Plan voor samenvoegen bestemmingsplannen

SLIEDRECHT – Door het samenvoegen van een groot aantal bestemmingsplannen moet er voor het woongebied van Sliedrecht één bestemmingsplan ‘Woongebied 2016’ komen. Dat wil het college van B & W.

Op enkele straten na bevinden alle woongebieden zich na vaststelling van dit bestemmingsplan binnen één bestemmingsplan. (Kaart gemeente Sliedrecht)

Inmiddels heeft het plan ter inzage geleden en zijn er 5 zienswijzen ingediend. Van drie personen is de zienswijze na onderzoek gegrond verklaard. Het is nu aan de raad om daarover een beslissing te nemen en het bestemmingsplan vast te stellen. In de oordeelsvormende vergadering van dinsdag 19 januari 2016 staat het geagendeerd.

Redenen
In het nieuwe bestemmingsplan Woongebied 2016 worden geen nieuwe ontwikkelingen opgenomen. “Op basis van de inspraakverordening hoeft daarom geen inspraakprocedure te worden doorlopen. Conform wettelijke verplichting is het plan wel als ontwerp ter inzage gelegd. Actuele ontwikkelingen worden door middel van separate bestemmingsplannen mogelijk gemaakt, omdat zij vaak locatie-specifiek zijn, een eigen dynamiek en complexiteit kennen en meestal een langere doorlooptijd hebben”, aldus het college, “Een voorbeeld is het recent vastgestelde bestemmingsplan Benedenveer-Noord voor de sportaccommodatie Benedenveer.”

Nieuw beleid
Ook voor de herstructurering van het Burgemeester Winklerplein en de Staatsliedenbuurt zullen volgens het college ‘separate bestemmingsplannen’ worden opgesteld. Voor deze bestemmingsplannen geldt dat diverse planologische onderzoeken moeten worden verricht voordat een bestemmingsplan kan worden opgesteld. College: “Ditzelfde geldt voor het opnemen van nieuw beleid voor evenementen. Ook hiervoor zullen diverse onderzoeken moeten plaatsvinden en dient een breder inspraaktraject doorlopen te worden dan voor een plan (zoals Woongebied-red.) waarin geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt.”

Goed geborgd
Wat wel ‘nieuw’ in het bestemmingsplan is opgenomen is de mogelijkheid om omgevingsvergunning te verlenen voor het omzetten van woningen in onzelfstandige wooneenheden. Dit betreft echter volgens het college geen nieuw beleid, soortgelijke vergunningen werden namelijk voorheen altijd op basis van de Huisvestingsverordening verleend. “De landelijke invoering van de Huisvestingswet in 2014 brengt met zich mee dat gemeentelijke huisvestingsverordeningen geen wettelijke grondslag meer bieden voor het verlenen van dergelijke vergunningen. Door dit vergunningstelsel nu op te nemen in het bestemmingsplan is dit gemeentelijk beleid weer goed geborgd”, aldus het college in het schrijven aan de raad.

Minder regeldruk
Voor de volledigheid: het ontwerp bestemmingsplan heeft recent als ‘Woongebied, 2e herziening’ ter inzage gelegen. In het kader van herkenbaarheid wordt voorgesteld het bestemmingsplan vast te laten stellen onder de titel ‘Woongebied 2016’. “Het doel van het nieuwe bestemmingsplan is het bieden van een samenhangende, eenduidige en uniforme juridische regeling voor het toegestane gebruik en bebouwing binnen het woongebied van Sliedrecht. Hierdoor wordt het totaal aantal bestemmingsplannen en daarmee de regeldruk verminderd.”

Plaats een reactie

*=Verplicht veld