Provincie wil reductie emissies naar water en lucht

DEN HAAG / DORDRECHT / SLIEDRECHT – “Nu de voorlopige milieukwaliteitsnorm lager ligt dan de voorlopige drinkwaternorm uit 2017 zijn wij voornemens om op basis van het advies van de minister en binnen het vigerende wettelijke stelsel, de vergunde indirecte lozing van FRD-903 (fluorhoudende zuur – red.) opnieuw te verlagen”, schrijven de gedeputeerden Rik Janssen (SP) en Floor Vermeulen (VVD) aan de statenfracties van de provincie Zuid-Holland met betrekking tot chemiebedrijf Chemours. 

Provincie Zuid-Holland: “Wij betreuren het dat de aanvragen veel later dan toegezegd zijn ingediend. Bedrijven moeten echter zelf een revisievergunning aanvragen.” (Archieffoto uit video EenVandaag – AVROTROS)

De minister heeft de betrokken bevoegde gezagen geadviseerd om een voorlopige norm voor FRD-903 in oppervlaktewater te hanteren bij de uitvoering van hun bevoegdheden. “Wij hebben daarom naar aanleiding van de brief van de minister van 15 mei jl. direct Rijkswaterstaat gevraagd te berekenen wat deze voorlopige milieukwaliteitsnorm verandert aan hun eerdere advies van 2017 dat berekend was op grond van de voorlopige drinkwaternorm. De DCMR heeft vervolgens woensdag 23 mei 2018 namens de provincie een vooraankondiging van een ambtshalve wijziging gestuurd aan Chemours.

Tweede helft 2018
Chemours heeft met deze vooraankondiging zorgvuldigheidshalve de gelegenheid gekregen binnen twee weken te reageren. Het bedrijf heeft hier binnen de termijn gebruik van gemaakt. “Na bestudering van de zienswijze van Chemours en na ontvangst van het advies van Rijkswaterstaat nemen Gedeputeerde Staten onverwijld de noodzakelijk geachte vervolgstappen. Gelet op de daartoe te doorlopen procedure verwachten wij in de tweede helft van 2018 een beslissing te kunnen nemen omtrent het ambtshalve wijzigen van de vergunning van Chemours.”

Revisieverqunninq
Vrijdag 30 maart 2018 en dinsdag 3 april 2018 hebben respectievelijk Chemours en DuPont elk hun formele aanvraag voor een revisievergunning ingediend bij de DCMR Milieudienst Rijnmond. “Wij betreuren het dat de aanvragen veel later dan toegezegd zijn ingediend. Bedrijven moeten echter zelf een revisievergunning aanvragen. Het huidige stelsel biedt hetWabo bevoegd gezag onvoldoende bruikbare instrumenten om een revisievergunning af te dwingen dan wel de aanvraag daarvan te versnellen. Mede daarom hebben wij in 2017, vooruitlopend op een revisie van de vergunning van Chemours, een ambtshalve wijziging doorgevoerd en daarmee de vergunde emissie van de GenX stoffen naar water en lucht substantieel ingeperkt.”

Afsplitsen
Een revisieprocedure biedt in tegenstelling tot een ambtshalve wijziging het voordeel dat alle aangevraagde activiteiten en emissies in samenhang zorgvuldig beoordeeld kunnen worden en dat de vergunninghouder uitgebreide informatie dient aan te leveren. “Ook kunnen, zo nodig en afhankelijk van de omstandigheden, voorschriften worden gesteld die overeenkomen met de toepassing van de beste beschikbare technieken, ook wanneer die technieken niet in de vergunningaanvraag zijn opgenomen. De aangevraagde vergunningsherziening beoogt ook de bedrijfsactiviteiten van DuPont, die
momenteel nog deel uitmaken van de vergunning van Chemours, af te splitsen.”

2019
ln het kader van de revisieprocedure zal de Provincie Zuid-Holland zich, binnen de wettelijke mogelijkheden, onverminderd blijven inzetten voor een verdere reductie van de emissies naar water en lucht. Janssen en Vermeulen: “Hierbij zullen wij nauw samenwerken met de wettelijke adviseurs en andere betrokken overheden, zoals onder meer de lnspectie Leefomgeving en Transport (lLT), het Waterschap Hollandse Delta, Rijkswaterstaat en de betrokken gemeenten. Gezien de verlate aanvragen, de aanvullende onderzoeken die nodig zijn voor een goede beoordeling daarvan en het aantal betrokken externe adviseurs is het de verwachting dat een zorgvuldige revisieprocedure pas in 2019 kan worden afgerond. Op basis van de huidige planning wordt publicatie van de ontwerp- en definitieve beschikkingen begin 2019 verwacht.”

1 gedachte over “Provincie wil reductie emissies naar water en lucht”

  1. Krijgt het jongetje wat zich jaren lang als de beste van de klas presenteerde nu huiswerk mee naar huis? Ik lees nog nergens over 0 uitstoot dus nog voldoende werk voor de betrokken gemeentebesturen

Plaats een reactie

*=Verplicht veld