Gemeenten willen ‘versteviging van aanpak’ chemiebedrijf Chemours

door Peter Donk
SLIEDRECHT – De vier gemeenten Dordrecht, Molenlanden, Sliedrecht en Papendrecht werken samen op het dossier Chemours/PFAS en zijn voornemens van het ‘verstevigen van de aanpak’. Dat bericht wethouder Roelant Bijderwieden (VVD) van dossier Chemours / DuPont in een College Informatiebrief (CIb) aan de gemeenteraad. 

Wethouder Roelant Bijderwieden schrijft aan de raad over ‘een overkoepelend doel’. “Een gezonde en veilige leefomgeving voor onze inwoners. Daarnaast is het van belang dat onze inwoners kunnen rekenen op de inzet van hún gemeente als het gaat om de belangen van de inwoners”, aldus Bijderwieden. (Foto VVD Sliedrecht)

Ruim een half jaar na de gerechtelijke tussenuitspraak is nog altijd is niet duidelijk hoe en wanneer chemiebedrijf Chemours begint met opruimen van PFAS in de omgeving.

Actiepunten
Op korte en (middel)lange termijn willen de gemeenten met samenwerkingspartners resultaten bereiken. Bijderwieden somt in de CIb op: “Op plaatsen waar PFAS schade heeft aangericht, moet dit worden opgeruimd of gecompenseerd. Dat geldt ook voor andere schadelijke stoffen, afkomstig van Chemours, die mogelijk door nader onderzoek aan het licht komen. We willen zo snel als mogelijk ‘nul-uit-de-pijp’. We houden het bedrijf en de vergunning scherp in de gaten. We zijn alert op de afspraken die met Chemours zijn gemaakt op het functioneren en behouden van het grondwaterbeheersysteem op de locatie zelf. We voeren een lobby om het gebruik van PFAS te verbieden, landelijk, Europees en mondiaal. We willen zicht hebben op de gezondheidseffecten, op korte en lange termijn. Vandaaruit vinden we een handelingsperspectief voor onze inwoners belangrijk. Adequate communicatie met en informatie aan inwoners.”

Opruimen
Na de tussenuitspraak van de rechtbank op 27 september 2023 is het dossier in een nieuwe en intensievere fase gekomen. “Nu Chemours verantwoordelijk wordt gesteld voor het opruimen van de vervuiling zal de aandacht vooral uitgaan naar hoe en wanneer dat wordt aangepakt. De samenwerking gaat echter verder dan dat; ook communicatie, informatie, onderzoek en bestuurlijk overleg op vele niveaus worden gezamenlijk opgepakt. Niet alleen de gemeenten maken zich sterk in dit dossier. Dat geldt in dezelfde mate ook voor de gemeenschappelijke regelingen in onze regio, de provincie, de waterschappen, de waterleidingbedrijven, het rijk, onderzoeksinstituten en nog vele anderen”, bericht Bijderwieden.

Schaalsprong
Nu het dossier een vlucht heeft genomen is volgens Bijderwieden in het dossier ‘een schaalsprong’ ontstaan. Bijderwieden: “Meer concreet bestaat de aanleiding om de aanpak van en inzet op het dossier Chemours/PFAS te verstevigen, in samenwerking met alle professionele partners, bestaande uit onder andere de volgende punten: Er is nog onvoldoende zicht op de gezondheidseffecten, denk daarbij ook aan PFAS in het lichaam en de voedselketen. Behoefte aan eenduidige/integrale aanpak en eenduidige communicatie naar en met inwoners is groot. We hebben onderzoeksvragen waarvoor meerdere partijen nodig zijn. Verontreiniging bodem en water heeft gevolgen voor ruimtelijke plannen/projecten, dus gezamenlijk (gedragen) beleid is wenselijk. Het dossier heeft niet alleen in de regio de aandacht, maar ook landelijk en internationaal de aandacht. Diverse actiegroepen, wetenschappers en media zijn actief. Er is behoefte aan het aanhaken van en samenwerking met andere gemeenten in de regio (buiten de vier).”

11 gedachten over “Gemeenten willen ‘versteviging van aanpak’ chemiebedrijf Chemours”

 1. Sorry Mevrouw Hamburg dat ik u verwarde met een mannelijk personage. Ten aanzien van uw kritiek…. U hoeft mij niet voor te houden wat ik zou moeten doen! We zijn mans genoeg dat zelf te bepalen. Wat betreft mijn werk in de chemische industrie.. Ja het klopt dat ik inderdaad handel(de) in de kunststoffen sector maar er is een wereld van verschil in milieu vriendelijke chemische producten of de wereld waar wij het over hebben aangaande Chemours. Het produceren van bijvoorbeeld een Polyethyleen plaat ( een zeer milieu vriendelijk product en 100% recyclebaar) is niet te vergelijken met de productie en uitstoot van fluor verbindingen. Tot zover mijn reactie naar u en ik stel tenslotte vast dat u verder niet ingaat op de opmerking zelf die taak op u te nemen als u dat al ter harte gaat, en de uitstoot van HVC te gaan onderzoeken.

