegankelijkheid, de Week van de Duurzaamheid of de Week van de Veiligheid. Toch is het belangrijk dat valpreventie volgens het CDA meer aandacht krijgt, zeker in Sliedrecht. Veel valongevallen zijn – zo concludeert het CDA – namelijk makkelijk te voorkomen.
 
Valpreventieactiviteiten
Gemiddeld werden in 2013 in Sliedrecht per tienduizend senioren 182 65+’ers in het ziekenhuis opgenomen na een valongeluk. Dit is een relatief hoog aantal. Ter vergelijking: in Papendrecht zijn dat er 126 per tienduizend, in Hardinxveld-Giessendam 138 en in Dordrecht 176. VeiligheidNL heeft een berekening gemaakt voor een gemeente waar jaarlijks meer dan driehonderd senioren in het ziekenhuis komen na een valongeval. Daaruit blijkt dat door valpreventieactiviteiten (bijvoorbeeld de inzet van een veiligheidsadviseur voor €66.000 over vijf jaar) in vijf jaar tijd €4 miljoen euro te besparen is, waarvan €180.000 aan kosten voor de Wmo. Kortom: zowel vanuit sociaal oogpunt als vanuit financieel oogpunt is valpreventie volgens de CDA-fractie hard nodig.
 
Sleutelrol
Een succesvol valpreventieprogramma be­staat niet alleen uit praten. Prins: “Het behalen van successen vraagt volgens VeiligheidNL om een deskundig multidisciplinair team van medici, apothekers, verzorgenden, verpleeg­kundigen, optometristen, bewegingsdocenten enzovoort. Zij moeten elkaar weten te vinden, inhoudelijk bekwaam zijn, planmatig te werk gaan en op de juiste manier com­municeren. Ouderen moeten echt actief worden begeleid om ervoor te zorgen dat zij maatregelen (blijven) nemen.” 
 
Valpreventie
Het college zou volgens de CDA-fractie een sleutelrol moeten vervullen ten aanzien van valpreventie in Sliedrecht, zodat Sliedrecht lokaal vitaal kan worden. “Valpreventie biedt kansen op zowel sociaal als financieel vlak: ouderen blijven langer zelfredzaam en de Wmo-kosten dalen. Het is belangrijk dat Sliedrecht lokaal vitaal is. In mijn brief probeer ik het college ervan te overtuigen om actief aan de slag te gaan met valpreventie”, zegt raadslid Vincent Prins, die de brief opstelde. Een succesvolle valpreventie is volgens Prins een kwestie van bewustwording, kennis en toepassing van maatregelen. Door middel van zijn brief hoopt hij de bewustwording in het college te vergroten. 
 
Vragen en beantwoording
Er liggen zes vragen bij het college: Deelt u het standpunt van de CDA-fractie dat valpreventie ertoe leidt dat ouderen langer gezond en veilig thuis kunnen wonen en daardoor meer levensvreugde hebben? Deelt u het standpunt van de CDA-fractie dat valpreventie leidt tot een besparing op de uitgaven in de zorg, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet lang­durige zorg (Wlz)? Bent u zich ervan bewust dat het inzetten van een veiligheidsadviseur t.b.v. valpreventie leidt tot 20-40 procent minder vallende ouderen? Wordt momenteel binnen Sliedrecht actief gewerkt aan valpreventie? Zo ja, welke par­tijen werken hieraan nu samen? Bent u bereid om in Sliedrecht een actief valpreventiebeleid te voeren volgens de prin­cipes die VeiligheidNL uiteengezet heeft? Zo niet, waarom niet? Bent u bereid om een convenant (“lokaal vitaal”) te sluiten met samenwerkingspartners met als doel een actief beleid op valpreventie in Sliedrecht te realiseren? Zo niet, waarom niet? Prins hoopt voor de behandeling van de begroting 2016 een antwoord te hebben ven het college op de gestelde vragen. “In het verkiezingsprogramma van CDA Sliedrecht staat dat het belangrijk is dat ouderen actief blijven meedoen in de samenleving. Sliedrecht moet lokaal vitaal zijn”, zegt Prins.

Een reactie plaatsen