Gemeente Sliedrecht zet vol in op ontwikkeling Sliedrecht-Noord

SLIEDRECHT – Niets lijkt de gemeente Sliedrecht tegen te houden om hun zinnen op inrichting van een deel dat nu nog tot de polder in Sliedrecht-Noord behoort de komende jaren in te richten tot een stuk bewoond Sliedrecht. Dat bleek dinsdagavond 26 april 2022 tijdens een beeldvormende vergadering van de gemeenteraad met als onderwerp Programmaplan Ruimtelijke Vernieuwing 2023-2030. Wat het college betreft, gaat het gas er op. Verzekerd werd aan de raad dat de gemeente nog in de ‘haalbaarheidsfase’ zit, maar het wordt wel serieuzer en concreter wat de gemeente betreft. Er werd een plan gepresenteerd met woningen van de Tolsteeg tot de Kweldamweg. 

Woningbouwontwikkeling op zichzelf lijkt financieel haalbaar werd gesteld tijdens een presentatie. De kosten voor de verbindingen leiden tot een tekort van € 15 tot € 30 miljoen. Tegelijk wordt gesteld dat veel kosten voor de baten uitgaan, zoals ophoging / grondverbetering,  infrastructuur: ontsluiting gebied en verbindingen en de wateropgave. “We moeten een indicatie geven. Voor de tekorten willen we oplossingen voorzien. We zien mogelijkheden dat terug te brengen”, sprak Stam. (Schets uit getoonde presentatie)

In ruim vijftig sheets werd de gemeenteraad duidelijk gemaakt wat tot heden is bereikt en waar de plannen nu staan. Vooral welke richting het op moet gaan wat het college betreft. Komende vier jaar vormen bouwpartijen het college (SGP-ChristenUnie, CDA en VVD) en dus valt er wat te verwachten. Zijn er plussen en minnen, wordt één ander steeds op een rij gezet en moet er gesproken worden met de Provincie Zuid-Holland, het waterschap en regiogemeenten. Want de plannen van de gemeente Sliedrecht gaan bij de bestuurders steeds meer in het hoofd zitten. Dinsdagavond plan een onderbouwing aan de hand van de vijftien uitgangspunten. Daarbij ligt de focus op de ontwikkelstrategie en voortgang/tussenconclusies van deelonderzoeken. Na de aftrap van portefeuillehouder demissionair-wethouder Ton Spek (CDA) werd de inleiding gegeven door Jan Freie, kwartiermaker Ruimtelijke Vernieuwing. De presentatie was in handen van Sabien Thomaes, stedenbouwkundige Palmbout Urban Landscapes en Walter Stam, Adviseur, Akro Consult. 

Stappen
Sinds het raadsbesluit in december 2021 over de toekomst van het dorp wordt er niet stilgezeten. Er zijn o.a. nadere verkenningen naar de verbindingen naar Sliedrecht-Noord gedaan, gerekend en getekend. Maar ook de lobby en participatie is bekeken net als vervolgstappen. Dan vallen woorden als marktconsultatie en ontwikkelstrategie Sliedrecht-Oost. Nog voor het zomerreces moet wat betreft het college het Programmaplan Ruimtelijke Vernieuwing met vijftien uitgangspunten door de raad. Na vanavond staat er nog een oordeelsvormende raad gepland over dit item dinsdag 14 juni 2022 en dinsdag 5 juli 2022 wacht de besluitvormende raadsvergadering. Voorstel is ook te komen tot een participatie via een Maatschappelijk Advies Groep (MAG), voor en door inwoners uit allerlei gremia in het dorp, inclusief maatschappelijk middenveld met als doel draagvlak creëren voor noodzaak/gevolgen programma en samenwerking/co-creatie. Programma is ‘van en voor’ het dorp.

