Cultuurplan Sliedrecht 2022 – 2030 moet groepen en generaties verbinden

SLIEDRECHT – De gemeenteraad krijgt in de oordeelsvormende vergadering van dinsdag 18 januari 2022 het Cultuurplan Sliedrecht 2022 – 2030 voorgelegd. Het College van B & W wil dat alle inwoners van de gemeente Sliedrecht mee kunnen doen in de samenleving en elkaar kunnen ontmoeten, in de wijk en in het dorp. “Cultuur kan hier een belangrijke rol in spelen. Niet alleen stimuleert het de ontwikkeling van talent en creatief denkvermogen. Het verbindt groepen en generaties en betrekt mensen bij de samenleving. Het maakt ons bewust van onze omgeving en vertelt de geschiedenis van de plek waar we wonen”, leidt het college het raadsvoorstel in.

Cultuur is een belangrijk onderdeel van onze samenleving. Het draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling, zorgt voor ontspanning en brengt mensen samen. Cultuureducatie geeft kinderen een brede blik en draagt bij aan de ontwikkeling van hun zelfvertrouwen en creativiteit. (Archieffoto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

Ook in de Koers 2030 is aandacht voor het belang van cultuur. De gemeente ziet werken aan een ondernemend en betrokken Sliedrecht als een kernopgave. “Dit doen we onder andere door de culturele infrastructuur te verbeteren. Om de culturele identiteit van Sliedrecht ook op de lange termijn te waarborgen, ziet de Omgevingsvisie Sliedrecht toe op het beschermen van onze cultuurhistorische waarden. Bijvoorbeeld door deze integraal in te brengen bij ruimtelijke ontwikkelingen. Maar ook door het aanwezige erfgoed beter zichtbaar en beleefbaar te maken voor inwoners, ondernemers en bezoekers”, aldus het college.

Niet onderschat
Het Cultuurplan Sliedrecht bevat een verdere uitwerking van onze visie op cultuur en geeft aan wat de gemeentelijke prioriteiten zijn. Er is een aantal ambities opgenomen. Inwoners ervaren geen drempels om deel te nemen aan culturele activiteiten. Alle kinderen in Sliedrecht krijgen de mogelijkheid om kennis te maken met het lokale cultuuraanbod. Het accent ligt hierbij op de samenwerking met het basisonderwijs. “In Sliedrecht is een sterk cultureel netwerk waarin culturele verenigingen en organisaties elkaar goed weten te vinden. We blijven het cultureel erfgoed bewaken en maken het meer beleefbaar”, staat in het voorstel. Het belang van cultuur in onze samenleving mag dan ook niet onderschat worden. De maatschappelijke waarde van cultuur is al vaak bewezen. Meedoen aan culturele activiteiten zorgt voor sociale contacten, kan mensen uit eenzaamheid halen en heeft een positief effect op de gezondheid. Ook draagt het bij aan het gevoel van veiligheid en het zorgt voor samenhang binnen een gemeenschap.

Ondernemend en betrokken
Het Cultuurplan is volgens het college tot stand gekomen in samenspraak met culturele organisaties en andere belanghebbende Culturele organisaties en gemeenteraad zijn gevraagd om mee te denken over een visie op cultuur en hebben hun input gegeven. “Op basis van deze input is het Cultuurplan geschreven. Vervolgens is een concept van het plan met het culturele veld gedeeld en kregen zij de mogelijkheid om hierop te reageren. Op basis van deze reacties is het Cultuurplan verder aangescherpt”, legt het college uit. In de Koers 2030 is als kernopgave opgenomen dat de gemeente Sliedrecht wil werken aan een ondernemend en betrokken Sliedrecht. College: “Dit doen we door het benutten van de kracht van de samenleving, het integraal ontwikkelen van cultuur, recreatie en sport en het borgen van een vitale economie en levendig centrum.” Met behulp van gelden uit het Dorpsfonds wordt cultuur nog dichter bij de inwoners van Sliedrecht gebracht en nog toegankelijker gemaakt. “Dit doen we door de culturele infrastructuur te verbeteren”, aldus het college. 

Geld
Om hier richting aan te geven, is het Cultuurplan Sliedrecht opgesteld. Daarnaast worden in het plan koppelingen gelegd met andere relevante beleidsterreinen, zoals het Evenementenbeleid Sliedrecht 2015 e.v., de Sociale Visie 2020. Jeugdwelzijnsbeleid Sliedrecht 2021 – 2025, de Recreatievisie Sliedrecht 2021 en de Omgevingsvisie Sliedrecht 2021. College: “Cultuur is een breed begrip en er zijn veel uitingsvormen die hier onder vallen. Dit Cultuurplan richt zich op de kunsten, cultuurevenementen en bibliotheek. Ook de kunst in de buitenruimte (cultureel erfgoed) wordt meegenomen omdat deze wordt ingevuld vanuit culturele en historische identiteit.” Voor 2022 is in de begroting een bedrag van € 752.214 opgenomen ten behoeve van cultuur. Daarvan is vijf ton gereserveerd voor de bibliotheek en één ton voor de combinatiefunctionaris sport en cultuur. De overige middelen zijn voor structurele subsidies aan culturele organisaties. Dit jaar volgt een nader voorstel voor besteding van gelden uit de reserve Dorpsfonds (onderdeel sport en cultuur). Het vastgestelde cultuurplan wordt gedeeld met alle culturele organisaties in Sliedrecht. 

2 gedachten over “Cultuurplan Sliedrecht 2022 – 2030 moet groepen en generaties verbinden”

  1. Goede zaak, aandacht voor cultuur.

    Wel heel bijzonder dat raadsleden hier een touw aan vast kunnen knopen. Het enige wat ik begrijp is dat er een niet afgerond maar exact bedrag wordt genoemd: 752.214 euro. Ik mis de centen. En ik begrijp dat de bibliotheek (overigens heel belangrijk) verhoudingsgewijs wel een heel groot deel opslurpt, dan nog een ton voor een combinatiefunctionaris en de rest naar overige projecten.

    Maar wat er precies gaat gebeuren, dat begrijp ik niet. Opnieuw een oproep: praat gewoon!

Plaats een reactie

*=Verplicht veld