Inmiddels bijna vijftig kamervragen over PFAS-vervuiling op bordje bewindslieden

DEN HAAG / SLIEDRECHT – De fracties van D66, GroenLinks, PvdA, SP en PvdD hebben bijna vijftig vragen gesteld aan staatssecretaris Vivianne Heijnen (CDA) van Infrastructuur en Waterstaat en de ministers Mark Harbers (VVD) van Infrastructuur en Waterstaat en Ernst Kuipers (D66) van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de PFAS-vervuiling. 

De fabriek van Chemours / DuPont aan de overkant van de Merwede, gezien vanuit Sliedrecht. Kamerleden willen van de bewindslieden onder andere horen wat zij gaan doen tegen bedrijven die willens en wetens het milieu vervuilen en mensen ziek maken, en informatie daarover achterhouden. (Archieffoto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

Aanleiding is de uitzending van het programma Zembla (BNNVARA) ‘De PFAS-doofpot’ en het nieuws dat dit programma bracht over het met PFAS verontreinigde water in de omgeving van chemiefabriek Chemours / DuPont in Dordrecht. Water in sloten, zwem- en natuurplassen, in een omtrek van zeker vijftien kilometer, is zeer ernstig verontreinigd met giftige PFAS, zoals in Sliedrecht In het hele gebied liggen de PFAS-concentraties ver boven de norm die het RIVM veilig acht. Ook zijn er kamervragen over de nieuwbouwwijk Baanhoek-West, in Sliedrecht-West.

Hieronder de volledige lijst met kamervragen (bron: Zembla (BNNVARA):