Planning
Dinsdagavond werd ook een aanpak in fasen – vervolgplanning gegeven. In het derde / vierde kwartaal 2022 krijgt de gemeenteraad het raadsvoorstel Visie en kaders Sliedrecht Noord en Ontwikkelstrategie, volgt het raadsvoorstel Ontwikkelstrategie Oost en samenwerking gemeente/Tablis/markt en het raadsvoorstel Nota Grondbeleid en Kostenverhaal. Tussen het vierde kwartaal 2022 en het tweede kwartaal 2023 en intentieovereenkomst(en) ontwikkelaars Sliedrecht-Noord en partnerselectie Sliedrecht-Oost. Tussen het derde kwartaal 2023 en het tweede kwartaal 2024 staat er nog meer op het programma, zoals de uitwerking samenwerkingsconstructie(s) (inhoudelijk, financieel, juridisch) Sliedrecht-Noord; de haalbaarheidsonderzoek en ontwikkelafspraken partner Sliedrecht-Oost, aanpak in fasen – vervolgplanning en parallel aan inhoudelijke uitwerking inzet op: lobby (provincie ten aanzien van bouwen in de polder), subsidieregelingen (EU, Rijk en Provincie), inzet op lobby en subsidies kan invloed hebben op inhoudelijke plan- en strategie-uitwerking én coördinatie/regie vanuit Programma Ruimtelijke Vernieuwing daarvoor nodig. 

Sliedrecht-Oost
Ook voor wijk Sliedrecht-Oost staat één en ander in de planning. Opgesomd. Binnenstedelijke herstructurering Sliedrecht uitvoerbaar maken. Inzet van locaties in gemeentelijk eigendom (Maaslaan, Middeldiepstraat en Sportvelden Thorbecke). Verdere ontwikkeling doorzetten naar Valkweg, Vogelbuurt, Krommestoep en Professorenbuurt. Vernieuwing, uitbreiding en differentiatie sociale woningvoorraad Oost-samenwerking met Tablis Wonen. Er werden impressiekaarten getoond, waarop gebouwen zijn verdwenen en gebouwen staan op de korfbalvelden. Deze worden volgens Walther Stam niet meegenomen in de participatie, maar is meer een verkennende schets (hoe goed en mooi kan het worden). 

Problematiek
Het plan in Noord ligt boven de Betuwelijn. De plannenmakers willen een verbinding tussen dorp en polder. Een nieuw ‘laddertje’ verbindt dorp, noord en polder. In een tekening loopt de weg over bronbad De Lockhorst (concreet is sloop en herbouw elders niet in de berekening meegenomen) naar noord en wordt de Stationsweg naar noord verlengd (tunnel of viaduct). Er moet voldoende ruimte komen voor oppervlaktewater. Sliedrecht-Noord kent een slechte bodemgesteldheid met bijbehorende problematiek. Uit onderzoek blijkt verzakken, oxideren, wateroverlast, uitdrogen… “Dat vraagt om ‘(extra) klimaatrobuuste planopzet’. Voldoende ruimte voor klimaatadaptatie (groen en water). Niet generiek ophogen, alleen waar nodig”, sprak Thomaes, “Belemmeringen voor wonen en bouwen zijn de Betuwelijn en hoogspanningsmasten.” De stukken land in Sliedrecht-Noord zijn nu nog versnipperd. Het streven is 1200 tot 1500 huur en koopwoningen te bouwen in Sliedrecht-Noord, waaronder vrije kavels en appartementen.

Grondeigenaren
Op de tekening staat ook een centrale parkachtige laan getekend door het gebied. Ook wordt gekeken welke voorzieningen er moeten komen. Dinsdagavond was er nog geen pasklaar antwoord. Er zijn verschillende eigenaren. Op dit moment is er nog niet gesproken met huidige eigenaren, omdat het nog een plan is. PRO Sliedrecht vermoedt dat eigenaren van gronden de hoofdprijs voor hun grond willen hebben. Raadslid Timo Pauw (PRO Sliedrecht) vond het niet fijn dat mensen nu worden verrast. De makers van de plannen spreken van ‘De Tuinen van Sliedrecht’. Het idee is een anderhalve kilometer lang parkachtige omgeving achter de Betuwelijn aan te leggen met nieuwe fiets en wandelroutes. Natuur, recreatie en sporten. Manege Alblas past goed in het gebied volgens de onderzoekers. “Waarom de andere manege niet?”, vroeg Pauw. Het antwoord was ‘minder inpasbaar’. Voor de ontwikkelingen van het gebied wordt gerekend op steun vanuit provincie, rijk en (Europese) fondsen. Er is nog geen formele reactie gekomen van de Provincie Zuid-Holland. Er is een brief gestuurd door de provincie aan de Drechtsteden. Volgens Freie wordt nog de motivatie onderbouwd. 

14 gedachten over “Gemeente Sliedrecht zet vol in op ontwikkeling Sliedrecht-Noord”

 1. Wie wilt er nou bij een hoogspanningslijn wonen of daar in de buurt.
  Dan nog het puntje de trein wie gaat er naast een treinspoor wonen met jagende treinen de gehele dag.

  Het stuk aan het eind van de N 482 daar kun je wonen in het groen combineren en men de ruimte geven die zij willen.
  De actieve boeren in Sliedrecht bevinden zich juist vlakbij het treinspoor dat moet blijven.

 2. Koppeling Luchtfietsrij en Bouwen. Bouwen
  Het zal wel een dagdroom zijn een nieuwe wijk boven de A15 Luxe Woningen Parken Sportvelden en Recreatie.
  O.ja en ook een Viaduct Tunnel en of Tunnels Overkapping en dat alles volhouden tegen beter weten in.
  Deze Ontwikkeling vraagt medewerking van Provincie is er tot nu toe Niet
  Projectontwikkelaars en het aller belangrijkste bezit van de Grond is er niet Stop daar mee.
  Begin eens om de Inwoners de Stem en Kiesgerechtende Stemmers en de ZWM Politieke Partijen aan elkaar te verbinden hou op met dat gehakketak Kijk gezamenlijk als College Gemeenteraad wat te doen met o.a. Het Eten en Drinkenplein 24 jaar bezig Resultaat 3 Winkels 4Woningen. Hoogbouw mag niet wij willen het Dorpse Karakter behouden sinds 1974 opgenomen in een programma bijna een halve eeuw geleden wij leven in 2022 in een helaas sterk veranderende Wereld dat geldt ook voor de Inwoners Sliedrecht al het gaat om de Woon Werk en Leefomgeving
  Verder voortgangPlaatje misschien een bootjes helling in samenwerking en of Water Experiens ? Voorzetting Kerkbuurt Jeugdzorg en opvang Ouderenzorg en begeleiding naar eventueel zelfstandig wonen de WMO naar maatstaven 2022. Groen voor ziening mer onderhoud Bomen enzovoort
  Steun aan Cultuur op alle fronten of het nu om Jazz ballet gaat Museums Toneel Koren Electra werk daar aan dat kan de Gemeenteraad en het College Besturen en Positief beïnvloeden en daar hebben zij zeggen schap over en daar zijn zij voor gekozen !
  De Hr Tycho Jansen heeft het over voor al draag vlak in zijn advies zorg daar dan ook voor werker aan tot 2026
  Bestaande Draagvlak is op Basis 20285 Stem en Kiesgerechtende inwoners als volgt 1e Stroming Partijen Binding met de kerk is niets mis mee 5073 stemmen Draagvlak 25 % 2e Stroming Partijen zonder direkte Binding kerk wat niet betekent dat in deze Stroming inwoners zijn die wel een kerk bezoeken deze Stroming heeft als Draagvlak 6114 Stemmen is 30 % de 3e Stroming is de ZWM Zij vertegenwoordigde 9055 Stem en Kiesgerechtende Inwoners is als Draagvlak 45 % dat is veel ja veel ste veel dit alles ter overdenking
  Tot de volgende klep
  De Sliedrechtse Biesbosch Bever

 3. De hoogspanningslijn die daar door de polder loopt hebben ze maar ff niet op tekening gezet

 4. Zo’n beetje alles in dit dossier is onduidelijk. Toestemming Provincie, kosten, aantallen dure en sociale (huur)woningen, vervuiling grond, onteigening of koop, toegangswegen naar centrum, Lockhorst….noem maar op. Dat kan gebeuren als eerste zet maar deze inmiddels derde blik blijkt alleen maar te staan op bouwen, bouwen, bouwen.

  En dan die tekening???? Een kind van 10 legt er meer creativiteit in met ‘MindCraft’ dan die gerenommeerde bureaus. Het komt hierop neer: het eerste stuk mogen we niet bebouwen, te dicht bij rijksweg en spoor dus dat maken we groen met wat vijvertjes en slootjes en noemen dat vergroening. Het tweede deel bouwen we hoog en daarachter komen dan de huizen. Daarachter een weg waardoor je snel naar Papendrecht kunt gaan om boodschappen te doen? Een soort tekening vergelijkbaar met Kerkbuurt Oost.

  Natuurlijk, wie ben ik, ik ben geen bouwer en geen ontwerper. Maar dit voegt niets toe aan Sliedrecht, het wordt een verlengstuk naar Wijngaarden.

  Doe eens iets creatiefs heb ik al vaak gevraagd. Maak een grote plas met strandjes, een grote heuvel met terraswoningen rondom, zorg dat auto’s onder de grond verdwijnen en dat kinderen gewoon buiten kunnen spelen, zorg voor vervoer naar het centrum waar iedereen gebruik van kan maken, leg ook een stevige hoge heuvel tegen het spoor aan om geluid te dempen en nog meer groen te benadrukken, leg op alle geluidsschermen zonnepanelen etc. etc..

  Kortom: stop met meer van hetzelfde, stop met opnieuw eenzelfde wijk, stop met Sliedrecht overhoop halen om je gelijk te krijgen. Als je als college en Raad echt iets voor Sliedrecht wilt betekenen zet dan iets heel nieuws neer en maak niet alleen een stukje grond groen omdat daar nou eenmaal door geluidsoverlast niet gebouwd mag worden. Dat is nep. Sliedrecht is straks de meest versteende plaats in Nederland waar het voor kinderen slecht wonen is.

 5. Zo benieuwd wanneer de Kerkbuurt verder met de up grading kan en toestemming
  Krijgt om het mooie woon en winkelplan midden kerkbuurt te bewerkstelligen.

 6. Hopen dat de provincie hij hun standpunt blijft. Stel eerst maar eens orde op zaken in de gemeente. Winkelerplein , watertoren terrein. Laat het groene hart groen blijven.

 7. Overspannen ambities. Belangen liggen bij Ton S. En bouwondernemers, of niet? Tja, lekker doorgaan naar de Raad van State en protesteren. Dan kan het zomaar veel langer duren.

 8. Het zoveelste belachelijke ambtenaren plan van de gemeente Sliedrecht.
  Weer een onafhankelijk bureau ingeschakeld. Maar wat zal deze weer in rekening brengen. Maar geen probleem. We hebben een wedhouder minder in de gemeente Sliedrecht. Dus van dat salaris + overuren zal dat wel betaald kunnen worden. Wanneer dring het tot onze burgemeester en wedhouders eens door dat de gemeente Sliedrecht met kapitaalvernietiging bezig is. Stop met deze dwaze geldverslindende sprookjes, en wordt eens wakker. Dan stop de droom vanzelf. Maar voorlopig betalen de bewoners van Sliedrecht het gelach. In Brabants gezegd. Het is te zot voor woorden.
  We hebben de blunder van de HVC/Tablis/gemeente Sliedrecht wat betreft van het gas af nog niet achter de rug. Ook de blunder Winklerplein is nog niet afgerond. Dan de blunder miljoenen steken in renovatie oude gemeentehuis. Maar nu gaan ze weer verder met de blunder over het spoor. Dan praten we nog niet over de blunder met de velden van korfbal vereniging Merwede/Multiplaat. Daar zijn ze achter de schermen ook stiekem mee bezig. Ik stop, want de ene blunder na de andere blunder kom te voorschijn. Misschien dat Ton Spek eens een kostenplaatje van alle vooronderzoeken boven water kan toveren. Doe hij toch wat voor zijn te dure salaris. Of noemen we dat onkostenvergoeding?? Een idee. Een auto met chauffeur voor burgemeester en wedhouders. Kunnen ze onderweg ook slapen.

 9. Wees loyaal koop lokaal. Wanneer gaat de gemeente nu eindelijk eens zelf dit na leven. Weer bureaus ingeschakeld uit Den Bosch, Leidschendam en Rotterdam. Echt te absurd voor woorden.

 10. Wat er niet bij vermeld wordt is wat al die plannenmakerij kost, en al gekost heeft. En hoe zij denken de provincie te overtuigen dit toe te staan. Hoe je het ook bekijkt het is bouwen in het groene hart. En in deze tuinen wonen zal niet voor de gemiddelde inwoner zijn. Sociale huurwoningen, seniorenwoningen zijn nodig, tiny houses zorgt er ook voor dat op een kleine oppervlakte er veel mensen een betaalbare woningen kunnen betrekken. Maar de geplande parkwoningen worden gebouwd voor mensen van buiten Sliedrecht, en lossen de problemen van de inwoners die op een huis wachten niet op.

 11. Beste Dik de Bruin. Er ligt inmiddels een afwijzende brief van de Provincie. Ik kom erop terug, maar nu eerst Koningsdag vieren.

 12. Zo benieuwd wat de provincie hiervan zal vinden.
  Zeker gezien hun eerdere reacties.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld