Oishi Fusion

PRO Sliedrecht stelt vragen over wet voor nieuw inburgeringsstelsel

(Stockfoto)

SLIEDRECHT – Op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer donderdag 2 juli 2020 de wet voor een nieuw inburgeringsstelsel aangenomen. Vanaf donderdag 1 juli 2021 leren nieuwkomers zo snel mogelijk de Nederlandse taal en gaan ze aan het werk. De gemeenteraad van Sliedrecht spreekt over de nieuwe wet in de oordeelsvormende vergadering van dinsdag 19 januari 2021 en PRO Sliedrecht stelde erover ter voorbereiding dinsdag 12 januari 2021 vragen over aan het College van B & W.

De wet voor een nieuw inburgeringsstelsel is aangenomen, omdat het huidige stelsel niet meer voldoet. PRO Sliedrecht schrijft dat inburgeraars er vaak te lang over om in te burgeren en ligt de lat voor het taalniveau niet erg hoog. Met het bestaande systeem is het volgens de lokale partij ook mogelijk om bijvoorbeeld via het declaratiesysteem bij taallessen te frauderen. “Met deze nieuwe regeling wordt dat straks opgelost. Zo worden o.a. de inburgeringseisen verhoogd. De eis voor het taalniveau gaat omhoog (van A2 naar B1). Daarnaast krijgt de gemeente veel meer regie over de invulling van het inburgeringsaanbod”, schrijft PRO Sliedrecht op hun eigen website

Vaker in praktijk
Het doel is om statushouders sneller en beter te laten inburgeren, zodat zij eerder op eigen manier een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij, bijvoorbeeld door (vrijwilligers)werk of een stage. PRO Sliedrecht: “Jonge inburgeraars kunnen intensieve taallessen krijgen en tegelijkertijd vakken volgen als rekenen, Engels en leervaardigheden en studieloopbaanbegeleiding. De kleine groep inburgeraars voor wie deze twee routes allebei niet haalbaar zijn, gaan in het nieuwe stelsel meer tijd besteden aan het leren van de taal, zelfredzaamheid en participatie in de samenleving. Voor alle inburgeraars geldt dat zij meer en vaker in de praktijk in aanraking worden gebracht met Nederlandse kernwaarden zoals gelijkheid en vrijheid van meningsuiting.”

Vragen
In het Lokaal Uitvoeringsplan NWI staat het volgende: “Het financieel ontzorgen is voor alle asielstatushouders met een bijstandsuitkering en duurt ten minste 6 maanden.” PRO Sliedrecht wil van het college weten of er ook een maximale periode is en zo ja, wat deze periode dan is. Het beslispunt in het raadsbesluit is “In te stemmen met het uitgangspunt om de Nieuwe Wet Inburgering vorm te geven binnen de bestaande middelen voor inburgering en de aanvullende rijksbijdrage. “Waarom is hiervoor gekozen en niet gewoon voor ‘In te stemmen met uitvoering van het Lokaal Uitvoeringsplan NWI’?, vraagt PRO Sliedrecht zich af. Er wordt gesproken over een boete als de inburgeringsplichtige zich niet aan de inburgeringsplicht houdt. PRO Sliedrecht: “Wie neemt het besluit over het al dan niet opleggen van deze boete en wie schrijft deze uiteindelijk uit aan de inburgeringsplichtige? Komt dit overeen met de kolom “Uitvoerende partij”? De lokale politieke partij verwijst naar een tabel. In het stuk staat: “Handhaving en toezicht op de afronding van de inburgeringsplicht is belegd bij het DUO.” Wat verderop staat: “In gevallen waarbij de inburgeringsplichtige verwijtbaar verzuimt te voldoen aan haar inburgeringsplicht krijgt de gemeente de mogelijkheid om handhavend op te treden door het sanctioneren middels het opleggen van een bestuurlijke boete.” PRO Sliedrecht wil weten bij wie nu de handhaving ligt. “Bij DUO of bij de gemeente, of is dit opgesplitst volgens de kolom “Uitvoerende partij”?”, vraagt PRO Sliedrecht zich af.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld