Geen verdere financiële ondersteuning meer aan Buurtgezinnen na evaluatie

SLIEDRECHT – Grote kans dat Buurtgezinnen in Sliedrecht stopt. “Ondanks dat wij de subsidieverlening aan Buurtgezinnen niet willen continueren, zullen wij borgen dat de reeds gekoppelde gezinnen zorgvuldig gevolgd zullen worden en er voor de vraaggezinnen die als gevolg van o.a. corona nog geen steungezin hebben ontvangen, passende informele ondersteuning vanuit Het Bonkelaarhuis zal worden”, schrijft wethouder Piet Vat (SGP-ChristenUnie) van Sociaal, Zorg en Welzijn woensdag 21 april 2021 na een evaluatie in een College Informatiebrief (CIb) aan de gemeenteraad.

De conclusie van de evaluatie luidt volgens wethouder Piet Vat dat Buurtgezinnen inhoudelijk een succes is, maar financieel niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. (Foto gemeente Sliedrecht)

Naar aanleiding van het amendement ‘Buurtgezinnen van start’ verleende de gemeente Sliedrecht in 2020 subsidie verleend aan het project Buurtgezinnen. In de subsidiebeschikking is afgesproken dat er aan het einde van 2020 een evaluatie plaats zou vinden over de kwalitatieve en kwantitatieve effecten van het project. Nu komt Vat met de conclusies. Buurtgezinnen heeft vier voortgangsrapportages en een effectenrapportage opgesteld, waarin ook de financiële effecten inzichtelijk zijn gemaakt. Vat: “Op basis van deze rapportages hebben wij het project Buurtgezinnen geëvalueerd en daarmee in kaart gebracht of de gestelde doelen zijn behaald. Bij het tot stand komen van de effectenrapportage en de evaluatie is het Sociaal Team Sliedrecht betrokken geweest.”

Investering versus opbrengst
Tijdens de presentatie van Buurtgezinnen in de raadsvergadering van 28 mei 2019 werd een effectrapportage uit 2019 getoond waarin gesteld werd dat in 10 van de 11 onderzochte gemeenten de ingeschatte besparingen significant hoger zijn dan de investering in Buurtgezinnen. De gemiddelde ingeschatte besparing in een gemeente was € 100.000,–. “De effectenrapportage laat zien dat de inzet van Buurtgezinnen een rijke en gevarieerde opbrengst genereert voor zowel vraagkinderen, als hun ouders en dat ook steungezinnen profiteren van hun rol. Kinderen krijgen een aanvullend ‘thuis’ en ouders worden ontlast. Echter, het doel om kosten te besparen is niet of slechts beperkt gehaald. Sliedrecht heeft in 2020 € 44.070,- geïnvesteerd in Buurtgezinnen en elf koppelingen gemaakt. Uitgaande van deze koppelingen komen de kosten gemiddeld neer op € 4000,- per gezin. Uit de  rapportage blijkt dat de totale opbrengst € 6.873,- is (gemiddelde opbrengst: € 624,- per gezin). De investering (€ 44.070,- ) is veel duurder dan de opbrengst (€ 6.873,-)”, schrijft Vat in de CIb aan de raad.

Vergelijkbare voorziening
Omdat Buurtgezinnen dus niet de gewenste kostenbesparing volgens Vat heeft opgeleverd, heeft het college besloten de subsidieverlening aan Buurtgezinnen voor 2021 en verder niet te continueren. Vat: “We hebben in Sliedrecht een vergelijkbare preventieve voorziening: Home Start. Home Start werkt net als Buurtgezinnen met vrijwilligers. Bij Home Start biedt een vrijwilliger met opvoedervaring ouders wekelijks lichte opvoedondersteuning, praktische opvoedhulp en stimuleert het gezin of ouders gebruik te maken van voorzieningen in de wijk en vergroot daarmee het netwerk rondom het gezin.” Er zijn veel overeenkomsten tussen Buurtgezinnen en Home Start. Het verschil is dat Home Start meedraait in het gezin en Buurtgezinnen het kind uit het gezin haalt ter ontlasting van ouders.

2 gedachten over “Geen verdere financiële ondersteuning meer aan Buurtgezinnen na evaluatie”

  1. Even vaststellen of ik het juist heb begrepen. Buurtgezinnen is dus eigenlijk een sociaal programma om familieleed te voorkomen of te verzachten maar er is alleen ja gezegd tegen dit plan omdat er een opbrengst gecalculeerd was?

    En nu die opbrengst niet is behaald stoppen we ermee ondanks dat de niet financiële doelen wel gehaald zijn? In 10 van 11 gemeenten is die opbrengst er wel blijkbaar: wat doen zij dan anders? Dat haal ik niet uit de tekst.

    Maar hoe dan ook: sociaal bezig zijn om geld te besparen lijkt me een verkeerd uitgangspunt. Twee nodeloze onderzoeken minder en we kunnen jaren vooruit.

  2. De fractie van D66 heeft in de besluitvormende raad van 20 april j.l. haar ongenoegen hierover geuit.
    Het probleem is hier dat het college hier nooit een voorstander van was, maar er wel een raadsmeerderheid was voor de start van Buurtgezinnen. Buurtgezinnen wordt nu afgerekend op het nog niet behalen van de besparingen, deze besparingen zijn van het begin af aan berekend na een periode van 2 jaar. Nu wordt na een halfjaar effectief werken ze verweten wordt niet meer besparingen te hebben opgebracht dan de investering. Dat ze ruimschoots aan alle andere opgave’s hebben voldaan wordt gemakshalve vergeten. In de ogen van D66 een ronduit schandalige actie van de portefeuille houder Dhr P. Vat (SGP/CU).

Plaats een reactie

*=Verplicht veld