De Vries schetst veiligheidsbeeld van Sliedrecht aan gemeenteraad

door Peter Donk
SLIEDRECHT – In het veiligheidsbeeld dat burgemeester Jan de Vries (CDA) van Openbare Orde en Veiligheid schetst over de gemeente Sliedrecht en daarover de gemeenteraad informeert in een College Informatiebrief (CIb) valt op dat de jeugdoverlast in het dorp met vijftig procent is gedaald, nam ook het aantal meldingen over verkeersoverlast af en waren er wel meer meldingen van burenoverlast. Rond de jaarwisseling gaan onder meer BOA’s zich focussen op vuurwerkwerkoverlast kondigt De Vries aan. 

Burgemeester Jan de Vries (CDA) van de gemeente Sliedrecht: “Het veiligheidsbeeld laat geen grote verrassingen zien. Wel zijn er enkele opvallendheden en aandachtspunten.” (Archieffoto Peter Donk / Sliedrecht24)

In het Gezamenlijk Veiligheidsbeeld (GVB) is volgens De Vries een toename zichtbaar van digitale criminaliteit. Ook ten opzichte van 2019 (het jaar voor de coronapandemie – red.) zijn de cijfers in de eerste helft van 2022 hoger. De Vries schrijft: “De politie heeft digitale criminaliteit daarom als prioriteit opgenomen in hun strategische agenda. De gemeente Sliedrecht is voornemens om digitale criminaliteit als speerpunt op te nemen in het nieuwe Integraal Veiligheidsplan (IVP).” In Sliedrecht is verder een toename zichtbaar van het aantal meldingen van burengerucht. Dat is ook terug te zien in de cases die worden ingebracht op het Regieoverleg Woonoverlast.

Watergebonden locaties
Het GVB benadrukt het belang van de aanpak van ondermijning. “Daarbij zal de Rotterdamse haven een belangrijk aandachtspunt blijven. Dat betekent dat er meer druk ontstaat op de kleinere havens en watergebonden locaties in het achterland, zo ook voor de gemeente Sliedrecht. Om een waterbedeffect te voorkomen is het van belang dat ook in Sliedrecht aandacht is voor watergebonden locaties in relatie tot ondermijning. Daarom is in onze gemeente watergebonden locaties één van de lokale focusthema’s binnen de inzet op ondermijning”, aldus De Vries.

Verkeersoverlast 
Eenheidsbreed is er volgens De Vries in de CIb een afname van 22% zichtbaar van het aantal meldingen van verkeersoverlast. In de gemeente Sliedrecht is de afname procentueel slechts 7%, wat in absolute getallen neerkomt op een afname van twee incidenten. De Vries: “Dat sluit aan bij het beeld dat naar voren komt uit het veiligheidsbelevingsonderzoek onder de inwoners van Sliedrecht, waarin zij verkeersoverlast benoemen als het belangrijkste aandachtspunt.” Verkeersoverlast wordt daarom meegenomen in het nieuwe Integraal Veiligheidsplan (IVP).

Minder overlast jeugd
Het veiligheidsbeeld laat een forse afname (50%) zien in Sliedrecht van het aantal meldingen van jeugdoverlast. “Dat komt overeen met het gemeentelijk beeld en het beeld van de lokale politie. Vorig jaar is er veel overlast geweest van de groep jongeren in de Weren. Vanuit politie, gemeente en jongerenwerk is fors ingezet op deze groep om verdere escalatie te voorkomen. Dat lijkt vooralsnog gelukt te zijn; de groep lijkt uit elkaar gevallen te zijn en een deel van de jongeren heeft de weg naar jongerencentrum Elektra weten te vinden, waardoor zij minder op straat hangen en daar minder overlast veroorzaken”, bericht De Vries. Ook wordt er aandacht gevraagd voor de preventieve inzet om de jeugd weerbaar te maken tegen de verleidingen van drugsgebruik en -handel. De Vries: “De gemeente Sliedrecht sluit hierbij aan middels de integrale samenwerking vanuit het preventie- en handhavingsplan alcohol en drugs en de te ontwikkelen integrale aanpak drugshandel.” 

Meer ZSM-meldingen
Er is sprake van een toename van veelvoorkomende criminaliteit (ZSM-meldingen) onder jongeren. ZSM staat voor zorgvuldig, snel en op maat. Het is een methodiek van de strafketen die valt onder regie van het OM. De Vries: “De belangrijkste taak en doelstelling van ZSM is te komen tot een snelle, zorgvuldige en betekenisvolle afdoening op maat. Het aantal ZSM-meldingen waarbij jeugdigen zijn betrokken is zoals gezegd toegenomen; waren er in 2021 twee meldingen, zijn dit er in 2022 tot nu toe zeven. Daarbij valt op te merken dat 2021 een afwijkend jaar is geweest gezien de COVID-gerelateerde omstandigheden en daarmee niet volledig representatief is.”

Meer controle vuurwerkoverlast
Een belangrijk aandachtspunt dat volgens De Vries in het verlengde van jeugdoverlast ligt, is de aankomende jaarwisseling en vuurwerk(overlast). De afgelopen twee jaar is er een algeheel vuurwerkverbod van kracht geweest in Nederland. De Vries: “Dit jaar mag er wel weer vuurwerk afgestoken worden. Het is een plausibel scenario dat de jeugd dit veelvuldig zal doen; al dan niet met illegaal vuurwerk of buiten de toegestane tijden. De gemeente Sliedrecht heeft rond de jaarwisseling daarom de BOA-inzet verhoogd. De BOA’s zullen in deze periode voornamelijk werkzaam zijn in de avonduren en zich focussen op vuurwerkoverlast. Daarnaast zal ook in het plan van aanpak voor de komende jaarwisselingintegraal aandacht zijn voor vuurwerk(overlast). Daarbij zal zowel ingezet worden op preventie als repressie. Bij deze aanpak zijn o.a. de politie, BOA´s, jongerenwerk, brandweer en de gemeente betrokken.”

Tekst gaat verder onder podcast.

Begin november 2022 werd in de Sliedrecht24-podcast Het Raadhuis gesproken over het vuurwerk. Het college over vuurwerk, afsteken en controle. Ook nu al komen er klachten binnen van vuurwerkoverlast. De locaties hiervan worden toegevoegd aan de rondes van de BOA´s. Een groot knelpunt bij het voorkomen van vuurwerkoverlast is het feit dat het geluidseffect in de wijde omtrek waarneembaar is, terwijl de handeling een kwestie van seconden is. Dat maakt volgens De Vries preventief acteren lastig en zorgt ervoor dat er altijd een aanzienlijk restrisico op overlast blijft bestaan. (Foto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

Persoonsgerichte aanpak
In het Gezamenlijk Veiligheidsbeeld (GVb) wordt aangegeven dat er in de eenheid Rotterdam een verschuiving zichtbaar is in de persoonsgerichte aanpakken. Met name bij de aanpak van huiselijk geweld is een afname zichtbaar. Dit sluit ook aan bij het aantal opgelegde tijdelijk huisverboden (THV’s). Een THV wordt opgelegd in situaties van huiselijk geweld waarbij sprake is van ernstig en acuut gevaar. De Vries: “Dit jaar is er slechts één THV opgelegd, beduidend minder dan in voorgaande jaren. Belangrijk aandachtspunt bij dit thema is dan ook de vraag of er nog steeds sprake is van voldoende zicht op deze problematiek en daarmee de vraag of er sprake is van een daadwerkelijke afname van het aantal incidenten.” De gemeente Sliedrecht zal hierover contact opnemen met Veilig Thuis, om zo meer zicht te krijgen op de oorzaak van de afname.

