OZHZ weet al 10 jaar van PFOA-verontreiniging

DORDRECHT / SLIEDRECHT – De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid weet al 10 jaar van de grondwaterverontreiniging met PFOA op het terrein bij waterbedrijf Evides. Ook overheden zijn op de hoogte, zoals de provincie Zuid-Holland en gemeente Dordrecht. Er is een programma opgezet voor sanering van de bodem en daarvoor is een beheersplan opgesteld samen met DuPont (tegenwoordig Chemours Nederland-red.). Dit zal volgens de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid eeuwig in stand moeten blijven, tenzij nieuwe technieken de verontreiniging in de bodem kunnen doen afbreken. 

Donderdag 4 februari 2016 werd bekend dat dat het grondwater bij waterbedrijf Evides is verontreinigd met PFOA. Het bedrijf zit pal tegenover het bedrijf dat voorheen de naam DuPont droeg. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, de provincie en de gemeente Dordrecht zijn al jaren bekend met de verontreiniging met PFOA. (Websitefoto Evides)

“Deze verontreiniging is vanaf 2005 bekend. De verontreiniging valt binnen de contouren van een al langer bekende verontreiniging. Deze andere verontreiniging is al vanaf eind jaren ’80 bij de overheid bekend. Tot 2003 was de provincie Zuid-Holland hiervoor het bevoegd gezag, daarna de gemeente Dordrecht”, zegt de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid vrijdag 5 februari 2016 tegen Sliedrecht24. 

Verschillende verontreinigingen
Op de website schrijft de dienst: “De bodem is in het verleden door bedrijfsactiviteiten van DuPont/Chemours verontreinigd met diverse stoffen, waaronder perfluoroctaanzuur (PFOA). De bodemverontreiniging wordt beheerst met een systeem dat grondwater onttrekt, zuivert en loost. Dit wordt jaarlijks gemonitord.” De verontreiniging wordt ‘beheerst’. Dat betekent dat er volgens de omgevingsdienst geen verspreiding van de verontreiniging plaatsvindt, in concentraties die risico opleveren. Zowel waterbedrijf Evides als de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid hebben op hun website hetzelfde tekstgedeelte staan over het drinkwater. “Het drinkwater in Dordrecht was en is betrouwbaar … “

Raamsaneringsplan
In 1999 is in het kader van de Wet bodembescherming door DuPont een raamsaneringsplan bij de provincie ingediend, waarin opgenomen een geohydrologisch beheerssysteem (GBS) waarmee verspreiding van de verontreiniging wordt voorkomen en beheerst. “In november 1999 is op het raamsaneringsplan door de provincie een beschikking afgegeven (DWM/162352). Daar hoort een inspraakprocedure inclusief communicatie bij. Deze bevoegdheid is in 2003 overgedragen aan de gemeente Dordrecht. De sanering/beheersing was toen dus al in bedrijf en loopt nog altijd. In oktober 2015 is hierover naar aanleiding van vragen over PFOA gecommuniceerd door middel van een persbericht en een bijlage over de beheersing van de bodemverontreiniging”, aldus de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Eeuwig beheersplan
Door middel van een geavanceerd onttrekkingssysteem wordt ervoor gezorgd dat de grondwaterverontreiniging zich niet verder kan verspreiden. Dat heet een beheersplan. Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid: “Het wordt in stand gehouden door Chemours, met intensieve ondersteuning van het adviesbureau Tauw. De monitoringsresultaten worden periodiek besproken tussen Chemours, haar adviseurs, het bevoegd gezag Wet bodembescherming (gemeente Dordrecht) en Evides. Er is geen risico voor verdere verspreiding, zolang het beheersysteem in stand blijft. De beheersing dient in principe eeuwig in stand te worden gehouden. Dit tenzij nieuwe technieken de verontreiniging in de bodem kunnen doen afbreken. Hiernaar wordt onderzoek gedaan, maar vooralsnog zonder succes.”

Plaats een reactie

*=Verplicht veld