Tekort bij dienst Gezondheid & Jeugd komt voor PvdA niet als verrassing

SLIEDRECHT – Weer is er sprake van aanhoudende tekorten bij de begroting van de gemeenschappelijke regeling dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J). PvdA Sliedrecht vindt dit geen verrassing, zo bleek tijdens de oordeelsvormende vergadering dinsdagavond 19 februari 2019 van de gemeenteraad. “Integendeel -zeg ik er jammer genoeg bij- het zou een verrassing zijn als er een keer geen sprake is van begrotingstekort bij de DG&J. Want het is vanavond niet de eerste keer en de PvdA vreest dat het ook niet de laatste keer zal zijn. Tenzij we wat doen aan de oorzaken van de aanhoudende tekorten”, sprak raadslid Gökhan Torun (PvdA). Ruim anderhalf uur zou er vervolgens over worden gesproken. Sliedrecht zou vier ton moeten bijdragen.

Het is een basisvoorziening volgens Gökhan Torun waar iedere ouder er vanuit mag gaan dat de kwaliteit goed is. “Het gaat ten slotte om kritieke voorzieningen zoals het meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling, de regionale crisisdienst, jeugdbescherming en jeugdreclassering. En dan heb ik het nog niet over de reguliere toekenning van individuele voorzieningen en PGB in het kader van de Jeugdwet gehad.” (Foto Peter Donk / Sliedrecht24)

Wat de PvdA zorgen baart, is in de zienswijzebrief de volgende zinssnede: ‘’het steeds groter wordende tekort, kan op termijn de beschikbaarheid van het aanbod onder druk zetten’’. Gökhan Torun: “Dan gaat er kennelijk iets niet goed. PvdA is benieuwd in hoeverre dit wordt veroorzaakt door, laten we zeggen, mismanagement bij de DG&J? En nog belangrijker wat is het risico dat onze jongeren hierdoor lopen? Betekent dit bijvoorbeeld dat bij het steeds groter wordende begrotingstekort, in de toekomst de zorghulp vraag van onze jongeren geweigerd wordt? We willen graag hierover een heldere antwoord van de portefeuillehouder.”

Onlogisch en onwenselijk
De aanbesteding van de Jeugd Gezondheidszorg (JGZ) zal per 2020 een nieuwe uitvoerende organisatie opleveren. “De JGZ wordt aangeboden door een andere partij. We vragen ons af wat de status is van deze aanbesteding? En is het al bekend wie de andere partij is? Waarom eigenlijk een nieuwe uitvoerende organisatie? Wat zijn dan de voor- en nadelen hiervan? Voorzitter het college vindt volgens de zienswijzebrief onlogisch en onwenselijk  dat er extra investeringen worden gedaan in 2019. Kan het College dit nader onderbouwen?”, aldus Torun, “PvdA spreekt de hoop uit dat dit de laatste keer is van begrotingstekort bij DG&J. De volgende keer zouden we het gesprek graag willen voeren over de kwaliteit van de zorg i.p.v. iedere keer over de centjes. Om een voorbeeld te noemen, we willen graag een helder inzicht in de wachtlijsten voor de verschillende onderdelen van de jeugdzorg.” 

Te kort door de bocht
De VVD refereerde aan een kanttekening, ‘dat de huidige begroting mogelijk niet realistisch is’. “We blijven van mening dat de dienst moet blijven kijken naar de interne organisatie. Het moet naar ons gevoel niet zo zijn dat het voorgaande jaar maatgevend moet zijn in vergelijking met het jaar daarop”, sprak fractievoorzitter Roelant Bijderwieden (VVD). Volgens fractievoorzitter Peter de Borst (PRO Sliedrecht) wordt juist realistischer begroot. “De provincie heeft het Algemeen Bestuur van de Dienst gezondheid en Jeugd verzocht een realistische begroting op te stellen voor het jeugdhulp aanbod. Bij de beoordeling van de begroting voor het organisatieonderdeel SOJ voor 2019 heeft de provincie opgemerkt dat de maatregelen die zijn getroffen om het tekort binnen de jeugdhulp terug te dringen nog niet het gewenste effect hebben gehad. Vervolgens is de begroting voor 2019 opgesteld alsof de maatregelen wel hun effect hebben gehad. Om die reden heeft de provincie geoordeeld dat de begroting voor 2019 niet realistisch is en daarom dient te worden geactualiseerd. PRO Sliedrecht vind het een goede insteek om de 2% indexering en de 2% extra flexibel budget niet toe te staan. Een duidelijk signaal naar het AB dat we juist de ambitie tot Terugdringen van de kosten beter verwerkt zien i.p.v. maar weer een extra buffer in te bouwen en zo een voorschot te nemen op”, sprak De Borst.

Indexering
De zienswijze zoals die bij de raad ligt zit volgens De Borst zeker op hun lijn. De Borst: “Maar om dan bij beslispunt 2 gewoon te stellen en dus te accepteren dat alle financiële gevolgen te betrekken bij de 1e Turap en kadernota is te kort door de bocht voor ons. Want voorzitter, dan accepteer je dus ook gewoon dat het AB onze zienswijze niet echt serieus kan gaan nemen, omdat we gewoon accepteren dat het AB zijn gang kan gaan met die 2% indexering en 2% extra flexibel budget. Spreken we onszelf hier dus niet tegen? Ondermijnen we als raad zo niet ons krachtig signaal in de zienswijze? PRO Sliedrecht snapt dat er een correctie moet komen mbt het gestelde bij de financiële kaders.”Gökhan Torun noemde later nog argumenten waardoor de kosten in 2019 hoger worden. Hij noemde onder meer het rijksvacinatieprogramma en crisisopvang. 

Binnen budget werken
Fractievoorzitter Frank Dunsbergen (CDA) noemde het een lastig dossier. “De zienswijze is helder. Daar blijkt uitdrukkelijk uit dat er wat moet gebeuren. We zien ook dat de provincie zich ermee bemoeit. Dat is best ernstig! Je moet een realistische begroting maken. Goede zorg kost geld, maar het is wel belangrijk dat de organisatie zo georganiseerd moet worden dat binnen de budgetten wordt gewerkt”, verwoordde Dunsbergen. Het CDA riep wel op als gemeente Sliedrecht om het nodige geld wel ’te reserveren’. Fractievoorzitter Cees Paas (SGP-ChristenUnie): “In de zienswijze kunnen we ons best vinden. Een kritische houding. Met punt twee heb ik moeite. We besluiten om de financiële gevolgen te betrekken bij de tussenrapportage en de Kadernota. Het gaat om vier ton! Dit betekent iets voor de begroting 2019 en voor een meerjarenperspectief. Wat gaan we nu niet meer doen?” Burgerraadslid Cees Westerhout (Slydregt.NU) noemde de zienswijze ‘kritisch’ en de lokale partij kon zich erin vinden. Slydregt.NU maakt zich zorgen om de tekorten, waardoor aanbod onder druk zou kunnen komen te staan. 

Aanbesteding loopt
Wethouder Hanny Visser (PRO Sliedrecht) van sociaal, zorg en welzijn. “Het is uw zienswijze die richting de dienst DG&J gaat. Sliedrecht is echt nog niet akkoord met de ‘2×2 procent’. De gemeente Sliedrecht heeft ook een zorgplicht. “Ergens kunnen we niet zeggen dat er een plafond is en kunnen zeggen ‘kom over vier jaar maar terug’. Er loopt nu een aanbesteding voor de jeugdgezondheidszorg. Omdat sprake is van ‘overname van een onderneming’ zou het personeel meegaan, volgens Visser, die niet uitsluit dat de kosten hierna nog hoger gaan uitvallen.

Tekst gaat verder onder tweet.

Onderzoek
In de raad werd in tweede termijn vanuit de SGP-ChristenUnie om onderzoek te laten doen naar de oorzaken van de tekorten. Daarvoor zou dan vanuit de gemeente Sliedrecht twee ton beschikbaar gesteld moeten worden”, opperde fractievoorzitter Cees Paas, die denkt dat het geld in de toekomst kan worden terugverdiend. VVD voelde daar ook wel voor. Het CDA wilde het eerst intern bespreken. “Eerst met de fractie! En dan later misschien in een motie. Het gaat wat snel”, sprak fractievoorzitter Frank Dunsbergen (CDA). PRO Sliedrecht wilde weten wat de wethouder ervan vindt, de partij vindt dat gezamenlijk dus alle gemeenten eraan moeten bijdragen. “Of het twee ton moet zijn, er moet wat gebeuren”, reageerde burgerraadslid Cees Westerhout (Slydregt.NU). De PvdA maakt zich zorgen over ‘geen grip hebben op de tekorten’. “We willen de kant op om dat om te buigen en dan zou een onderzoek op z’n plaats zijn. We vinden wel dat snel twee ton op tafel wordt gelegd. We zijn wel voor een mogelijk onderzoek, samen met andere gemeenten”, aldus fractievoorzitter Anton van Rees (PvdA). 

Steun
Wethouder Visser vindt een onderzoek zinnig. “Maar we doen alles me alle gemeenten. Je zou het dus met tien gemeenten moeten doen. We zouden wel een alinea moeten opnemen. We zijn nu vijf jaar onderweg met de jeudgzorg. Maar om nu zelf als gemeente Sliedrecht een bedrag eraan te hangen. Dat zou ik afraden”, sprak Visser. Paas zou graag in de zienswijze opgenomen willen zien dat het geld in de begroting 2019 op te nemen. “Hang er nu ook gelijk een bedrag aan. Dat er geld gereserveerd is”, verduidelijke Paas. Visser: “Dat we het moeten gaan doen, dat ondersteun ik.” Het komt als hamerstuk met stemverklaring in de besluitvormende vergadering van dinsdag 12 maart 2019. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld