Provincie Zuid-Holland wist van gevaren PFOA

DORDRECHT / SLIEDRECHT – Ondanks dat de provincie Zuid-Holland wist van de gevaren voor mens en milieu kreeg DuPont toch emissie-vergunningen, omdat aan de wet werd voldaan. Ook is de grond in Dordrecht vervuild met o.a. PFOA. Al in de jaren negentig, weet de provincie. De provincie die vergunningverstrekker was en controleur lijkt de verantwoordelijkheid door te schuiven naar andere de hogere overheid, het bedrijf en de gemeente Dordrecht. 

Minderhout is niet tevreden over de beantwoording op de vragen over de uitstoot van PFOA door DuPont Nederland aan de Baanhoekweg in Dordrecht. Nu heet het bedrijf Chemours. De chemische fabriek staat pal aan de overkant van Sliedrecht. (Foto Sliedrecht24)

De PvdA in de provincie Zuid-Holland wil de onderste steen boven krijgen over mogelijke gevolgden door de uitstoot van PFOA, een stof die jaren is gebruikt bij de productie van teflon door DuPont Nederland (nu Chemours) in Dordrecht, ‘aan de overkant’ van Sliedrecht. Daarom stelde PvdA-statenlid Willem Minderhout vragen aan Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland. 

Regels
Zowel de provincie als de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) zijn op de hoogte van de toxiciteit van perfluoroctaanzuur ofwel perfluorooctanoic acid (PFOA). “Bij vergunningverlening aan DuPont, tegenwoordig bekend onder de naam Chemours, is steeds conform de vigerende Nederlandse emissierichtlijn (NeR) vergund. Er zijn in de periode 1998-2012 geen overschrijdingen van de totaal vergunde jaarvracht geconstateerd. In de laatste revisievergunning uit 2013 zijn geen emissie-eisen meer opgenomen voor PFOA omdat de stof vanaf 1 september 2012 niet meer gebruikt wordt in de productieprocessen van Du Pont/Chemours.
PFOA en een groep daaraan chemisch gerelateerde verbindingen kunnen risico’s voor mens en milieu opleveren”, aldus GS in beantwoording. In de Europese Reach verordening is PFOA vanwege de voortplantingstoxiciteit en het feit dat de stof persistent, bio-accumulerend en toxisch is (PBT) sinds 2013 opgenomen in de lijst van ‘zeer zorgwekkende stoffen’ die kandidaat zijn voor uitfasering in de EU.

Ernstige bodemverontreiniging
Is de provincie bereid het terrein en de omringende gronden van deze fabriek , die momenteel eigendom is van het chemiebedrijf Chemours, te onderzoeken op mogelijke vervuiling met PFOA vroeg de PvdA? GS: “Voor het saneringsplan is de gemeente Dordrecht vanuit de Wet bodembescherming het bevoegd gezag en Rijkswaterstaat is vanuit de Waterwet het bevoegd gezag voor de lozing op het oppervlaktewater. In de jaren 90 heeft uitgebreid bodemonderzoek plaatsgevonden waarbij een ernstige bodemverontreiniging is vastgesteld met voornamelijk gehalogeneerde koolwaterstoffen waaronder PFOA. In 1999 is in het kader van de Wet bodembescherming door Du Pont een raamsaneringsplan opgesteld.”

Verantwoordelijkheid
De PvdA in de staten van Zuid-Holland vroeg ook aan GS of de provincie van plan is om de werknemers van deze fabriek, die mogelijk in aanraking zijn gekomen met PFOA, te onderzoeken of dat zij mogelijk gezondheidsschade hebben opgelopen die met deze stof in verband kan worden gebracht? De provincie wil zich hier niet mee bemoeien. “De bevoegdheid voor het toezicht op arbeidsveiligheid ligt bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  De werkgever heeft op grond van de arbeidsomstandighedenwetgeving de zorg voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers over alle met de arbeid verbonden aspecten”, schrijft GS. 

Onbevredigend
Minderhout is niet tevreden over de beantwoording van de vragen door de provincie Zuid-Holland. “Reeds in de jaren negentig is ernstige bodemvervuiling met PFOA gevonden. De provincie is echter niet het bevoegde gezag. GS verwijst naar de gemeente Dordrecht, Rijkswaterstaat en het ministerie van SZW. Ik vind de antwoorden nogal onbevredigend en bezin me op vervolgacties. Naar milieuschade in de omgeving van de fabriek, of gezondheidsschade van de werknemers is nog nooit onderzoek gedaan. Aangezien de provincie Zuid-Holland hier ‘bevoegd gezag’ is, heeft onze fractie hier inmiddels door middel van schriftelijke vragen op aangedrongen”, zegt Minderhout, “Ook in de Tweede kamer heeft de SP-fractie inmiddels opgeroepen tot actie, dus wij verwachten dat gedeputeerde Rik Janssen (SP) snel tot actie zal overgaan. Hopelijk is er niets aan de hand, maar alle twijfel moet zo spoedig mogelijk worden weggenomen.” 

Plaats een reactie

*=Verplicht veld