 • Kunt u een overzicht geven van alle bedrijven die een vergunning hebben om PFAS te lozen en/of uit te stoten (inclusief de hoeveelheid die zij mogen lozen/uitstoten)?
 • Kunt u een overzicht geven van alle bedrijven die in het verleden een vergunning hebben gehad om PFAS te lozen en/of uit te stoten (inclusief de hoeveelheid die zij mochten lozen/uitstoten)?
 • Welke instanties zijn verantwoordelijk voor het verlenen van vergunningen om PFAS te lozen en/of uit te stoten? Onder welke voorwaarden worden vergunningen verleend?
 • Kunt u aangeven welke drinkwaterbronnen op dit moment gevaar lopen door de aanwezigheid van PFAS?
 • Kunt u een overzicht geven van de PFAS-concentraties per drinkwaterbron?
 • Kunt u aangeven wat de gezondheidskundige effecten zijn van de in Nederland aanwezige PFAS-vervuiling?
 • Kunt u aangeven wat tot op heden de economische schade is van de in Nederland aanwezige PFAS-vervuiling?
 • Kunt u aangeven wat tot op heden de milieu- en natuurschade is van de in Nederland aanwezige PFAS-vervuiling?
 • Kunt u aangeven waar in Nederland grondverzet en/of baggerwerkzaamheden niet zijn toegestaan als gevolg van PFAS-vervuiling?
 • Hoeveel bouwprojecten hebben hierdoor vertraging opgelopen en/of zijn afgeblazen?
 • Waar in Nederland bevinden zich stortplaatsen die in het verleden zijn gebruikt voor het storten van PFAS-houdend afval?
 • Kunt u garanderen dat hier geen risico’s zijn voor het milieu en de omgeving? Zo ja, op basis waarvan?
 • Kunt u een overzicht geven van alle onderzoeken die op dit moment lopen naar de effecten van PFAS op gezondheid en milieu en hoe wijdverspreid het PFAS probleem is in Nederland? Kunt u per onderzoek aangeven wanneer de resultaten van dit onderzoek worden verwacht en op welke manier deze bijdragen aan het bepalen van het beleid rondom PFAS?
 • Is er zicht op de effecten van PFAS op de werkzaamheid van vaccinaties onder Nederlanders en specifiek voor mensen rondom de Westerschelde en Chemours? Zo ja, wat zijn deze effecten dan?
 • Is er voldoende kennis en capaciteit aanwezig bij de omgevingsdiensten en Rijkswaterstaat om adequaat toezicht te kunnen houden op de uitstoot/lozing van PFAS?
 • Op welke manier wordt er toezicht gehouden bij stortplaatsen die in het verleden zijn gebruikt voor de stort van PFAS-houdend afval?
 • Waarom is er geen aanvullend onderzoek gedaan naar aanleiding van de eerdere aflevering van Zembla waaruit naar voren kwam dat er hoge concentraties GenX zijn gemeten bij Brienenoord en Maassluis?
 • Bent u het ermee eens dat iedere melding van een grootschalige PFAS-lozing of uitstoot onderzocht moet worden en dat de dader bestraft dient te worden? Klopt het dat de vorm van PFAS goed te herleiden is naar de bron/producent van de betreffende PFAS?
 • Bent u bereid om het oordeel over de motie-Hagen over de mogelijkheid voor bevoegde gezagen om een minimalisatieplicht op te leggen voor potentieel zeer zorgwekkende stoffen (Kamerstuk 22343, nr. 355) te herzien?
 • Welke schade bent u van plan te verhalen op 3M? Zal dit zowel gaan om de door vissers geleden schade, gezondheidsschade en de schade die is aangebracht aan de natuur?
 • Hoe staat het met de uitvoering van de adviezen van de commissie-Van Aartsen? Op welke manier zal dit bijdragen aan de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving op het gebied van PFAS?
 • Kunt u een overzicht verschaffen van alle vergunningen voor het mogen lozen van PFAS die ooit zijn verstrekt aan Dupont/Chemours (inclusief de hoeveelheid die zij mochten lozen/uitstoten)?
 • Wat is de specifieke vergunning van Dupont/Chemours op dit moment voor de lozing van PFAS?
 • Hoeveel boetes, sancties en dwangsommen zijn er tot op heden opgelegd aan bedrijven die (te veel) PFAS uitstoten of lozen? Hoeveel boetes, sancties en dwangsommen zijn er specifiek opgelegd aan Dupont/Chemours?
 • Wat is uw reactie op de recente aflevering van Zembla over de PFAS-doofpot? Welke actie gaat u naar aanleiding van de bevindingen in deze aflevering ondernemen?
 • Sinds wanneer was bij u bekend dat PFAS schadelijk zou zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid?
 • Vanaf wanneer was bij u bekend dat PFAS kanker kan veroorzaken?
 • Vanaf wanneer is bij u bekend dat het grondwater onder en rondom de Chemoursfabriek in Dordrecht vervuild is met PFAS? Op welke manier wordt hier nu toezicht op gehouden en nemen de PFAS-concentraties toe of af?
