Japans restaurant Oishi Fusion
Firma De Vries

Raad stemt in met krediet van bijna €5,5 miljoen voor uitbreiding begraafplaats

door Peter Donk
SLIEDRECHT – D66 Sliedrecht kwam dinsdagavond 30 juni 2020 met een motie ‘Begraven betaalbaar houden’. Een kredietvoorstel van bijna € 5,5 miljoen euro is nodig om de algemene begraafplaats uit te breiden. D66 wil dat het begraven voor de inwoners te bekostigen moet zijn, maakte fractievoorzitter René de Munck duidelijk. De motie van D66 leek geen meerderheid te krijgen en de motie introk in tweede termijn. De raad stemde in meerderheid wel in met het beschikbaar stellen van het krediet voor uitbreiding van de begraafplaats. 

Fractievoorzitter René De Munck (D66) constateerde dat de toekomstige grafrechten een significante verhoging van de tarieven betekent en vroeg het College van B & W in de motie om een deel van deze gelden wordt benut om de kostendekkendheid van de grafrechten per 2026 te verlengen tot 2030. Niet alle partijen waren het er mee eens dat het gebruik van de Eneco-gelden gekoppeld zou worden aan tarieven. (Foto Peter Donk / Sliedrecht24)

Tekst gaat verder onder tweet.

“Wij als fractie van D66 Sliedrecht spreken ons vertrouwen uit dat het college er alles aan gaat doen om ruim binnen de gestelde financiële ruimte te blijven. Waar wij echt zorgen over hebben is de betaalbaarheid van het begraven in onze gemeente. De tarieven stijgen fors heel fors. Wij geven geld uit van alle 25.000 inwoners van sliedrecht, dan moet ook het begraven op onze begraafplaats financieel haalbaar zijn voor alle 25.000 inwoners. Met de voorgestelde tarieven is dat ons inziens niet zo, ja de kosten zijn een gevolg van de door de raad genomen beslissingen namelijk 100% kostendekkendheid in 2026. Maar dat we daarna de kosten ernstig laten stijgen hebben wij als D66 Sliedrecht toen niet scherp voor ogen gehad”, stelde fractievoorzitter René de Munck (D66) dinsdagavond.

Te vrijblijvend
Over de tarieven merkte De Munck op: “De tarieven daar kunnen wij als raad wel over beslissen, het is daarom dat wij met een motie komen om de tarieven stijging over een langere periode uit te smeren. En de daarvoor benodigde gelden te onttrekken uit de Eneco-gelden. Hoewel in het raadsvoorstel hier al een suggestie over wordt gedaan is deze suggestie voor ons te vrijblijvend, vandaar dat wij aan de raad vragen middels deze motie dit te verankeren. Het voelt voor mij als D66 er heel vreemd te preken, niet voor eigen parochie, want het merendeel van D66 gaat voor cremeren en anders natuurbegraven zo lijkt mij en toch vind ik het mijn taak om voor dit punt te strijden.”

Begraven
Fractievoorzitter Anton Huijzer (PvdA) vertelde dat zijn partij blij was met de uitbreidingsplannen op de huidige plaats. “We zijn blij dat er geen monumentale bomen verdwijnen. Hier kunnen nieuwe bomen een plaats krijgen. Het moet een plaats zijn waar de Sliedrechters op een respectvolle manier afscheid kunnen nemen van hun familieleden.” “Bij de vorige vergadering gaven wij aan geschrokken te zijn van de hoogte van de tarieven die de Sliedrechters moeten gaan betalen voor een graf in 2026. Wij zien de Eneco-gelden liever hiernaar toe gaan dan naar de bodemloze put van het energieakkoord. Daarom zijn wij blij met de motie van D66 die wij daarom van harte kunnen  ondersteunen”, aldus fractievoorzitter Mark Jongeneel (Slydregt.NU). PRO Sliedrecht kwam nog met een amendement voor een kredietwijziging. “De stelpost nieuwbeleid te vervangen in reserve onderhoud begraafplaats”, aldus raadslid Glawish Safai Pour (PRO Sliedrecht). In tweede termijn werd het amendement na een schorsing door de lokale politieke partij ingetrokken.

Structurele kosten
De SGP-ChristenUnie had één vraag. Raadslid Jan Visser:  “Is het college er samen met de ambtenaren van overtuigd dat de voorbereidingen voor optie 7 zoals voorgesteld, zorgvuldig zijn doorgenomen en verwerkt in de kostenopgave en zijn er geen risico’s die de latere uitbreiding in de weg zouden staan?” De motie van D66 was voor de SGP-ChristenUnie geen nieuws onder de zon. “Het college oproepen met een voorstel te komen om een deel van de Eneco-gelden te bestemmen om de kostenstijging voor begraven te dekken staat gewoon in het raadsvoorstel, paragraaf 5.1 Het is daarom totaal overbodig daarvoor een motie in te dienen. Nog beter: we maken een afweging die verwerkt wordt in de begroting 2021. Daarbij zien wij graag dat structurele kosten voor te begraven niet uitsluitend met incidentele inkomsten (Eneco gelden – red.) gedekt worden. Daarvoor dienen we geen motie in voorzitter, want ook dat staat in het raadsvoorstel”, sprak Visser.

Unaniem akkoord
Wethouder Ton Spek (CDA) van het project Uitbreiding Begraafplaats wees de motie van D66 af. Spek vertelde na de zomer te willen praten over de Eneco-gelden (hoewel Spek weer niet gaat over de portefeuille financiën – red.). De raad stemde unaniem in met het collegevoorstel.

Tekst gaat verder onder tweet.

Geen raad
Ook werd besloten dat de gemeenteraad van dinsdag 14 juli 2020 niet doorgaat. Er zijn te weinig agendapunten en dat betekent alleen nog een raadsvergadering woensdag 1 juli 2020. 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld