Oishi Fusion
VeiligGoed

Slydregt.NU: ‘Tijd van pappen en nat houden is voorbij’

SLIEDRECHT – De lokale politieke partij Slydregt.NU erkent dat de tijd van pappen en nat houden voorbij is. “De tijd van alles een beetje meer is voorbij. Er zullen strategische keuzes moeten worden gemaakt om de continuïteit van Sliedrecht als zelfstandige gemeente veilig te stellen. Het college heeft een eerste stap gezet. Slydregt.NU juicht dit toe”, sprak fractievoorzitter Mark Jongeneel (Slydregt.NU) dinsdagmiddag 29 september 2020.

Fractievoorzitter Mark Jongeneel (SLysdregt.NU) aan het woord. (Foto Peter Donk / Sliedrecht24)

De partij noemde vervolgens tal van verbeterpunten op. “De infrastructuur in Sliedrecht is dringend aan
vernieuwing toe. Het ambtelijke apparaat zal aan deze vorm van samenwerking moeten worden aangepast. Het
ambtenarenapparaat moet meer met bedrijfsleven en de inwoner gaan communiceren. Er zal meer projectgericht met bedrijven en inwoners moeten worden samengewerkt met het oog op integrale besluitvorming. Aan financiële stabiliteit wordt hard gewerkt en hier moeten nog stappen worden gemaakt.​ Slydregt.NU is van mening dat de
schijndemocratie in de vorm van Drechtraad en DSB volkomen overbodig is en door stuurgroepen c.q.
projectmanagement per project moet worden vervangen. Slydregt.NU wil geen regionale bestuurslaag”, aldus Jongeneel.

Sliedrecht-Noord
Slydregt.NU is enthousiast over de doorbraak om te bouwen over de A15, de aaneengesloten bedrijventerreinen, de spoorlijn en de Betuwelijn. Jongeneel: “Wij moet er voor waken dat  Sliedrecht-Noord een aparte wijk van Sliedrecht wordt. De door de A15, bedrijventerreinen  en spoorwegen gevormde grens is in dit geheel een negatieve factor. Slydregt.NU is van  mening dat deze zwakte moet worden omgezet in een sterkte. De grens moet worden  geïntegreerd in de ontwikkeling van Sliedrecht en een eigen positie/functie krijgen. De verbinding tussen Sliedrecht Zuid en Sliedrecht Noord moet prioriteit krijgen. Overbrugging c.q ondertunneling, gedeeltelijke overkapping en overbouwing behoren tot de mogelijkheden. Slydtregt.NU ziet de A2 boven Utrecht met geïntegreerde geluidswallen,  kantoren, showrooms als mogelijkheid. ​” Slydregt.NU wil geen “revival van de nieuwbouwwijkjes bij de dorpen in de Alblasserwaard in het nieuwe woongebied. Ons staat voor ogen een strook bosrijke omgeving achter de Betuwelijn met weggetjes, beslist geen straten, en losse kavels met lage bebouwing. Het bosschage moet de  Betuwelijn en de woningen op natuurlijke wijze over laten gaan in het  polderlandschap. Jongeneel: “De landschappelijke waarden moeten zoveel mogelijk worden geëerbiedigd. Bovendien moeten in de nieuwe infrastructuur de huidige ecologische mogelijkheden voor wateropslag goed worden onderzocht en toegepast. Wat aantallen betreft is 1.250 nogal arbitrair. Onze voorkeur geniet een aan de natuurlijke bevolkingsgroei van Sliedrecht aangepast bouwtempo. Zeker niet bouwen voor alle mogelijke doelgroepen c.q. probleemgroepen, die men elders kwijt moet c.q. kwijt wil. De achtergebleven verkeersstructuur in Sliedrecht is dringend aan herziening toe. Parallelwegen in het kader van de ontwikkelingen langs over en onder de A15, bedrijventerreinen en spoorwegen zone kunnen een nieuwe verkeersinfrastructuur mogelijk maken. ​

Bouwen onder spoorlijn
Volgens Slydregt.NU dient er prioriteit te worden gegeven aan bouwmogelijkheden ten zuiden van de spoorlijn. Jongeneel: “Het collegestandpunt met betrekking tot het BW-plein spreekt ons aan. Hier  kunnen woonflats met parkeergelegenheid worden gerealiseerd zoals bijvoorbeeld  “Rondeel”. Hier zou zeker kunnen worden gebouwd volgens het 40:40:20 principe. Ook de Kerkbuurt zal buiten het winkelkerngebied moeten worden omgevormd naar een  woonfunctie met hoog- en laagbouw. Het watertorenterrein past ook uitstekend in de  toekomstige ontwikkeling van nieuwe en uitdagende woonvormen. Het havenfront kan een unieke ontwikkeling betekenen. Het raadhuis moet wat Slydregt.NU betreft het bestuurlijk centrum van Sliedrecht worden. Slydregt.NU spreken de groene verbindingen van polder naar zichtbare en toegankelijke rivieroevers met strandjes aan. De huidige bedrijventerreinen moeten ook onverkort bedrijventerreinen blijven. Slydregt.NU staat voor een ideale  woon-werk-koppeling.​”

Waakzaam
Slydregt.NU vindt tot slot dat het college waakzaam moet zijn op het feit dat instellingen  zoals Yulius een behoorlijke wissel trekken op de Sliedrechtse samenleving. “Veel Sliedrechters zijn erg tolerant voor mensen met een beperking of met geestelijke problemen. Hier zit wel een grens aan Sliedrechters moeten wel veilig over straat kunnen gaan zonder lastig gevallen te worden. En een ander punt is de overlast door arbeidsmigranten het moet  niet zo zijn dat Sliedrechters worden weggepest door arbeidsmigranten die tijdelijk in Sliedrecht verblijven in woonhuizen van speculanten. Wij vinden het daarom dat er niet langer gespeculeerd moet worden met woningen daarom komt Slydregt.NU met een motie waarin het college verzoekt met een notitie te komen, waarin aangegeven wordt hoe groot het probleem is en om te kijken of en hoe lokaal een woonplicht ingevoerd kan worden naar  Zwijndrechts voorbeeld.”

Plaats een reactie

*=Verplicht veld