Wethouder legt uit dat omgevingsvergunning Baanhoek niet kan worden geweigerd

SLIEDRECHT – PRO Sliedrecht raadslid Timo Pauw stelde dinsdagavond 18 oktober 2022 vragen over de Omgevingsvergunning voor de bouw van negen woningen aan Baanhoek. Bij een omgevingsvergunningaanvraag voor de activiteit bouwen moet in veel gevallen een bodemonderzoek naar de kwaliteit van de bodem worden ingediend (bouwwerken waar mensen in verblijven). Wethouder Bijderwieden (VVD) van Grondbeleid ging op de vragen van Pauw in.

Het College van B & W hecht er waarde aan eerst een toelichting te geven op het proces van een omgevingsvergunningaanvraag en dan specifiek op het aspect bodem en dus ging wethouder Roelant Bijderwieden (VVD) van Grondbeleid. (Foto gemeente Sliedrecht)

Bijderwieden ging in op wat er in de wet staat: “Dit bodemonderzoek moet gedaan worden door een adviesbureau die op grond van het Besluit bodemkwaliteit erkend is om deze werkzaamheden uit te voeren. Uit toetsing van het bodemonderzoek zijn er in algemene zin twee mogelijkheden. Er is geen sprake is van een “geval van ernstige bodemverontreiniging”. De bodem is dan geschikt om te mogen bebouwen. Er is wel sprake is van een “geval van ernstige bodemverontreiniging”. De bodem is nog niet geschikt om te mogen bebouwen. Indien het onderzoek uitwijst dat de bodem geschikt is om te mogen bebouwen kan de omgevingsvergunning m.b.t. het aspect bodem worden verleend zonder nadere voorwaarden te stellen. Indien het onderzoek uitwijst dat de bodem nog niet geschikt is om te mogen bebouwen zal een saneringsplan gemaakt moeten worden dat het doel heeft om de bodem wel geschikt te maken voor bebouwing. Dit valt onder de Wet bodembescherming waarbij voor Sliedrecht het bevoegd gezag om hierop een besluit te nemen in de meeste gevallen de Provincie Zuid-Holland is. De omgevingsdienst voert deze taken namens de provincie uit.”

Inwerkingtreding
Hetgeen in de omgevingsvergunning kan worden opgenomen is dat het besluit pas in werking treed nadat het bodemsaneringsplan is goedgekeurd door de Provincie. Dat is geregeld in artikel 6.2c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). “Dat is de afstemmingsregeling tussen de Wabo en de Wet bodembescherming. Hiermee wordt voorkomen dat een besluit tot het verlenen van een Omgevingsvergunning eerder in werking treed dan een besluit op een sanering van de bodem”, sprak Bijderwieden. Tevens biedt de Wet de mogelijkheid om, indien er op basis van het ingediende onderzoek nog geen goed beeld kan worden verkregen van de bodemverontreinigingssituatie, nader bodemonderzoek te benoemen tot de bescheiden die voor inwerkingtreding nog kunnen worden ingediend. Indien uit het nader onderzoek blijkt dat er toch geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging treedt de verleende WABO-vergunning in werking, en kan de nieuwbouw worden uitgevoerd. Bijderwieden: “Het doel blijft immers hetzelfde, namelijk dat er aangetoond moet worden dat de bodem geschikt is om te mogen bebouwen.”

Bodemsanering
In algemene zin kan daarom een omgevingsvergunning niet worden geweigerd bij een overschrijding van gemeten norm- en/of toetswaarden in de bodem, er is immers altijd een mogelijkheid tot sanering. “Het kan wel zo zijn dat de benodigde bodemsanering te duur wordt voor de initiatiefnemer. In dat geval zal er geen saneringsplan worden ingediend, komt er dus ook geen instemming van de provincie, treedt de verleende WABO-vergunning niet in werking, en kan de nieuwbouw niet worden uitgevoerd. Een bodemsanering kan voorafgaand aan de herontwikkeling worden uitgevoerd, maar ook als onderdeel van de herontwikkeling”, aldus Bijderwieden. Het college volgt volgens Bijderwieden de wet en het college is volgens hem niet van plan om er vanaf te wijken. Bijderwieden: “Dat is onze motivatie. Een (eventuele) zienswijze op dit onderdeel zal dan ook hetzelfde doel dienen als beoogd is met de wettelijke voorschriften. Omdat de bodemtoets een technische toets is in de wabo-procedure kan daartegen in principe geen zienswijze tegen ingediend worden. Er wordt dus gesaneerd als er een saneringsplan is opgesteld en goedgekeurd door de provincie”, voerde Bijderwieden aan.

2 gedachten over “Wethouder legt uit dat omgevingsvergunning Baanhoek niet kan worden geweigerd”

  1. Waarom ontloopt de wethouder zijn verantwoordelijkheid en verschuilt hij zich in algemeen politiek correct gebral? Zou hij, met de kennis die hij nu heeft, zelf hier een woning willen laten bouwen om daar met zijn gezin, pal onder de rookwalmen van Chemours /DuPont te gaan wonen. Het is “prachtig” hoor dat wetgeving zoveel mogelijkheden biedt je verantwoordelijkheid te kunnen afschuiven/doorschuiven maar nu op de persoon af..Zou jij, Roelant met al je inzicht en wetenschap (en ik weet hoe je erover denkt!) hier willen gaan wonen en je gezin blootstellen aan dit “irrsinnig Schauspiel”? Het gaat er toch allang niet meer om wat technisch allemaal nog kan maar wat NU verantwoord is?! Wees eens eerlijk?

  2. En dus is zelfs de wet, net als geld, nog belangrijker dan een mensenleven…snapt u het nog?

Plaats een reactie

*=Verplicht veld