Gemeenteraad vergadert oordeelsvormend over investering Sliedrecht Buiten

door Peter Donk
SLIEDRECHT – De raad van de gemeente Sliedrecht komt dinsdag 14 mei 2024 bij elkaar voor een oordeelsvormende vergadering. De bijeenkomst in de tijdelijke raadzaal van partycentrum De Lockhorst aan Sportlaan 1 begint om 20.00 uur.

Het gebied Sliedrecht Buiten komt aan de orde oordeelsvormend. (© Archieffoto RPAS Peter Donk / Dronetv.nl)

De gemeenteraad bespreekt onder meer een initiatiefvoorstel van de lokale politieke partij Slydregt.nu aangaande het ontwikkelen van bouwlocatie voormalige Groen van Prinstererschool aan de Frans Halsstraat. Als het aan Slydregt.NU ligt komen daar starterswoningen. Ook wil deze partij dat de studie van de initiatiefnemers burgerinitiatief Keesmaat en Lavooi als referentiekader voor vormgeving, prijs, aantallen en de mogelijkheid qua erfpachtconstructie worden gebruikt en het plan voor te leggen aan omwonenden.

Elf zienswijzen
Ook staat op de agenda de vaststelling van de bestemmingsplannen Sliedrecht Buiten en Stationspark III. Het ontwerpbestemmingsplan heeft sinds half december 2023 voor een periode van zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn er volgens de gemeente Sliedrecht elf zienswijzen kenbaar gemaakt op het ontwerpbestemmingsplan. De zienswijzen zijn samengevat en beantwoord in de zienswijzennota. Voorgesteld wordt om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. 

Miljoenen
Verder komt het investeringskrediet Sliedrecht Buiten aan de orde. Het College van B & W stelt aan de gemeenteraad voor om akkoord te gaan met het vergroten van het plangebied met kavel L666. Verder in te stemmen met een investeringskrediet van € 18.200.000,– ten behoeve van de ontwikkeling van sportcomplex Sliedrecht Buiten. Akkoord te gaan met de ophoging van het bestaande investeringskrediet voor de aankoop van grond met € 1.620.000,– voor de aanschaf van alle benodigde kavels. De boekwinst die ontstaat bij de ruildeal van de gronden te storten in de reserve Koers 2030 en met een voorgestelde begrotingswijziging waarin de financiële effecten van de besluiten zijn verwerkt vast te stellen.

Inspreken
Een ieder kan er inspreken over geagendeerde en niet geagendeerde onderwerpen. Bij aanvang van de vergadering krijg je dan het woord, gedurende vijf minuten. Even aanmelden bij de griffie vóór dinsdag 14 mei 2024, uiterlijk 12.00 uur per e-mail bij de griffier: rpa.van.aalst@sliedrecht.nl of door te bellen met tel. 0184-495986. Stuur je uit te spreken tekst mee en dan plaatst de griffie hem later bij de stukken. Kan een ieder deze nog eens rustig nagelezen.

2 gedachten over “Gemeenteraad vergadert oordeelsvormend over investering Sliedrecht Buiten”

 1. Op het kaartje van miniserie van I en W staat voor Sliedrecht:
  0 % risico vrij
  1 % risico klein
  24 % risico gemiddeld
  64 % risico groot
  11 % zo goed als onmogelijk
  Geld voor de komende 75 jaar.

 2. Ik hoop van harte dat de Raad van Sliedrecht het onderstaande niet “vergeet” mee te nemen
  los van het feit dat de bodem ook nog eens vervuild is met Pfas wat ook nog “even de aandacht moet krijgen die het verdient!”
  Gelezen in het AD van 4 mei jl. ”
  Bouwen in Sliedrecht? Op meeste plekken grote risico’s op overstroming of bodemdaling !!
  De bouw van woningen en kantoren in Sliedrecht wordt op de meeste plekken behoorlijk gedwarsboomd door het gevaar van een dalende bodem of overstromingen, blijkt uit kaartgegevens van het ministerie van IenW die deze site heeft geanalyseerd.
  Het is daarom goed om rekening te houden met maximaal negentig centimeter bodemdaling en in het geval van overstromingsrisico’s te zorgen voor ‘voldoende droge derde verdiepingen’, of zelfs schuillocaties.
  Voor een klein deel van het deel van Sliedrecht waar in theorie nog gebouwd kan worden, zo’n 22 hectare, geldt het dringende advies om dat niet te doen. Daar is de kans op wateroverlast of bodemdaling simpelweg te groot. Maar reken je voor nu even met alle ruimte die niet bebouwd is en die ook niet onder het kopje ‘natuur’ valt, dan kom je voor Sliedrecht uit op een slordige 800 hectare ‘bebouwbare’ grond. Op 3 procent daarvan kun je bouwen zonder waterrisico’s. Op nog eens 7 procent zijn de risico’s klein. Voor 41 procent van de bebouwbare grond geldt een gemiddeld risico, blijkt uit de cijfers. Dat betekent: tot 60 procent bodemdaling in de komende 75 jaar, en het advies om te zorgen voor ‘voldoende tweede verdiepingen’. Op 46 procent van de lege grond kán gebouwd worden, maar dus met flink wat mitsen en maren. Toch móét de blik naar het oosten, zegt Rijksbouwmeester Francesco Veenstra. „We moeten ruimte zoeken waar het veilig is”, zegt hij in gesprek met deze site. „In plaats van focus op de Randstad kunnen we bijvoorbeeld Twente verder versterken. Daar, en in Drenthe en delen van Gelderland, heb je de meeste kans om veiligheid te garanderen.”
  Projectontwikkelaars blijven ondertussen aan de vraag in de Randstad voldoen, zegt Edwin Buitelaar, hoogleraar ruimtelijke ordening aan de Universiteit Utrecht. Zij hoeven immers niet te betalen voor de toekomstige risico’s.

  „En dat betekent dat de kosten van bijvoorbeeld verzakking later voor rekening komen van de eigenaar !! of van de overheid !!!

Plaats een reactie

*=Verplicht veld