Raadhuis en gemeentekantoor straks van ontmoeten, samenwerken en vergaderen

SLIEDRECHT – Het raadhuis blijft behouden en wordt verbouwd. De raad moet nog officieel erover beslissen. “Het heeft prioriteit om met grote voortvarendheid de planvorming en vervolgens uitvoering rond de ontwikkeling van het raadhuis aan het Dr. Langeveldplein en het gemeentekantoor aan de Industrieweg door te zetten”, schrijft wethouder Ed Goverde (PvdA) van Gemeentelijk Vastgoed in een College Informatiebrief (CIb) aan de gemeenteraad. Het vraagt om een miljoenen investering.

In ‘Koers 2030, Groei en ontwikkeling’ is richting gegeven aan de ontwikkeling van het raadhuis en gemeentekantoor.  “Daarbij hebben we wel rekening te houden met de monumentale status van het raadhuis (inclusief daarbij horende eisen) en met de huidige situatie met tekorten aan personeel en materiaal in de bouw”, bericht Goverde in de CIb. (© Foto RPAS Peter Donk / Dronetv.nl)

Het raadhuis is een rijksmonument en dit jaar 100 jaar van waarde voor de Sliedrechters. Goverde: “Het huidige gebruik is echter beperkt en het gebouw staat het merendeel van de week leeg. Richting de toekomst is het daarom zaak de publieke waarde in ere te herstellen en het weer een prominente plaats binnen de gemeenschap te geven. In onze visie wordt het raadhuis een plaats in Sliedrecht waar gemeentebestuur, de Sliedrechtse samenleving en ambtenaren elkaar ontmoeten, samenwerken en kunnen vergaderen. Een bestuurlijk centrum met aanvullend vergaderruimten en mogelijk een terras aan de havenzijde. Uiteraard met volop aandacht voor verduurzaming en energieneutraal gebruik. Vanuit deze gedachte gaat het om méér dan alleen vastgoed, maar ook om een impuls voor onze ambities ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit, inclusiviteit, duurzaamheid en levendigheid van Sliedrecht.”

In een interview van journalist Peter Donk van de Sliedrecht24 Podcast Het Raadhuis legde wethouder Ed Goverde (PvdA) van Gemeentelijk Vastgoed vrijdag de plannen uit…

Noodzakelijk
In Koers 2030 wordt volgens Goverde ook richting gegeven aan de organisatieontwikkeling. “Minder hiërarchisch en intern, meer focus op ontmoeting en samenwerking. Uitgangspunt is dat een medewerker de werk- of overlegplek kiest die het best past bij de activiteit. Het toekomstig gebruik van het raadhuis en gemeentekantoor vraagt een invulling die hierop aansluit. Met diverse soorten werkplekken en het faciliteren van samenwerking tussen medewerkers, bestuur en de Sliedrechtse samenleving”, aldus Goverde. In maart 2021 is door de raad een voorbereidingskrediet voor de Bestuursopdracht ambtelijke en bestuurlijke huisvesting beschikbaar gesteld. In dat besluit komt, in aanvulling op bovenstaande, tot uitdrukking dat aanpassing van beide gebouwen om nog meer redenen noodzakelijk is. Goverde: “De raad is te krap gehuisvest, de raadzaal voldoet niet (meer) aan de hedendaagse eisen met betrekking tot klimaatbeheersing en de vereiste kwaliteit voor de audiovisuele middelen. Deze opgaven zijn uiteraard al langer bekend en waren de aanleiding voor de raad om reeds in 2016 een opdracht te geven deze op te pakken. Daarvoor is destijds ook een ruimtelijk functioneel programma van eisen vastgesteld.”

Integraal en samenhangend
Tot op heden heeft dat volgens Goverde niet geleid tot een gedragen plan, waardoor niet in het gebouw is geïnvesteerd en achterstallig onderhoud is toegenomen. Verder dienen aan het gemeentekantoor noodzakelijke bouwkundige, installatietechnische en brandveiligheidsmaatregelen te worden getroffen. Goverde: “Er ligt kortom een fors potentieel om de waarde van dit vastgoed voor de Sliedrechtse samenleving te versterken én het treffen van maatregelen is ook noodzakelijk om het vastgoed toekomstbestendig te maken. Raadhuis en gemeentekantoor verhouden zich in het gebruik in de toekomst nadrukkelijk tot elkaar. Het komen tot een integraal en samenhangend plan is dan ook essentieel.”

Grotere raadzaal en meer
Aan de hand van de Bestuursopdracht zijn de voorbereidende werkzaamheden opgepakt. Dat betrof onder meer een quickscan, uitgevoerd door BOEi, naar de herbestemmingsmogelijkheden van het monumentale raadhuis. Goverde in de CIb: “Daarbij is een onderzoek naar de kernkwaliteiten verricht, een eerste concept uitgewerkt in een vlekkenplan en zijn de kosten van restauratie en herbestemming inzichtelijk gemaakt. Uit het schetsontwerp blijkt dat de raadzaal vergroot kan worden, waardoor er voldoende ruimte is voor de raadsvergaderingen. En dat binnen het raadhuis mogelijkheden zijn om, naast de raadzaal en trouwzaal, meer functies te huisvesten zoals flexibele werk- en vergaderplekken en ondersteunende horeca.

Uitgangspunten
Eind augustus 2021 is er in de klankbordgroep gesproken over de uitgangspunten voor en de visie
op het raadhuis als middelpunt van de samenleving en huis van de democratie. Op een opgesteld lijstje staat dat het raadhuis zo veel mogelijk in oude monumentale staat wordt teruggebracht, de onderhouds- en verduurzamingswerkzaamheden worden uitgevoerd, de raadzaal wordt vergroot en ingericht naar huidige normen, de trouwzaal wordt ingericht voor trouwen én ander gebruik, op de begane grond komt een horecafunctie, met buitenterras aan de zijde van de jachthaven, er komen extra vergaderruimten in zowel het raadhuis als het gemeentekantoor, die kunnen worden gebruikt door fracties, het college, de organisatie en de Sliedrechtse samenleving, (flex)werkplekken kunnen worden gebruikt door het college, de organisatie en de Sliedrechtse samenleving én raadsleden kunnen ook gebruik maken van de vergaderruimten in het gemeentekantoor.

Planning
Samen met BOEi worden de uitgangspunten nu uitgewerkt in een concreet programma van eisen en vormde de basis voor een nog op te stellen voorlopig ontwerp, gevolgd door een grove bouwkostenraming en planning. Na oplevering van deze documenten, kan besluitvorming door de raad over een uitvoeringskrediet voor de renovatie van het raadhuis en gemeentekantoor plaatsvinden. Dit raadsvoorstel wordt eind 2021 aangeboden, zodat in het eerste kwartaal van 2022 besluitvorming kan plaatsvinden. Goverde: “Bij positieve besluitvorming start daarna het aanbestedingstraject. In de planning in het raadsvoorstel wordt nader ingegaan op de diverse bouwfases en wordt op hoofdlijnen toegelicht hoe de uitvoeringsplanning er uit ziet. We hebben hierbij rekening te houden met de eisen en maatregelen die horen bij het renoveren van een pand met monumentale status. Ook is er het risico van onvoldoende beschikbaarheid van personeel en bouwmaterialen. In de uitvoeringsplanning willen we dan ook realistisch zijn en betrekken we deze aspecten.”

Plaats een reactie

*=Verplicht veld