PvdA ziet volop kansen komende jaren in Sliedrecht

SLIEDRECHT – Jaren maakte de PvdA geen deel meer uit van het college van B & W van Sliedrecht. Dat is de komende vier jaar anders. Fractievoorzitter Anton van Rees (PvdA): “Ik kan het hebben over wat oud zeer wat zijn schaduw vooruit werpt of met het coalitie akkoord in de hand u meenemen in een rode droom. Het lot heeft mij als laatste spreker aangewezen en als ik zo eens rondkijk zie ik dat menigeen het er al wel een beetje mee gehad heeft en uitkijkt naar de schorsing. Voorzitter ik ga niet afronden ik heb een middenweg gevonden, een middenweg zoals we die met elkaar wel vaker moeten zien te vinden om het Sliedrechtse trots hoog te houden.”
 
Anton van Rees aan het woord. (Foto Peter Donk / Sliedrecht24)
 
Vorige week donderdag was Van Reea bij de Sociale Dienst Drechtsteden samen met een aantal collega’s uit de raad en kregen zij ter gelegenheid van het tienjarig bestaan de gelegenheid een uitvoerige blik in de keuken te werpen. Van Rees: “Wat al direct in het oog liep was de wijze waarop de SDD met haar clientèle omgaat in de nieuwe ontvangst en gespreksruimte. Een klantbenadering die pro activiteit en behulpzaamheid uitstraalt en waarvan de vruchten al binnen een jaar zichtbaar zijn geworden. Ook de gemeente Sliedrecht gaat een soortgelijk traject in waar bezoekers te maken zullen gaan krijgen met een ja-cultuur, samen verkennen, experimenteren en samen waarde toevoegen. En wij als raad moeten daarin mee gaan. Eens wat minder dat verwijzende vingertje maar een uitgestoken hand en kijken of we er samen uitkomen. Er zullen fouten gemaakt blijven worden maar we kunnen ons onderscheiden in de manier hoe we daarmee omgaan.”
 
Donkere wolken
Volgens Van Rees wordt er hard getimmerd aan de weg in het sociaal domein en proberen zorgvragen steeds vroeger te signaleren. “Vroegtijdig signaleren bespaart ellende en ook kosten. Maar we moeten er ook voor waken dat het vroegtijdig signaleren niet strand door onvoldoende budget om de noodzakelijke hulp ook te kunnen bieden. Ik denk daarbij aan de donkere wolken die zich samentrekken boven de jeugdzorg. Daarmee wil ik absoluut niet zeggen dat we maar wat minder hard moeten gaan zoeken maar dat we verantwoordelijkheid dragen voor alle Sliedrechters met een probleem van welke aard dan ook en dat we dus moeten borgen dat we die hulp ook ten allen tijde kunnen leveren zonder lange wachtlijsten, doorverwijzingen, indicatiestellingen en andere procedures”, aldus Van Rees. 
 
Op kaart zetten
Daarnaast ook voldoende aandacht voor de wat minder in het ooglopende problematieken die vaak lang verscholen blijven zoals; onderschatte mantelzorg, laag geletterdheid, vereenzaming (niet alleen van ouderen) en extramurale inwoners. Van Rees: Dus oog voor zaken die meedoen aan de samenleving beperken of verhinderen. Buurtverenigingen kunnen daar een belangrijke maatschappelijke rol in vervullen. Het is goed dat wij Sliedrecht economisch als geschikte vestigingslocatie op de kaart willen zetten. Daarvoor is Deal als partner aangetrokken. De PvdA ziet daarbij wel graag een meetbare methodiek die inzichtelijk maakt wat deze campagne uiteindelijk meer oplevert dan borden en slogans.”
 
Social media
“Wij zijn blij dat gemeente Sliedrecht werkt aan vernieuwing en modernisering van communicatie met doelgroepen.
Wij vinden het belangrijk dat sliedrecht aan de slag gaat daarmee. Op die manier kan een grotere doelgroep worden bereikt. We vinden het jammer dat het niet is gelukt om in 2017 die slag al te maken”, aldus Van Rees, “Iedereen in deze ruimte en heel veel sliedrechters die zich hier niet bevinden gebruiken sociale media dagelijks. Voorzitter sociale media is ook effectief in het bereik van specifieke doelgroepen om een boodschap door te geven zeker als deze met beelden worden ondersteund. Het is aangetoond effectiever in de overdracht van informatie en bevat de mogelijkheden voor directe interactie, dialoog en het stellen van vragen. De PvdA ziet daarom het uploaden van informatie video’s als een stap in de goede richting.”
 
Markt
Waar  de PvdA ook verbetering verwachten is op de weekmarkt. Van Rees: “Daar waar vroeger je gulden een daalder waard was en er lange wachttijden waren voor een plekje op de Sliedrechtse weekmarkt vallen er nu steeds meer gaten. Dit maakt de markt steeds minder aantrekkelijk. Ook daar eens out of the box denken. Wat dacht u van een avondmarkt? Of, en ik weet dat dat gevoelig ligt, kleiner maken en in een lint opstelling op een andere locatie. Durf vaste denkpatronen los te laten.”
 
Maatschappelijk gedonder
Met betrekking tot het milieu en onze leefomgeving wilde Van Rees graag even stilstaan bij Chemours en Dupont. “De schadelijkheid van de PFOA opvolger GenX vindt steeds meer erkenning en bevestiging. Dit ooit lokaal begonnen incident trekt inmiddels internationaal de aandacht, daar was geen dure marketing campagne voor nodig. Wij hebben met elkaar afgesproken dat wij in dit dossier alle wettelijke middelen in zouden zetten. Van de PvdA mogen we op dat terrein ook best wat gaan experimenteren en meer out of the box gaan denken. Ik denk daarbij dan aan de woorden uit de nieuwjaarstoespraak van onze voorzitter “ chemische bedrijven moeten zich maximaal inzetten op het voorkomen van uitstoot van gevaarlijke stoffen en zelf stappen zetten en niet telkens eerst wachten op maatschappelijk gedonder” Ik vond dat een briljante toespraak.”
 
Voelt niet goed
De rechter heeft recent een uitspraak gedaan in het voordeel van Chemours en Dupont maar daarbij indirect de vergunningsprocedure veroordeelt. “Eigenlijk gaf de rechter aan dat we gelijk hebben maar dat de procedure rondom de emissie vergunningen niet deugt waardoor Chemours er mee weg kwam. Dat betekend dat wij van het college verwachten dat er op die plaatsen druk wordt uitgeoefend waar dat veranderd kan worden”, verwoordde Van Rees.  Dichter bij huis zitten we met vervuilde grond. Van Rees: “En ook al mag die binnen de regels worden verplaatst, het voelt niet goed dat agrariërs deze vervuilde grond als goedkope ophogings- grond gebruikt. Voor onze eigen inwoners die niet meer terecht kunnen bij de gemeentewerf met hun vervuilde tuinaarde willen wij dat daar een depot voor komt, wellicht in samenwerking met onze buurgemeenten. Al zou ik nog liever zien dat het op het terrein van de vervuiler zelf terecht komt. De kosten kunnen toegevoegd worden aan de lijst te declareren bij Chemours.”
 
Begraafplaats
“Aangezien we nu toch in het domein triest zijn aanbeland ook maar de begraafplaats. Sliedrecht heeft een nieuwe begraafplaats nodig die toereikend is tot 2060. Het is bekend dat de PvdA die het liefst ten noorden van de spoorlijn zou zien. De PvdA ziet graag dat daarbij ook gekeken wordt naar nieuwe mogelijkheden naast de conventionele manier van begraven zoals o.a. natuur begraven en het bijzetten in grafmuren”, liet Van Rees weten, die eerst niets boven de spoorlijn wilde zien. Het feit dat wij de begraafplaats ten noorden van de spoorlijn willen zien heeft ook te maken met onze eigen autonome woningbehoefte in de komende decennia. De PvdA werd de afgelopen periode een beetje kriegel van het gegoochel met cijfers en de extra aantallen die daar nog een regionaal bij opgeteld zouden moeten worden.
 
Geen optie
De PvdA heeft zelf ook onderzocht hoe deze cijfers nou eigenlijk tot stand zijn gekomen en op welke uitgangspunten die zijn gebaseerd. Van Rees: “Wij kijken dan ook halsreikend uit naar het onderzoek naar onze eigen woning behoefte voor de komende decennia tot 2050 – 2060 op grond waarvan wij lokaal onze woonvisie kunnen uitvoeren op basis van een lange termijn “masterplan tot 2050-2060. Een woonvisie waarbij jong en oud in uitgebalanceerde wijken een maatschappelijke mix vormen. Bouwen over het spoor is volgens ons op basis van de autonome bevolkingsgroei van Sliedrecht niet noodzakelijk en blijft voor ons geen optie, des temeer omdat sommige rapporten ook vermelden, dat vanaf 2025 het aantal inwoners in Sliedrecht en in onze regio zelfs zal afnemen in plaats van toenemen. De beschikbare ruimte in Sliedrecht gebruiken we dus liever voor wonen.”
 
Recreatie
Blij is de PvdA met de ontwikkeling van het recreatief knooppunt diverse recreatieve ideeën liggen klaar voor realisatie zoals de speeltuin met de naam bagger jungle waar ouders, opa’s en oma’s hun kinderen en kleinkinderen heerlijk buiten met elkaar zouden kunnen spelen en waar ook een mogelijkheid bestaat om ‘s zomers buiten te kunnen barbecueën, picknicken etc. Van Rees: “Wij merken dat de behoefte daaraan bestaat als we zien hoeveel Sliedrechters daar nu voor naar Papendrechtse speeltuinen uitwijken en het recreatie gebied Merwelanden bezoeken. Over speelplekken gesproken, op het Burgemeester Winklerplein is een speelgelegenheid voor kinderen, verstopt tussen fietsenstandaards en winkelwagentjes die kwalitatief onder de maat is. Bezoekers hebben ons daarop gewezen. Vanaf hier een oproep deze plek niet te vergeten en wellicht dat een ondernemer het hamsteren van ouders voor de kinderen wat wil helpen veraangenamen.”
 
College Uitvoerings Programma
De PvdA kijkt ook uit naar het uitvoeringsprogramma van dit college. Van Rees: “Kwaliteits- verbetering in de breedste zin van het woord. Dat is een stevige ambitie die we werkelijk overal op los kunnen laten, zorg, groen, cultuur, evenementen, woonklimaat, communicatie, duurzaamheid, veiligheid etc. etc. maar dus ook onze eigen prestaties als lokale overheid. Wij gaan dus nog betere raadsvoorstellen krijgen met duidelijke en goed onderbouwde keuzes met bijhorende kostenplaatjes een bekende ergernis binnen deze raad. Wij verwachten dat deze kwaliteits- verbetering na de zomer al zichtbaar wordt. Na de omvorming is onze organisatie daar klaar voor. Ik daag hierbij de portefeuillehouder uit na de schorsing in zijn beantwoording al iets van de JA- cultuur aan ons te laten merken.”
 
Busdienst
Een kwaliteitsverbetering mogen we volgens de PvdA ook zeer zeker verwachten op het gebied van een veiliger en fietsvriendelijker Sliedrecht. Van Rees: “Bij het drukker worden van het gemotoriseerde verkeer moet de verleidelijkheid van de fiets en het openbaar vervoer toenemen. Dan moeten we daar wel met goede en veilige voorzieningen voor zorgen. Een veilige Crayestein en goede fietsvoorzieningen zijn dan een vereiste. Voorzitter vorige week heb ik ook de Qbuzz presentatie bezocht.” Qbuzz gaat vanaf 9 december dit jaar de concessie van Arriva overnemen. “We kregen daar een een inkijkje in de plannen van Qbuzz. Kortere reistijden en kwalitatieve verbeteringen. Die kortere reistijden gaat Qbuzz onder andere realiseren door onderlinge afstanden tussen haltes te vergroten. College wilt u tijdens de gesprekken hierover met Qbuzz ervoor waken dat de haltes bij voorzieningen en complexen waar mensen wonen die minder mobiel zijn de haltes blijven bestaan dan wel worden gerealiseerd?”, aldus Van Rees.

Een reactie plaatsen

*=Verplicht veld