 • Wat is uw eerste reactie op de meest recente onthulling van Zembla dat plassen en sloten in de wijde omtrek van Chemours tot wel 13.000 keer de PFAS-norm bevatten?
 • Klopt het dat de concentraties die nu gemeten worden rondom Chemours vele malen hoger liggen dan de concentraties in de Westerschelde?
 • Wat betekenen deze hoge PFAS-concentraties voor de veiligheid om in water rondom Chemours te kunnen zwemmen en voor alle agrarische activiteiten in en rondom de Alblasserwaard?
 • Is de PFAS-vervuiling in de omgeving van Chemours waar Zembla over spreekt onderdeel van het gebied dat wat betreft PFAS-vervuiling goed in kaart is gebracht, zoals aangegeven tijdens het vragenuur van 20 juni jl.?
 • Hoe beoordeelt u het feit dat decennialang informatie is achtergehouden over de schadelijkheid van PFOA? Is het op dit moment strafbaar om dergelijke informatie achter te houden?
 • Was dit in die tijd al strafbaar?
 • Wat gaat u doen tegen bedrijven die willens en wetens het milieu vervuilen en mensen ziek maken, en informatie daarover achterhouden?
 • Hoeveel mensen hebben schade opgelopen aan hun gezondheid op basis van de achtergehouden informatie over schadelijkheid van PFOA?
 • Hoe groot is de schade aan de natuur door het achterhouden van de informatie over de schadelijkheid van PFOA?
 • Klopt het dat Chemours tot de dag van vandaag GenX produceert en dat deze door de EU is aangemerkt als een zeer zorgwekkende stof vanwege het feit dat het kankerverwekkend zou zijn? Hoeveel GenX mag Chemours lozen en/of uitstoten volgens de geldende vergunning?
 • Wanneer verwacht u dat omwonenden rondom Chemours weer uit hun moestuin kunnen eten?
 • Kunt u aangeven wat tot op heden de schade (moestuinen, volkstuinen etc.) is van het besluit dat omwonenden rondom Chemours geen groente en fruit meer mogen eten uit eigen tuin?
 • Op welke manier dragen de lopende onderzoeken bij aan het wegnemen van onzekerheid van omwonenden van de Westerschelde en Chemours?
 • Zal hun de mogelijkheid worden geboden om hun bloed te laten testen op de aanwezigheid van PFAS?
 • Zo nee, bent u bereid om in overleg met de GGD en het RIVM deze mogelijkheid alsnog aan te bieden?
  Hoe beoordeelt u de lopende procedure tegen Chemours vanuit de gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden?
 • Bent u bereid deze gemeenten juridisch en financieel bij te staan in deze zaak? Zo nee, waarom houdt u zich afzijdig?
 • Hoe beoordeelt u dat provincie Zuid-Holland in hoger beroep gaat tegen Chemours om scherpere eisen te stellen aan de uitstoot van chemicaliën?
 • Bent u bereid Zuid-Holland bij te staan om te komen tot een juridisch houdbare aanscherping van de vergunning? Zo nee, waarom houdt u zich afzijdig?
 • Hoe kijkt u naar het onderzoek dat nu in Vlaanderen rondom 3M wordt uitgevoerd?
 • Bent u bereid om rondom Chemours eenzelfde onderzoek te starten? Zo nee, waarom niet?
 • Deelt u de mening dat schade die willens en wetens wordt aangebracht aan het milieu en de menselijke gezondheid verhaald moet worden op de veroorzaker?
 • Op welke manier is de aanwezigheid van PFAS meegenomen bij het besluit over nieuwbouwwijk Baanhoek-West?
 • Kunt u uitsluiten dat omwonenden risico’s lopen om hoge concentraties PFAS binnen te krijgen?
 • Welke maatregelen zijn getroffen?
 • Is er bij dit besluit ook specifiek rekening gehouden met kinderen?
 • Als PFAS niet is meegenomen bij het besluit over nieuwbouwwijk Baanhoek-West, wat gaat u dan doen om dit alsnog te regelen, zodat mensen hier veilig kunnen wonen en in hun tuin desgewenst groente kunnen verbouwen?
 • Welke vergunningen zijn op dit moment afgegeven voor het verwerken en/of exporteren van PFAS-houdend afval?
 • Op basis waarvan is eerder besloten door de ILT om de transporten van PFAS-houdend afval van Nederland naar Antwerpen (Indaver) uit voorzorg stil te leggen? Op basis waarvan heeft de Raad van State dit besluit teruggedraaid?
 • Kunt u garanderen dat de verwerking van PFAS-houdend afval bij Indaver gebeurt op een veilige manier, volgens alle regel- en wetgeving en op basis van de beste beschikbare technieken?
 • Heeft u zicht op de huidige PFAS-vervuiling in de Westerschelde? Neemt deze PFAS-vervuiling toe of af?
 • Bestaan er op dit moment verwerkingsmethoden van PFAS-houdend afval waarbij er vervolgens geen PFAS geloosd of uitgestoten wordt?

Hoe leeft het onderwerp lokaal bij de politieke partijen? Terwijl er verschillende politieke partijen in de Tweede Kamer al wel vragen hebben gesteld, zijn er na de laatste bekendmakingen over de ernstige vervuiling met PFAS in Sliedrechtse wateren geen vragen gesteld aan het College van B & W van de gemeente Sliedrecht door CDA Sliedrecht, VVD Sliedrecht, SGP-ChristenUnie Sliedrecht en PvdA Sliedrecht.

6 gedachten over “Inmiddels bijna vijftig kamervragen over PFAS-vervuiling op bordje bewindslieden”

 1. Oude normen waren gebaseerd op kankerrisico. Gezien dat niet duidelijk was bij mensen baseerde men zich op dierproeven. Men ratten en muizen zeer hoge hoeveelheden te slikken en ze kregen kanker. Of mensen ook maar ergens voldoende van binnenkrijgen is zeer de vraag, zeer waarschijnlijk niet. Maar dat is geen reden om de productie van PFAS niet te verbieden, is het nu nog niet zo dan kan het er nog van komen en die grens moeten we echt niet gaan aftasten.
  Bepaalt men giftigheid als iets dat chemische processen in het lichaam op verdachte manier wijzigt dan is PFAS giftig.
  Bepaalt men giftigheid als dat ziekte veroorzaakt dan is het allesbehalve zeker dat PFASgiftig is,
  Giftigheid hangt samen met concentratie en bij huidige concentratie lijkt me PFas nog niet giftig in de tweede bete,kennis van het woord.
  Neem nu bv. effect op de immuniteit. Domus medica schrijft dat er wel een effect is maar dat het niet tot ziekte leidt.
  Het is dus allemaal niet zo zwart wit zoals sommigen dat graag voorstellen.
  Een voorbeeld men zal nieuwe woningen bouwen op 2 km afstand van Chemours. De grond wordt er beschreven als zwaar vervuild. 72 ng/kilo en volgens de nieuwe norm mag dat maar 60 zijn. De nieuwe norm is evenwel gebaseerd op het effect op de immuniteit , de oude norm was 11oo ng/kilo. Het is dus a.lemaal zo zwart wit niet zoals men graag titeltrack en benoemt, een ei van eigen loslopende hen is een gifbom, we leven op een voor eeuwig
  vergiftigde bodem.
  Komt erbij dat PFos en PFOA niet meer gemaakt worden. Het PFOS gehalte in het bloed in Zwijndrecht daalt met 13% per jaar, een halfwaardetijd van 5 jaar, voor PFOA gaat dat eenstuk trager maar ook dat daalt. Als men nu ook stopt met de productie van andere PFAS dan is er zeker nog een toekomst.

 2. Goh, nu het landelijk nieuws is geworden zijn ze er in de 2e kamer als de kippen bij om vragen te stellen. Waarom heb je die vragen niet 10 jaar eerder gesteld, vraag ik me af?
  Kreeg je er toen te weinig stemmen mee of zo?

 3. Vooral dat laatste deel, dat partijen in Sliedrecht niet tot een gezamenlijke vragenlijst komen, laat zien hoe we politiek georganiseerd zijn. Hoe is het mogelijk dat na een dergelijke uitzending, de Raad niet voltallig bij elkaar komt om samen een vragenlijst maken????

  Doe even net alsof jullie allemaal van dezelfde partij zijn, bijvoorbeeld de Partij van de Veiligheid voor de inwoners en werk samen! Nu even geen partijpolitiek, geen eigen profilering.

  En stel daarna samen vast welke maatregelen Sliedrecht direct zou kunnen nemen zoals waarschuwingsborden, akkoord sluiting speeltuin, moestuin waarschuwing, vissen niet consumeren uit vijvers, honden niet laten zwemmen, bloedonderzoeken, bouwplaatsen testen etc…. en dwing het college snel met een antwoord te komen.

 4. 50 vragen ! Maar ik mis de vraag over de doofpot en die luidt :

  “Waarom moet een onderzoek naar het oppervlaktewater door het Waterschap Rivierenland nu al meer dan 9 maanden duren ?”

  Op 9 september 2022 publiceerde het RIVM het rapport “risicogrenzen voor PFAS in oppervlaktewater”. Daarin worden door RIVM nieuwe en strengere landelijke normen voorgesteld. Het Waterschap Rivierenland moet ons oppervlaktewater bewaken. Op hun website van Waterschap Rivierenland staat vandaag : “Het Waterschap verkent welke impact deze nieuwe voorgestelde risicogrenswaarden hebben op diverse functies van het oppervlaktewater in ons werkgebied”
  Dat is dus ruim 9 maanden nadat het rapport is verschenen . Terwijl ZEMBLA de uitkomsten door eigen onderzoek nu al wél weet ……

 5. Ik heb 21 jaar op baanhoek ge woond wat betekent dit voor ons is daar ook over nagedacht als die bal gaat is er niemand meer word het wel is tijd dat er ook is aan de mensen worden ge dacht met al die vervuiling krijgen wij alle maal binnen

Plaats een reactie

*=Verplicht veld