Voorstel rond mantelzorg loopt vertraging op

SLIEDRECHT – De raad krijgt kan pas begin december een voorstel van het college van B & W verwachten over de mantelzorg. Bij de Kadernota 2018 nam de gemeenteraad de motie ‘Zorg voor de mantelzorger’ aan, waarin het college is gevraagd uiterlijk in het derde kwartaal van dit jaar een beleidsvoorstel aan de raad aan te bieden.

Er wordt nu volop aan het beleidsvoorstel gewerkt, maar het is volgens wethouder Hanny Visser-Schlieker (PRO Sliedrecht) van Zorg en Welzijn niet haalbaar die voor 1 oktober 2017 aan de raad aan te bieden. Dat schrijft het college van B & W aan de gemeenteraad. (Foto gemeente Sliedrecht)

“Om goed zicht op de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers te krijgen is meer nodig dan bijvoorbeeld alleen het uitvoeren van een enquête. Mezzo (de landelijke vereniging van, voor én met mantelzorgers-red.) heeft ons geadviseerd met mantelzorgers en professionals ook verdiepende gesprekken aan te gaan om zo achterliggende motieven, behoeften en drempels boven water te krijgen”, schrijft wethouder Visser. Zij heeft Mezzo gevraagd deze gesprekken voor te bereiden en te begeleiden. Deze gesprekken vinden rond deze tijd plaats.

Toelichting
Vervolgens werkt Mezzo dit volgens Visser uit in een rapportage met aanbevelingen, die het college van B & W daarna vertaalt in een beleidsvoorstel aan de gemeenteraad. Visser: “Daar willen wij ook de Adviesraad Sociaal Domein bij betrekken. Wij verwachten het uiteindelijke beleidsvoorstel begin december aan te bieden. Visser komt met een toelichting tijdens een beeldvormende raadsvergadering in oktober. “Mezzo kan dan haar bevindingen en aanbevelingen presenteren. De gemeenteraad kan, indien nodig, dan gelijk ook richting en prioriteiten meegeven voor het opstellen van het beleidsvoorstel.” De rijksmiddelen voor mantelzorg bestemt het college in de begroting 2018 geheel voor de uitvoering van het beleidsvoorstel.

Een reactie plaatsen