 2. @Kees van der Hel. Op basis waarvan trekt u de conclusie dat ik een man ben? U heeft het over behoud van gezondheid en recht op een veilige leef/woonomgeving. Doe de naam Gezondheid voor alles eer aan en kijk verder dan alleen Chemours. U handelde zelf in chemische producten die ergens ter wereld in de chemische industrie geproduceerd worden, maakte u zich toen ook druk om de gezondheid van de werknemers en omwonenden. Mij komt het over als de pot verwijt de ketel.

 3. Meneer Hamburg . Er zijn heel veel waarom dit niet en waarom dat niet .. Stond u al eens voor de poort van Chemours dan had u kunnen weten hoe wij als actievoerders in deze zaak staan. We zijn een zogenaamde “one issue” groep met als doel . NUL UIT DE PIJP ! Niet meer , niet minder .. En we realiseren ons dat er veel meer bronnen zijn dan Chemours maar daarvan is inmiddels overduidelijk dat die sowieso een bron van vervuiling zijn terwijl dat bij HVC nog niet is bewezen . Als u zich daarover zorgen maakt (en we kunnen ons dat goed voorstellen) wat let u dan om ook actie te gaan voeren ?! Geloof me dat onze handen en tijd meer dan gevuld zijn met deze “Chemours” opdracht waarvoor wij ons geroepen voelen. We hopen dat u zich geroepen voelt om HVC aan te spreken … Heel veel sterkte en succes uiteraard ..

 4. @Kees van der Hel, “wij gaan ondertussen gewoon door met het bereiken van ons ultieme doel recht op een veilige en gifvrije leefomgeving en een betere toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen ”
  Waarom kijkt u dan ook niet naar de uitstoot van HVC, doordat in veel producten PFAS zit die op een gegeven moment ook in het afval terecht komen en verwerkt moeten worden. PFAS valt pas bij hoge temperaturen meer als 1100 graden C uit elkaar. dus niet ondenkbaar dat dit bij HVC uit de schoorsteen komt misschien wel met een hogere concentraties als bij Chemours ! Ik zie op de Facebook pagina dat de kleinkinderen opa gaan helpen met het leeg gooien van emmertjes PFAS houdend grond en water. Hoe serieus moet ik dan deze actiegroep nemen ?

 5. Dank mijnheer Soete voor uw heldere uitleg die volslagen duidelijk is . Wij gaan ondertussen gewoon door met het bereiken van ons ultieme doel ” recht op een veilige en gifvrije leefomgeving en een betere toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen ! Fijne avond …

 6. De wethouder heeft het mooi te vertellen! Eigenlijk wel benieuwd of hi een idee heeft hoe dat opruimen moet gebeuren, veger en blik? De kwalijkste stof PFOA is al in 2012 uitgefaseerd! Verder vraag ik mij af hoe het kan dat Teflon al vanaf midden ‘60 wordt geproduceerd en er geen indicaties zijn dat in de directe omgeving ernstige gezondheidsproblemen zijn die statistisch afwijken van andere gebieden betreffende kanker incidentie. Wie wist wat? Geen idee waar het vandaan komt dat het Dordrecht management dat wist. Mocht het in Amerika bekend zijn dan wil dat nog niet zeggen dat men het hier wist. Uitvoerig onderzoek in West Virginia, al vele jaren geleden, onder meer dan 70000 omwonenden geeft een uitvoerig beeld van bevindingen. Allemaal te vinden op diverse websites. Alarmerend bij hoge concentraties. Nul uitstoot klinkt publicitair wel leuk, maar totaal onrealistisch. Ook een koekjesfabriek heeft uitstoot! Streven naar “0” zou het moeten zijn, in afwachting van technologie die dat mogelijk maakt. Overigens waar was de overheid al die jaren, dagelijks inspecties over de vloer en dan? Totaalverbod, roept u maar. Enig idee wat dat betekent, heb het nog niet gelezen.

 7. Eenduidige communicatie. Mooi gezegd maar voorlopig niet trealiseerbaar.
  Een theoretisch voorbeeld moge dit duidelijk maken.
  1oo personen leven een jaar in een omgeving met een stof in giftige concentratie, 2 worden ziek.
  Andere 100 personen leven niet in dergelijke omgeving, 1 wordt ziek..
  Hoe communiceer ik dan eenduidig de interpretatie van deze cijfers?
  Eens kloek, ziet ge wel, er zijn twee keer meer zieken als deze stof in die concentratie aanwezig, het moet daarmee voor eenieder duidelijk zijn dat deze stof er giftig is, wie zal e tegenspreken?
  Ikzelf want ik wet dat giftigheid daarmee niet bewezen is want er is een statische tamelijk ingewikkelde methode om dat aan te tonen.
  Hier zal ik een eenvoudige weg bewandelen. Stel we volgen de zaak nog drie maanden meer op. Het is zeer goed denkbaar dat er nog een zieke bijkomt en dat dat toevallig iemand is die niet onder die stof leeft. Dat brengt onze resulten ne en jaar en drie maanden op voor beide groepen 2 op 100. Geen verband dus.
  Willen we eenduidig communiceren dan zullen we eerst afspraken moeten maken wat en hoe we zullen ncommuniceren.
  Verbanden worden tegenwoordig meestal met een odds ratio uitgedrukt, maar er zijn ook andere, bv. het relatief risico, de AUC, Yule’s Q, Yule”s Y. en enz… en men denkt dat geen van al deze maten op een eenduidige wijze naar weergave van sterkte toe het verband weergeeft. Diegene die meed.t kiest en wel zo dat de presentatie aan zijn wensen voldoet, bv. Indruk maken dat , zoals hierboven de stof 2 ,eer meer ziekte verrwekt of dat er niet eens een verband. Voor zeer krachtige verbanden is dat geen probleem.eem maar voor de zeer zwakke verbanden als men al een verband vindt is dat zeer problematisch.
  Als men dan wil eenduidig communiceren dan zal men om te beginnen al moeten overeenkomen hoe men zal communiceren en vooraf heel goed uitleggen waarom men dat systeem kiest en geen ander.
  Wie al te duidelijk boodschappen brengt zonder eerst de context duidelijk te beschrijven is een onwetende of erger nog e3n bedrieger. Taal ald dit is een gif zonder meer nuanceert niet genoeg en onderbouwd niet genoeg, zo’n directe uitlating is waardeloos en gif voor de geest.

 8. Men heeft het over duidelijke communicatie, maar in de wetenschap is er ter zake meestal geen duidelijke communicatie.
  Locaal is het meest zorgwekkende PFOA.. Men kan hier bv. overduidelijk communiceren. Sinds december 2023, ja, 2023, roept het IARC, verzameling wetenschappers, PFOA uit als kankerverwekkend. En dat lijkt duidelijk maar is het niet.
  Vooreerst, waarom is men er pas eind vorig jaar achter gekomen? Dat is omdat het verre van duidelijke is en was of ooit erg3ns PFOA kanker verwekte. Het IARC zelf voegt eraan toe dat bewijs bij mensen zeer zwak is en moet dus dierexperimenten als basis nemen.
  Stel even dat er toch ergens ooit een verband zou zijn (geweest) dan nog moet men de vraag stellen of het hier en nu zo is en dat is geenszins aangetoond.
  Er is qua heldere informatie verder ook nog een fundamenteel probleem, de manier waarop men een verband meedeelt. Men kan bv. als men een odds ratio vind van 1,5 dat men er kortweg zo een ratio gevonden heeft maar niemand, ook de wetenschappers niet kunen u precies vertellen hoe groot of klein dat verband is. De odds ratio varieert van 0 tot oneindig groot, vanuit dit perspectief maakt 1,5 weinig indruk. Maar men lost dit op door ander mededeling, men zegt dan bv. dat er 50 % meer ziekte is en dat lijkt dan duidelijk en meer indrukwekkend maar er is veel kritiek op deze voorstelling van zaken. Wie behoorlijk wat odds ratio gelezen heeft weet dat een odds ratio van 1,5 een mager beestje is en zelfs dikwijls niet eens een indicatie is dat er een verband bestaat, dikwijls toeval omwille van een te kleine proefgroep.
  Locaal is geen verband met ziekte ook maar ergens aangetoond en PFOA is niet meer in productie, wind en water zorgen Locaal dus voor steeds minderen concentratie. Mijn visie is, ,laat de natuur maar opruimen en als men dan toch iets wil doen, onderzoek deze visie dan eens. Vergelijk latere metingen eens met vorige metingen, men zal gen half jaar nodig hebben om te zien dat de natuur het zelf opruimt om het naar de bodem van de zee te brengen.

 9. Wat is het makkelijk regeren he, als een paar burgers de hete kolen al uit het vuur gehaald hebben. Lekker vissen in een schone vijver, dan loop je als bestuurder geen averij op. En vooral de burgers die voor elkaar hebben gekregen om en vuist te maken tegen Chemours nooit meer noemen, en alle roem voor je zelf houden meneer Bijderwieden.

 10. Handen in elkaar slaan én er voor gaan! Minstens zo fel als Chemours vecht voor haar bestaansrecht, maar mogelijk nog feller, want bij ons gaat het niet om geld maar behoud van gezondheid en recht op een veilige leef/woonomgeving . Dát is belangrijker als wat dan ook !

Plaats een reactie

*=Verplicht veld