HIT-aanpak
De HIT-aanpak richt zich primair op zgn. High Impact Crimes (HIC’s). Daaronder vallen woninginbraken, overvallen en straatroof. De oorspronkelijke HIT-aanpak richtte zich op een verscherpt toezicht op delinquenten middels een “adoptieagent”, die samen met het sociaal wijkteam namens de burgemeester regelmatig bezoeken aflegden aan de personen op de HIT-lijst. “Deze aanpak werd vaak gezien als mosterd na de maaltijd, vanwege de bovengenoemde lange doorlooptijden”, aldus De Vries. Het Zorg- en Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid (ZVH-ZHZ) geeft in het GVB aan dat er geen personen uit Sliedrecht op de HIT-lijst staan. Deze HIT-lijsten zijn in het verleden niet altijd even actueel gebleken vanwege de lange doorlooptijden bij het OM en de samenwerking tussen het ZVH-ZHZ en het OM op het thema HIT. Het ZVH-ZHZ (Zorg- en Veiligheidshuis) is al geruime tijd bezig met het herijken van de HITaanpak (Aanpak daders High Impact Crimes). De Vries schrijft in de CIb: “Daarbij zou niet enkel de focus worden gelegd op plegers van high impact crimes maar ook op jeugdige delinquenten en jonge aanwas. Uitgangspunt daarbij is dat er gestart wordt met een maatwerkaanpak zodra een (jeugdige) delinquent in beeld komt bij politie en justitie, en niet pas wanneer de zaak strafrechtelijk is afgedaan.” Het ZVH-ZHZ heeft volgens De Vries inmiddels laten weten in samenwerking met de gemeente Dordrecht aan de slag te gaan met een aantal proefcases welke uiteindelijk ook zullen leiden tot een interventie-toolbox. Het volgend GVB dat een beeld geeft over de tweede helft van 2022 wordt naar verwachting in maart 2023 geleverd.

3 gedachten over “De Vries schetst veiligheidsbeeld van Sliedrecht aan gemeenteraad”

  1. Vuurwerkoverlast, te snel rijden. Je kan de daders bijna letterlijk en figuurlijk duiden zelfs met adres of kenteken. Vervolgens gebeurt daarmee totaal niets wanneer je dat doorgeeft. Dat leidt vroeg of laat tot escalaties. Recht in eigen hand nemen?
    Maar volgens het college van B&W is iedereen in Sliedrecht tevreden toch?
    Wanneer er zwaar vuurwerk bij de burgemeester of een wethouder valt staan er ongetwijfeld binnen no-time vier politiebusjes en een tiental handhavers. Dat dan weer wel. Triest en onacceptabel toch?

  2. 50% minder op basis van welke feiten?
    Ik ervaar veel overlast van jongeren met namen afkomstig uit moskee Sliedrecht plus die asielzoekers, die in grote groepen buiten lopen.

  3. Mooi verhaal. Ziet er zo goed uit. Maar als je weet dat de wijkagenten amper hun diensten kunnen draaien als wijkagent, daar lees je niets over. De wijkagenten moeten dienst doen op de surveillance busjes(Noodhulp) om daar de diensten draaiende te houden. Ook een melding doen heeft niet zoveel effect. De politie telefonistes zitten in Rotterdam en bagatelliseren vaak de meldingen. Ze weten amper waar Sliedrecht ligt en hebben totaal geen plaatselijke bekendheid. Als je een(1)keer bent afgezeken door z’n Rotterdamse telefonist, dan bel je niet of nooit meer. Betrokkenheid is helaas nul punt nul. Alles wat buiten Rotterdam ligt zijn “boeren,” en zo wordt Sliedrecht helaas ook gezien. Mensen raken meldingsplicht moe want ze zien toch geen optreden cq resultaten. Er moet meer toezicht en handhaving komen. Wetten en regelingen maken is leuk, maar de handhaving daarvan is het belangrijkste.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld