Plannen voor inrichting gebied ’t Oog roept vragen op bij lokale partij

SLIEDRECHT – De gemeenteraad van buurgemeente Hardinxveld-Giessendam stelde in februari 2019 het bestemmingsplan ’t Oog Bedrijven vast. Dit plan voorziet in de inrichting van een bedrijventerrein, waarvan het plangebied is gelegen ten noordwesten van de kern Hardinxveld-Giessendam en ingeklemd ligt tussen Merwede-Lingelijn en Betuweroute. “Aan de westzijde sluiten deze spoorlijnen het gebied af en aan de oostzijde ligt het – nu nog – agrarische gebied van ’t Oog. Het bedrijventerrein kan in de toekomst aan de oostzijde uitgebreid worden maar dat is afhankelijk van besluitvorming door de gemeenteraad over de invulling van het totale gebied ’t Oog”, schrijft raadslid Gerrit Venis donderdag 14 maart 2019 aan het College van B & W.

Raadslid Gerrit Venis heeft vragen ingediend. Hij wil meer weten over de betrokkenheid van de gemeente Sliedrecht en de toekomstige plannen. (Archieffoto Peter Donk / Sliedrecht24)

Venis: “Even afgezien van de vraag of en hoe die plannen passen in de ambitie van de Drechtsteden (10.000 woningen voor de eigen groei en 15.000 voor “Rotterdam”) en de provinciale visie als het gaat om de ontwikkeling van bedrijventerreinen, heeft de fractie van PRO Sliedrecht wel enkele andere vragen. Venis wil weten wat de precieze afspraken zijn met Hardinxveld-Giessendam over de periode na 2020 om voor Sliedrecht een beroep te kunnen doen op gronden in het “Oog”. “Zou het in dat kader niet voor de hand liggen dat juist (of ook) gronden in het “Oog” die  grenzen aan Sliedrecht voor “Sliedrechtse” woningbouw zouden worden bestemd?”, vraagt Venis. Ook wil hij weten op welke wijze het college wensen en bedenkingen bij de gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft ingebracht  tegen de voorgestelde indeling van “’t Oog Bedrijven”.  Venis schrijft: “Bent u bereid alsnog met het gemeentebestuur van Hardinxveld-Giessendam in overleg te  treden over concrete invulling van de eerder gemaakte afspraken m.b.t. woningbouw? Zo ja, kunnen de resultaten daarvan dan worden betrokken in de lokale invulling van de woonvisie Drechtsteden? Zo nee, waarom niet?”

Afspraken
Begin juni 2013 heeft de gemeenteraad van Sliedrecht de Structuurvisie Sliedrecht 2020 vastgesteld. Venis: “En die geldt nog steeds, zij het met een geringe aanpassing waar het gaat om Sliedrecht Buiten” (het voormalig recreatief knooppunt Sliedrecht, RKS – red.). In de Structuurvisie worden o.a. de kaders gesteld voor wonen en de woonomgeving. De visie constateert (pag. 13) dat “Sliedrecht, voor (grootschalige) woningbouw tot minimaal 2025 aangewezen is op verbetering en optimalisatie van het gebruik van het bestaande (al uiterst compact te noemen) stedelijk gebied. Voor de periode na 2025, zullen we voor (grootschalige) woningbouw een beroep moeten kunnen doen op ruimte elders in de directe omgeving, bij voorkeur bij de buurgemeente Hardinxveld-Giessendam. In het ‘Oog’, op het grondgebied van de gemeente Hardinxveld-Giessendam is hiervoor potentieel ruimte beschikbaar en gereserveerd.” Verderop in de visie (pag. 19) staat volgens Venis dat “afgesproken is, dat we als gemeente Sliedrecht voor de periode na 2020 voor woningbouw een beroep kunnen doen op de gronden in het `Oog` bij Hardinxveld-Giessendam”.

Een reactie plaatsen

*=Verplicht veld