INGEZONDEN BRIEF: De waarheid

De fractie van PRO Sliedrecht heeft het persbericht van onze voormalige coalitievrienden met aandacht gelezen. Moeten we er op reageren? Was daarbij de vraag. Dat lijkt op teruggooien van bagger. Niet dat we ons voor bagger schamen, integendeel zo is Sliedrecht groot geworden. Maar als alles kan worden gezegd (ook dingen die niet eens over tafel zijn gegaan) en er wordt gezwegen over andere uitspraken, die soms net zo kwetsten dan begint het wel te jeuken.

Natuurlijk is onze fractievoorzitter een onuitstaanbare vent, maar het is wel ònze fractievoorzitter en prima dat onze fractie niet deugt maar daar denkt een groot deel van de Sliedrechters gelukkig anders over.

Daarom besloten we vanavond (19.02.2020) om toch te reageren. Omdat het PRO Sliedrecht altijd gaat om de inhoud en de effecten daarvan, gaat het ons nooit om de boodschapper. Nooit heeft de fractie van PRO Sliedrecht zich uitgelaten over de mensen die lid zijn van het college van Burgemeester en Wethouders, nooit ook over onze collega-raadsleden, hoewel we vinden dat een grapje moet kunnen en lachen we (toegegeven, als een boer met kiespijn) mee als wij aan de beurt zijn. 

Deden we het wel? Dan bieden we hierbij alsnog onze welgemeende excuses aan.

Geloof het of niet, maar het onderstaande verhaal is de waarheid – in ieder geval die – van PRO Sliedrecht.

Het beste voor ons dorp
De fractie en dus ook de fractievoorzitter handelen steeds vanuit het idee het beste voor ogen te hebben voor de Sliedrechters. Dat het PRO Sliedrecht-idee over wat het beste is niet dat van alle anderen ook is, hoort er nu eenmaal bij. Als we het met z’n allen eens zouden zijn, zou er maar 1 fractie in de raad zitten en niet – zoals nu – 7.

Wat doen raadsleden eigenlijk voor al dat geld?
PRO Sliedrecht probeert serieus invulling te geven aan wat er van raadsleden wordt verwacht. We stellen kaders, noem het richtlijnen voor het college, we controleren of het college het allemaal goed en netjes doet en we zijn volksvertegenwoordigers. En misschien van deze drie is de fractie van PRO Sliedrecht van het laatste nog wel het meest. 

We spreken met, luisteren naar Sliedrechters, proberen mee te denken en te helpen.
Voorbeelden te over:

 • Grondwaterprobleem in de Dwarsstraat;

 • Scheurende woningen in de Wilhelminastraat;

 • Plannen voor het Watertorenterrein;

 • Het toepassen van bestemmingsplanregels, doe onder de noemer “kruimelgevallen” de bouw van een fikse museumuitbreiding mogelijke maakten.

We praten bewoners niet “klakkeloos” na, maar gaan zelf op onderzoek uit. Om dingen boven water te krijgen doen wat vaak een beroep op het college (die zijn de baas van de ambtenaren en daar zit meestal de kennis). Veelal zijn die antwoorden afdoende, soms heeft het college het niet bij het rechte eind, soms is het antwoord zijn vaag / nietszeggend dat het op doorvragen aankomt.

Voorbeeld:

 • Het transport van vervuilde grond vanuit Papendrecht naar plekken in de Sliedrechtse polder.

Dat doen we allemaal in alle openheid en transparantie.

Vergaderen
De gemeenteraad heeft een bepaalde vergaderstructuur gekozen: beeldvormend – oordeelsvormend en besluitend. Een heel heldere structuur. Maar daarnaast zijn allerlei andere overlegvormen gestart, waarin raadsleden al of niet openbaar met het college praten over informatie die we krijgen voorgeschoteld. Soms is dat besloten vergaderen te begrijpen; als je iets wilt verkopen, ga je niet in de openbaarheid zeggen wat je er voor wilt hebben.

Soms is niet zo goed te begrijpen.

Voorbeelden:

 • De raad werd vertrouwelijk geïnformeerd over een overeenkomst met een bedrijf aan de Kweldamweg. Die vertrouwelijke overeenkomst kreeg een van onze fractieleden van een Sliedrechter op straat (via zijn telefoon) onder ogen. Toen het fractielid er in het openbaar over sprak kreeg hij te horen dat het niet is toegestaan uit geheime stukken te klappen. Als de betreffende Sliedrecht zijn telefoon had laten vallen, had het geheim letterlijk op straat gelegen.

 • De raad werd in vertrouwen geïnformeerd over de komst van de Action en later ook over het moment waarop de vestiging er zou zijn. Op straat werden we door Sliedrechters aangesproken, die ons vertelden dat er een Action kwam en ook wanneer die open zou gaan: “Is dat zo?” luidde de vraag en wij moesten volhouden van niets te weten.

Zou het om dit soort zaken gaan als in het persbericht wordt gesproken over “ondermijning”. Of doelen de ex-collega’s echt op criminele activiteiten die de grens tussen de bovenwereld, waaronder het openbaar bestuur, en de onderwereld doen vervagen?

3 februari
Er is in dat overleg, waar het persbericht goeddeels over gaat – trouwens ook een vertrouwelijk overleg als we ons niet vergissen en daarmee stellen we vast dat als het zo uitkomt het wel is toegestaan uit vertrouwelijke gesprekken te “klappen” – is over meer dingen gesproken. Een van de wethouders legde uit hoe een collega tot het besluit was gekomen af te treden. Zijn verhaal werd door de beide andere aanwezige wethouders onderschreven.

Onze fractievoorzitter
Ik had het persoonlijk – en identiek – al van onze eigen wethouder gehoord. Toen na deze uitleg aan de fractievoorzitter van de partij van de vertrokken wethouder werd gevraagd of hij het ook op die manier van zijn partijgenoot had gehoord, was zijn antwoord – waar alle aanwezigen – zelfs die van PRO Sliedrecht – echt even van schrokken – dat het genuanceerd anders was. Op de vraag of hij ons dat wilde vertellen, was de reactie “dat het allemaal nog wel emotioneel lag en het nu niet het juiste moment was”.

Burgemeester Winklerplein
Zonder instemming van de raad is door het college een overeenkomst gesloten met de Windroos, die niet zonder gevolgen is voor de onafhankelijke positie van de raad. Als we tot iets anders besluiten dan overeengekomen, dan is de kans op een (fikse) schadeclaim aanwezig. De overeenkomst is geheim maar in een openbare brief van het college is het wel allemaal uitgelegd. Zo’n handtekening hebben we al eens eerder meegemaakt. Toen heeft PRO Sliedrecht echt jaren doorgezeurd over die overeenkomst. Het ging over het Watertorenterrein.

Onze fractievoorzitter heeft gezegd dat een handtekening, die de mogelijkheden van raad beperkt, zonder dat de raad dit wil heel moeilijk voor PRO Sliedrecht ligt. “Ja”, zeiden alle andere fractievoorzitters, “dat zeggen wij ook al jaren”. Het zal, PRO Sliedrecht kan zich die steun niet zo goed herinneren. Voor onze steun – we leren het echt wel – wilde onze fractievoorzitter graag iets terug: de Groen van Prinstererschool niet slopen, maar proberen in te richten als “knarrenhof”. Een woonvorm, waarbij ouderen met elkaar optrekken en ook als mantelzorger voor elkaar kunnen optrekken. Lekker dicht ook bij Kerkbuurt, die we aan het pimpen zijn. 

Dit was het enige punt waarover onze fractievoorzitter wilde onderhandelen, dus niet – zoals in het persbericht is geschreven – over meer andere vastgelegde afspraken uit het coalitieakkoord.

Maar terug naar het BW-plein…

Toen onze fractievoorzitter vertelde hoe moeilijk het voor onze fractie lag, kwam een van de wethouders met de volgende opmerkingen (en ze staan tussen aanhalingstekens omdat hij de fractievoorzitter zich dat bijna nog woordelijk herinnert, omdat het heel veel indruk maakte):  “Dan stem je toch tegen. Dan trek ik mijn handen van het project, krijgen we een fikse som te betalen en dan weten we aan wie dat te danken hebben”.

Na o.a. deze discussie maakten de collegepartners de afspraak woensdag 19 februari weer bij elkaar te komen. Iedereen zou het onderwerp bij de fracties terugleggen en kijken hoe ver we dan zouden komen. Bij het terugleggen in de fractie is onze fractievoorzitter teruggefloten. De fractie vond het in meerderheid niet netjes terug te onderhandelen over de GvP-school. Als hij – de fractievoorzitter dus – daar iets anders mee wilde, dan zou het om inhoud moeten gaan (dus wat is het achterliggende idee?).

De fractie sprak af dat de voorzitter voor het weekeinde van 15/16 februari de collegepartners hierover zou informeren. Daarmee zou de druk op het nog komende overleg kunnen worden verminderd.

Gerrit Venis: “De kans dat te doen, kwam er niet meer. Vrijdag was er een tekstbericht van de voorzitter van ons overleg dat er zaterdagochtend een gesprek zou zijn tussen de fractievoorzitters over de samenwerking. Het leek mij een uitstekend moment hen te informeren over het feit dat ik was teruggefloten. Het gesprek duurde nog geen drie minuten en gelegenheid mijn informatie te geven was er niet en ook niet meer nodig.”

De Driehoek
Voor de Driehoek was een volledig goedgekeurd bestemmingsplan. Helaas was het zo toegeschreven op de verplaatsing van de gemeentewerf (het idee was dat in samenwerking met buurgemeenten te doen) dat toen die verplaatsing niet doorging het plan ook niet meer up-to-date was (andere bestemmingen waren er maar beperkt mogelijk). Een Sliedrechts bedrijf heeft toen naar deze locatie gekeken, maar vanwege frequent vrachtvervoer door de (te) nauwe toegang, was dat kansloos, tenzij er een extra toegang kwam, een idee waarin een wethouder uit de vorige periode stellig in geloofde. En waarin hij ook de steun van PRO Sliedrecht kreeg!

In dezelfde besloten vergadering als waarin de wethouder de aanwezigen vertelde dat het plan voor De Driehoek van de baan was en daar aan voorlopig geen verdere invulling zou worden gegeven, kwamen de voetbalvelden en Stationspark III aan de orde. Wanneer de voetbalvelden de functie bedrijven krijgen, moet via de ladder van duurzame verstedelijking duidelijk gemaakt dat nergens in ons dorp (of bij de buren) voldoende plek is voor de huisvesting van bedrijven. In die bijeenkomst (en dus niet zoals uit het persbericht kan worden begrepen) heeft onze fractievoorzitter voor het eerst vermoeden van samenhang geuit. Door de collega’s is toen geen enkele opmerking daarover gemaakt!

Vertrouwelijke documenten
Onze fractievoorzitter beschikt inderdaad over vertrouwelijke documenten. Tegelijkertijd is onze fractie daarvan nog nooit deelgenoot gemaakt. Ook elders heeft hij ze nog nooit gebruikt (ze liggen in zijn geldkistje) in welk contact dan ook. Dus hoe kan het dan om een integriteitsschending gaan? Als onze fractievoorzitter ze naar buiten zou brengen, dan ja ….. maar is het aanstippen van het in bezit hebben in een besloten overleg met collega fractievoorzitters en wethouders ook al strafbaar?

“Belastend voor collegeleden’ is niet gezegd. Als we onze fractievoorzitter en ex-wethouder mogen geloven (en op liegen hebben wij ze nog nooit betrapt) dan is er: “dat die documenten het aan het college lastig zouden kunnen maken in de voortgang van het dossier Watertoren”. Omdat het om vertrouwelijke informatie gaat , die in tegenstelling wat nu – overigens niet door onze ex-collegapartners, maar we weten ook niet door wie dan wel – wordt gesuggereerd niet via onze voormalige wethouder bij de fractievoorzitter terecht is gekomen, kunnen en willen we daarover over deze klokkenluider niets zeggen!!!!!!

Meewerken in ruil voor het schrappen van andere vastgelegde afspraken. Zoals eerder beschreven was het er maar een. Zonder zich, geloof hem of niet, zich daarvan op dat moment bewust te zijn, bleek dat wel juist een belangrijk punt voor tenminste een van onze coalitiegenoten.

Omklappen van de voetbal
Dat PRO Sliedrecht geen voorstander is van (bouw)activiteiten in het Groene Hart mag bekend zijn (we vinden dat al vanaf onze oprichting). En als dat voetbal nu helemaal niet meer zou willen, vinden we dat niet erg, In het overleg van 3 februari bleken we niet de enigen. 

Nu het lijkt alsof het plan alleen maar met medewerking van agrariërs is te realiseren als er ook woningen bij kunnen worden gebouwd (een projectontwikkelaar was zo vriendelijk ons daar de tekeningen voor beschikbaar te stellen, die wij keurig hebben gedeeld met de coalitiegenoten), meldde een van de fractievoorzitters dat ook in zijn achterban stemmen opgaan om het verder maar zo te laten. 

Bezwaar
Het bezwaarschrift tegen de kap van de bomen in de Wilhelminastraat.
Onze fractie verwijst daarvoor naar het bezwaarschrift zelf, waarin is gemotiveerd waarom we (PRO Sliedrecht) het deden.

Fatsoensnormen
“PRO Sliedrecht verrast door gedrag gericht op personen”. 
De fractie kan zich niet herinneren ooit een van de collega’s of wethouders als persoon onfatsoenlijk te hebben aangesproken. 

Gerrit Venis: “Dat zal toch niet gaan over de running gag met onze fotogenieke wethouder. Ik beloofde hem al eens een fansite op facebook. Hij is toch niet teleurgesteld over het feit, dat die site er nog niet is?”

Fatsoensnormen overschreven? Hebben we ooit iemand voor rotte vis (of nog erger) uitgemaakt.
We hebben hier echt geen beeld bij, maar dat zal aan onze fractie liggen.

PRO Sliedrecht
Wim Blanken
Glawish Safai Pour
Maria Stam
Gerrit Venis
Mark Verheul 

Brieven worden 1 op 1 overgenomen. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is. De naam van de afzender wordt onder het artikel geplaatst. NAW- en e-mailgegevens worden niet openbaar gemaakt. Een ingezonden brief plaatsen we onverkort, soms ook omdat er geen artikel over het onderwerp op onze website is verschenen.
 
Redactie Sliedrecht24

7 gedachten over “INGEZONDEN BRIEF: De waarheid”

 1. Met uiterste verbazing hebben wij kennis genomen van het opzeggen van vertrouwen door de coalitie aan Pro Sliedrecht. Ook al geeft de gang van zaken aanleiding tot speculatie willen wij alleen even dit kwijt:
  Jaren geleden, na de oprichting van het Bewoners Comité Staatsliedenbuurt hebben wij vóór de behandeling van de startnotitie over de herstructurering van de Staatsliedenbuurt in de raad contact gehad met alle politieke partijen. Hierbij was er maar één partij, die duidelijk koos voor de kant van de sociale huurders en ons als vertegenwoordiging. En dat was Pro Sliedrecht met Gerrit Venis. Wij hebben hem als betrokken en betrouwbare bondgenoot leren kennen, om voor de rechten van de huurders op te komen. Dankzij hun inzet werden aanvullende regels opgenomen. Wij wensen de fractie veel kracht toe in deze zeker moeilijke tijd.
  Namens het bestuur BCS,
  Helga Seinsch

 2. Slap verhaal.Waarom
  halve excuses maken.
  Terwijl de schuld ligt bij de “coalitie-partners”
  Gerrit een onuitstaanbare persoon vinden??
  Door PRO, zelf?
  Belachelijk!

 3. Het meest frappante aan dit verhaal van PRO Sliedrecht is dat fractievoorzitter Gerrit Venis tijdens de vergadering van 3 februari opperde de Groen van Prinstererschool te behouden en om te vormen tot ‘knarrenhof’. Als tegenprestatie voor een niet gewenste maar noodzakelijke handtekening in het langslepende BW-plein drama. Vervolgens wordt de fractievoorzitter teruggefloten door zijn eigen fractie. Daarna was het alleen een kwestie van tijd. Gerrit wilde daar het overleg van zaterdag 15 februari voor gebruiken, maar toen was het blijkbaar al te laat.

  Als dit de angel is van dit verhaal, dan zou het het college van b&w sieren om een ‘wiedergutmachungs’ overleg te organiseren met PRO Sliedrecht. Met een wederzijdse sorry. Alleen dan worden we tot de volgende verkiezingen gerepresenteerd door een afspiegeling van de Sliedrechtse samenleving. En kan Hanny Visser, door vriend en vijand beschouwd als slachtoffer van deze hele kwestie, haar werk als wethouder weer voortzetten. Om een VVD-slogan te gebruiken; ik zeg doen!

 4. Uit deze twee verklarinfen van Pro Sliedrecht blijkt maar weer, ongeacht wat de waarheid is, dat de christelijke partijen er niet zijn voor alle mensen van Sliedrecht. Want als zij voor alle mensen in de raad en het colege zitten hadden zij dit niet op de spits gedreven maar de burgemeester gevraagd te bemiddelen. Want communicatie is alles, je hoort iets zoals jij het wil horen en leg het uit zoals jij denk dat bedoelt word, maar is dat wat de ander probeert te zeggen en te duiden. Eerst uitleg vragen en/of bemiddeling voorkomt veel leed en vooral veel onvrede bij de Sliedrechtse bevolking. De burgemeester staat toch boven de partijen, of in Sliedrecht niet, een CDA burgemeester die niets doet, alleen aanhoord, komt voor mij niet geloofwaardig over.
  Nu komt het voor mij over als machtsmisbruik door de christelijke partijen, en de PvdA loopt lekker mee. Het pluch is te zacht.

 5. Dank voor de openheid van jullie zijde van het verhaal. Of het klopt geen idee. Wat hier wel weer uit blijkt is de ongelofelijk onkundige waarmee ons mooie dorp wordt bestuurd. Het aanbod om te helpen bij de realisatie van plannen is door verschillende wethouders in het verleden één en ander maal afgeslagen. Ze doen het liever zelf verkeerd dan dat ze kennis en kunde inschakelen.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld