Onderbezetting bij politie zet beperking op evenementen in zomermaanden

ROTTERDAM / SLIEDRECHT – In de periode van 2 mei t/m 15 september 2022 kunnen er in principe geen nieuwe evenementen aan de kalender worden toegevoegd, die om politiecapaciteit vragen. “Dit gezien de krapte qua capaciteit en de inzet voor een groot aantal demonstraties. Daarnaast speelt mee dat er nog steeds inzet nodig is voor bewaken en beveiligen. De verwachting is dat dit niet zal afnemen op korte termijn”, schrijft burgemeester Jan de Vries (CDA) in een College Informatiebrief (CIb) aan de leden van de gemeenteraad. 

Sliedrecht valt onder de politieeenheid Rotterdam. Het gaat volgens De Vries om een voortzetting van de eerdere afspraken. Ondanks een voorzichtig herstel is de druk nog steeds onverminderd groot. (Archieffoto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

De Vries: “Voor 2022 zijn in het Regionaal Veiligheidsoverleg (RVO) dan ook wederom afspraken gemaakt over de vermindering van de inzet met 20% bij evenementen en voetbalwedstrijden. Wijkagenten worden maximaal 20% van de tijd ingezet voor de noodhulp.” De meest recente cijfers zijn volgens de burgemeester in de CIb dat de eenheid een onderbezetting kent van 222 fte op het gebied van operationele sterkte (exclusief aspiranten). Daarbij is de inzet die de eenheid investeert in de begeleiding van aspiranten en de capaciteit die de eenheid kwijt is aan bewaken en beveiligen niet meegenomen.

Waarborgen
Pas na 2023 zal er meer ruimte in de bezetting ontstaan, waarbij de druk tot 2024 hoog blijft. “Het is daarom nodig de maatregelen voor 2022 te nemen, zodat de dienstverlening naar de burger kan blijven gewaarborgd. Dat is mijn inziens ook in het belang van de burgers in Sliedrecht. Ondanks de genoemde maatregelen en de hoge druk zijn onze vijf wijkagenten samen met hun collega’s van het Basisteam Drechtsteden-Buiten in staat de veiligheid en dienstverlening in Sliedrecht te waarborgen. Daarvoor hebben wij grote waardering.”

Nieuwe politiemensen
Door een opeenstapeling van landelijke ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de politieeenheid Rotterdam, waartoe ook Sliedrecht behoort, zijn er noodzakelijke keuzes gemaakt met betrekking tot de inzet van de politie. Dat kwam voor de gemeenteraad niet als een verrassing. Al in het najaar van 2019 werden zij daarover geïnformeerd. De politieeenheid Rotterdam heeft sinds 2019 diverse maatregelen genomen voor de omgang met druk op de capaciteit. De Vries: “Dit betreft de inzet op extra (initiële) instroom en inhuur, de eenheid heeft zo’n 750 aspiranten in opleiding. De opleidingsduur is teruggebracht tot twee jaar, dit leidt tot snellere instroom van nieuwe collega’s. Ook is de eenheid gestart met een pilot met zij-instroom van specialisten die een verkorte opleiding hebben  gevolgd.”

Vacaturedrempel
De eenheid zette volgens de eerste burger al extra financiële middelen in voor bijvoorbeeld inhuur van extra administratieve ondersteuning in de basisteams of het overnemen van taken door extra inzet van arrestantenverzorgers om zo deze teams te ontlasten. Ook wordt er ingezet op de afkoop van verlofuren. Daarnaast zijn er maatregelen genomen in het kader van solidariteit. Om te voorkomen dat te veel mensen worden onttrokken aan de gebiedsgebonden politiezorg geldt een vacaturedrempel voor ondersteunende diensten zoals de Dienst Regionale Operationele Samenwerking (DROS), de Dienst Regionale Recherche (DRR), de Dienst Regionale Informatie Organisatie (DRIO) en de Staf. Ook doen daartoe bevoegde medewerkers uit deze diensten eens in de
zoveel tijd een dienst t.b.v. het basisteam.

Geld
Verder is het aantal functionarissen dat ingezet wordt voor de kerntaken van de basispolitiezorg verbreed, zo worden nu o.a. taakaccent-houders, wijkagenten en leidinggevenden ook deels ingezet voor de primaire beschikbaarheid. De Vries schrijft: “Er zijn aanpassingen gebracht in het efficiënter maken van het roosterproces en er wordt kritisch gekeken naar de inzet voor niet verplichte opleidingen. Dit alles met als doel de gebiedsgebonden politie zo goed mogelijk in staat te stellen de taak te vervullen en de dienstverlening op peil te houden.” In de komende jaren worden ruim 700 agenten aangetrokken, schreef minister Grapperhaus half oktober 2021 in de kamerbrief. Ook in het coalitieakkoord wordt de politie genoemd, daarbij gaat het om 200 miljoen voor de politie voor diverse taken. Uitwerking moet nog plaatsvinden.

Geleidelijk herstel
“Momenteel en komende jaren zal de druk gevoeld worden op de schaarse capaciteit. Bij de Kamer en de minister zal dan ook blijvend aandacht gevraagd worden voor de capaciteit en financiële situatie bij de politie”, stelt De Vries in de CIb. Landelijk wordt door de Regioburgemeesters bij de minister en Kamer onverminderd aandacht gevraagd voor een stabiele financiering van de politie en de tekorten bij de politie. Recent is voor Prinsjesdag een statement uitgestuurd. Na het dieptepunt in februari 2021 loopt de bezetting van de gebiedsgebonden politiezorg nu dankzij de instroom van de grote lichtingen afgestudeerde aspiranten weer langzaam op en zal zich tot 2024 geleidelijk herstellen. De politie heeft al langere tijd te maken met een beperkte capaciteit. Dit komt vooral tot uiting in de gebiedsgebonden politiezorg (GGP) waar sprake is van een forse onderbezetting.

4 gedachten over “Onderbezetting bij politie zet beperking op evenementen in zomermaanden”

  1. Bij het tuinfeest is er bijna nooit Politie aanwezig dat wordt keurig door EHBO en mensen van een beveiligingsbedrijf goed geregeld dus dat valt al af ook bij sport evenementen is er bijna nooit politie aanwezig het enige waar ze wel bij zijn is Koningsdag of Baggerfestival dan maken ze wel eens een rondje door het publiek. Dus de ophef van het niet door laten gaan van evenementen is een loze kreet .

  2. Goed bezig en volg de overheid ,24 Sliedrecht. Samen komen we er wel.🥴
    Wat goed ,dat jullie het al weten,dat er geen evenementen in Sliedrecht plaats kunnen vinden. Precies, als er ook een tuinfeest ( begin september) zou kunnen plaats vinden.
    Hoe lang houden de gehoorzame luisterende burgers dit vol?Jaren?
    Gooi alles open, want met zijn 100den 🥳in de supermarkt dat mag wel.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld