Japans restaurant Oishi Fusion
Firma De Vries

Stikstofbesluit brengt (huidige) bouwplannen in Sliedrecht in gevaar

SLIEDRECHT – De gevolgen van de uitspraak Raad van State over Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) zijn voor de gemeente Sliedrecht behoorlijk. “De beslissing heeft grote consequenties voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, zoals woningbouw, de aanleg van infrastructuur, de bouw van bedrijven en voor agrarische activiteiten die kunnen leiden tot een toename van de stikstofdepositie in Natura 2000- gebieden. Sliedrecht valt binnen die grens van 5 kilometer. Ook het buitengebied!”, schrijft het College van B & W aan de gemeenteraad in een College Informatiebrief (CIb). 

De gevolgen van de PAS-uitspraak lijken grote effecten te hebben op bouwplannen ook elders in heel Nederland. De provincie Zuid-Holland maakt nu een inventarisatie van de projecten die effect ondervinden van de uitspraak van de Raad van State. De provincie maakt daarbij onderscheid tussen projecten binnen 5 kilometer van Natura 2000-gebieden en daarbuiten. (Archieffoto RPAS Peter Donk / DroneTV)

“Het betekent concreet dat het nu niet mogelijk is om een vergunning met ontwikkelingsruimte te verlenen. In afwachting van een nieuw landelijk beleidskader kunnen er geen nieuwe bestemmingsbesluiten worden genomen noch omgevings- of milieuvergunningen worden verleend waarbij stikstof een rol speelt. Wellicht ten overvloede: de uitspraak van de Raad van State heeft geen gevolgen voor de verbreding A15 Papendrecht-Sliedrecht”, schrijft wethouder Ton Spek (CDA) van Wonen, Milieu en Duurzaamheid in de CIb. Dat Tracébesluit is namelijk begin april 2019 onherroepelijk geworden.

Vrijstelling
Het PAS in 2015 gestart om de natuur te beschermen en toch te kunnen bouwen in en rond kwetsbare natuurgebieden. Met het PAS kon de overheid vergunningen verlenen op basis van ‘toekomstige besparingen’ op stikstof. “Ook was in het PAS een drempelwaarde opgenomen. Afhankelijk van de berekende stikstofuitstoot van een project was sprake van vrijstelling, een meldingsplicht of een vergunningsplicht. Kleine plannen kwamen bijna altijd in aanmerking voor vrijstelling. Berekeningen werden gedaan met het programma Aerius dat door het Rijk beschikbaar is gesteld”, stelt spek. Eind mei 2019 is een groot aantal ruimtelijke plannen vernietigd door de Raad van State.

Toetsing
Het is een landelijk probleem dat niet of nauwelijks lokaal kan worden opgelost. Spek: “Stikstof is één van de aspecten waarop een project of plan (zoals een nieuw bestemmingsplan, een milieuvergunning of een buitenplanse omgevingsvergunning) moet worden getoetst. Complicerende factor daarbij is dat stikstof tot op grote(re) afstand van de bron neerslaat en er 118 Natura 2000-gebieden met overbelaste stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden van (dier)soorten verspreid over Nederland liggen, waaronder de Biesbosch.

Gevolgen uitspraak
Nu de Aeriusberekening van het PAS niet meer als basis voor toestemmingverlening kan worden gebruikt, is voor veel nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, ook op grote afstand van Natura 2000-gebieden, nodig dat volgens Spek op een andere manier wordt aangetoond, dat een project of plan op voorhand geen significant schadelijke effecten heeft op Natura 2000-gebieden. Pas daarna kan toestemming worden verleend. De PAS kan daarvoor sinds de uitspraak niet meer worden gebruikt.

Landelijk adviescollege
Het is de verwachting dat een nieuw landelijk beleidskader niet eerder dan in het laatste kwartaal van dit jaar beschikbaar zal zijn. Minister Schouten (LNV) heeft onder voorzitterschap van dhr. J. Remkes een adviescollege Stikstofproblematiek ingesteld met de opdracht om met aanbevelingen en oplossingsrichtingen te komen. Spek: “Gelet op het grote maatschappelijke belang bij snelle duidelijkheid, is het adviescollege gevraagd haar advies voor de kortere termijn (afwegingskader toestemmingverlening) bij voorkeur eind september te geven. Voor het advies voor de langere termijn (m.b.t. de Vogel- en Habitatrichtlijn) heeft het adviescollege negen maanden extra beschikbaar.” Om de periode te overbruggen tot er een nieuw landelijk beleidskader is (op z’n vroegst het laatste kwartaal van 2019), hanteert de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid (OZHZ) in afstemming met andere omgevingsdiensten en de provincie Zuid-Holland.

Berekening
Sinds half september 2019 is een nieuw rekeninstrument (de nieuwe Aeriuscalculator) beschikbaar van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) om de stikstofdepositie te kunnen berekenen. Ruimtelijke besluiten waarbij de met behulp van het hiervoor bedoelde nieuwe rekeninstrument berekende immissie 0,00 mol/ha./jaar is, kunnen doorgaan. Alle overige ruimtelijke besluiten met ontwikkelingsruimte moeten wachten op een nieuw landelijk beleidskader (laatste kwartaal van 2019). In afwachting van nadere informatie van de OZHZ en/of het nieuwe beleidskader betekent het voorgaande dat onzekerheid bestaat over ruimtelijke en infrastructurele projecten in de gemeente, althans voor zover stikstof daar een rol bij speelt. Uiteraard staat dit de verdere voorbereiding van deze projecten niet in de weg, maar dan wel met deze kanttekening daarbij. De gemeenteraad wordt volgens Spek door middel van een logboek op de hoogte gehouden van de voor onze gemeente Sliedrecht relevante ontwikkelingen.

Voor Sliedrecht
Om welke projecten gaat het. Een overzicht van lopende ruimtelijke en infrastructurele projecten waarbij stikstofproblematiek (mogelijk) een rol speelt (peildatum: 05-08-2019): 
– Stationspark-3
– Sliedrecht Buiten
– Burgemeester Winklerplein
– Wilhelminastraat 75 (voormalig ziekenhuis)
– Watertorenterrein
– Begraafplaats
– De Driehoek
– Molendijk 160
– Reconstructie Craijensteijn
– Diverse woningbouwplannen Baanhoek West
– Vernieuwen Merwedeplein

Daarnaast zijn er nog niet concrete ambities en particuliere initiatieven zoals bijvoorbeeld Maaslaan, Groen van Prinstererschool, Baanhoek 161 en 471, Boerhave/Stationsweg 2, tiny houses, etc. Lopende WABO-vergunningen, onderdeel milieu en meldingen Activiteitenbesluit (peildatum: 03-07-2019):
– Visscher Scheepsreparatie, Industrieweg 51 (revisievergunning))
– Vink Diesel B.V., Rivierdijk 76-78 (revisievergunning)
– Greenpoint Station Sliedrecht, Sopraanweg (oprichtingsvergunning)
– A. Baars en Zoon Scheepswerf BV, Rivierdijk 276 (revisievergunning)
– IHC Iqip BV, Molendijk 94 (melding Activiteitenbesluit)
– Albert Schweitzer ziekenhuis, Stationspark 401 (melding Activiteitenbesluit)

2 gedachten over “Stikstofbesluit brengt (huidige) bouwplannen in Sliedrecht in gevaar”

  1. Het Albert Schweitzer ziekenhuis op het Stationspark is vorige week officieel in gebruik genomen, dus dat kan van de lijst afgehaald worden, toch? Bovendien werd daar al gewerkt vanuit dat gebouw.

  2. Ik zou wel graag willen weten wat dit betekent voor de projecten die al gebouwd worden in Baanhoek-West!

Plaats een reactie

*=Verplicht veld