Grootse plannen voor groenbeleid komende jaren en omslag in denken en doen

door Peter Donk
SLIEDRECHT – De gemeente Sliedrecht slaat met het Groenbeleidsplan 2021 – 2025 een nieuwe weg in. Meer inspraak voor inwoners en bomen krijgen de kans om oud te mogen worden. Met betrekking tot woningbouw staan in het beleidsplan richtlijnen voor het omgaan met groen in de voorbereiding van die plannen, zowel bij inbreiding als bij uitbreiding. Dat is een omslag in denken en doen. 

Dit is een foto van een deel van de Werenbuurt in Sliedrecht-West. Een gebied met veel groen. Het Groenbeleidsplan 2021 – 2025 moet Sliedrecht nog groener maken en de levensduur van bomen vergroten. (© Foto RPAS Peter Donk / Dronetv.nl)

De veranderingen in het groenbeleidsplan leiden volgens het college tot een structurele kostentoename van € 40.000,–. Het bedrag is opgenomen in de Kadernota 2022. De gemeenteraad van Sliedrecht spreekt zich oordeelsvormend uit over het Groenbeleidsplan 2021 – 2025 op dinsdagavond 14 september 2021 en neemt een besluit op dinsdagavond 28 september 2021.

Nieuwe inzichten
Met het nieuwe plan gaat het Groenbeleidsplan 2015 de lade in. Heeft dat dan niets opgeleverd? Volgens de gemeente zeker wel. “Door met dat plan te werken heeft de gemeente in de afgelopen jaren het groenbeheer gestructureerder en efficiënter aangepakt en zijn zowel de kwaliteit als de bescherming van het groen beter geworden. Hoewel de grote groenstructuren veelal hetzelfde blijven, is er nu, 6 jaar later, behoefte aan een nieuw groenbeleidsplan, dat voortbouwt op het groenbeleidsplan 2015. Die behoefte is ontstaan door nieuwe ontwikkelingen en nieuwe inzichten van de afgelopen jaren, die op sommige punten leiden tot een aangepaste benadering het groen: het inzicht in de functies van groen en de daarbij passende kwaliteiten van het groen is toegenomen. Ook zijn nieuwe beleidsbeslissingen genomen, die doorwerken in het groenbeleid, er worden nieuwefuncties aan het groen toegekend, zoals waterberging en klimaatadaptatie. Verder zijn er nieuwe inzichten over het beschermen van groen. Tenslotte kiest de gemeente met het beleid voor een andere koers, die beter aansluit op de huidige realiteit. Het voorgaande beleidsplan ging uit van sober groen. Op basis van de beleidsbeslissingen die de laatste jaren genomen zijn, wordt in dit plan gekozen voor duurzaam en aantrekkelijk groen”, schrijft het college in het raadsvoorstel. Nieuw beleid is volgens hen nodig om groen in te zetten voor klimaatadapatie. Volgens de Duurzaamheidsagenda 2018-2022 zet Sliedrecht in op een klimaatbestendig en waterrobuust dorp, zodat het ook in de toekomst fijn wonen, werken en recreëren blijft.

Ogen geopend
Het moet er al met al natuurlijker en gevarieerder uit gaan zien. Het bomenbestand wil de gemeente Sliedrecht zo opbouwen en beheren, dat er altijd voldoende grote bomen in Sliedrecht zijn. De ogen lijken geopend, want het college stekt dat bomen in het nieuwe beleid meer kans krijgen. Er komt een omgekeerde bewijslast voor de herplantingsplicht. Tot nu moet de gemeente achteraf controleren of men zich aan de herplantplicht houdt. In het nieuwe beleidsplan moet worden aangetoond dat men zich binnen de afgesproken termijn aan de herplantplicht gehouden heeft. Strenger beleid en toezicht dus. College: “Het nieuwe beleid voorziet in een betere handhaving op vervanging van gekapte bomen en in een betere inpassing in de openbare ruimte met een doordachte en kwalitatief betere aanplant van bomen, zodat de groeiplaats van een nieuw aan te planten boom vele tientallen jaren geschikt blijft voor de boom.” Het is spijtig dat in het vorige beleid dit kennelijk niet het geval was en bomen in bijvoorbeeld nieuwe bouwplannen sneuvelden. Denk aan de locatie van het voormalige ziekenhuisterrein aan de Wilhelminastraat, waar gezonde oude bomen plaatsmaakten voor aanstaande nieuwbouw. “De woningbouwopgave die Sliedrecht heeft zal naar verwachting leiden tot zowel inbreiding (verdichting) als uitbreiding van de bebouwde kom. In het beleidsplan staan richtlijnen voor het omgaan met groen in de voorbereiding van die plannen, zowel bij inbreiding als bij uitbreiding”, aldus het college.

Betrokkenheid inwoners
Het nieuwe beleid is volgens het college gericht op inwonerparticipatie in het groen. College: “Het nieuwe groenbeleid is tot stand gekomen met inbreng van vele inwoners en is ook zelf gericht op deelname van inwoners in het groenbeheer. Het groen blijft van de hele bevolking.” Bij de uitvoering van het groenbeleid kan de afhankelijkheid van particulieren soms een risico vormen. “In het groenbeleidsplan staan ook beleidsdoelen op particuliere gronden. In sommige gevallen kan de gemeente daar enigszins dwingend optreden via het vergunningenbeleid. In veel andere gevallen moeten die doelen gerealiseerd worden via de weg van voorlichting,  overleg en samenwerking. De uitkomst is dan van tevoren niet zeker”, stelt het college. 

2 gedachten over “Grootse plannen voor groenbeleid komende jaren en omslag in denken en doen”

 1. Prima gelukkig maar!! Meer bomen meer groen in de tuin ! en minder beton tegels…tuinen bij flats subsidie geven.om meer groen te doen. Bv gras of grind zodat water weg kan. In parken wadi ’s maken met bruggetjes dan bij ernstige regenval direct waterslootjes.
  Prima bedankt Peter voor je nimmer aflatende inzet voor ons dorp.

 2. Dat zijn onvoorstelbaar ‘concrete’ plannen. En, zoals steeds, staat ‘participatie’ van de inwoners centraal. WIJ willen dit. Ik hoop dat we tussen al dat groen EN duizenden woningen erbij ons huis huis nog kunnen vinden. En dat groen blijft echt van de hele bevolking!!

  Ik moet echt mijn complimenten maken voor de schrijvers van dit stuk en voor het stuk dat we onlangs in de brievenbus vonden: ‘De toekomst van Sliedrecht maken we samen.’
  Briljant om de eigen zin en plannen van dit college eigenlijk te doen overkomen alsof we het zelf willen. En dan zo algemeen dat je er niets mee kan. Briljant.

  De PvdA wilde niet bouwen in de polder maar de inwoners hebben ja gezegd….en niet zomaar ja, nee gelijk minimaal 1200 huizen met wegen eromheen. Het is niet anders.

  Zo ook wilden WIJ zonneweides en geothermie, krijgen we meer beleving van het blauw/groene karakter van Sliedrecht, komen er nog 1300 huizen in óud’ Sliedrecht, blijken bejaarden graag naar appartementen te gaan met een balkonnetje om plaats te maken voor jongeren (ik kom nooit iemand tegen die een huis met tuin daarvoor verruilt als het niet hoeft maar ja….onderzoek….wij willen het).

  Vroeger hadden we Gerrit die duidelijkheid bracht, nu soms Joop Keesmaat die oproept te gaan stemmen maar ik zie vooralsnog geen enkele motivatie om dat te doen met dit soort verhalen.
  Met onderzoeken die altijd uitkomen op de wensen van het college en dwars tegen het eigen programma ingaan zonder enige toelichting. Dan maar een overvol blauw/groen kerkdorp waar niets te beleven is. Misschien dat de stilte nu verbroken gaat worden omdat de verkiezingen eraan komen?

Plaats een reactie

*=Verplicht veld