‘Nooit meer rustig op Craijensteijn’

SLIEDRECHT – Nog meer verkeer over de Craijenstein. Als de gemeente Sliedrecht de plannen doorzet, zoals de bouw van sporthal Benedenveer, zullen bewoners die langs de Craijenstein wonen zich gaan verzetten. Dat zegt René de Munck, die namens een aantal bewoners aan de Koningsweer spreekt en dinsdag 1 september 2015 op persoonlijke titel bezwaar bij de gemeente tegen de plannen heeft ingediend.

De Munck ziet het liefst een verplaatsing van de Craijenstein naar de kant van de Merwebolder en water achter de woningen van de Koningsweer als buffer. (Foto Sliedrecht24)

Dat (juridisch) verzet kan grote hinder opleveren voor de planning bestemmingsplan Benedenveer, waar o.a. een nieuwe sporthal, parkeer- en sportvoorzieningen, woningen en bedrijven gepland staan. De Munck: “Als bewoner van de Koningsweer ben ik met de achtertuin gelegen aan de Craijesteijn, de overlast van huidig verkeer is ernstig. In terminologie van de gemeente ‘Lawaaiig’. De Munck is bang dat als de plannen worden doorgezet het ‘nooit meer rustig is op de Craijenstein’. 

Verkeer
De gemeente Sliedrecht gaat volgens De Munck uit van de verwachting dat geluid van motorvoertuigen afneemt. “De basis waarop deze verwachting is gebaseerd is onbekend. De gemeente rekent met waardes die versoepeling toestaan bij een snelheid van meer dan 70 km per uur, deze snelheid is niet van toepassing in het onderzochte gebied”, aldus De Munck. Op de Craijenstein is een snelheid van 50km toegestaan. “De resultaten van de Craijesteijn zijn gereduceerd met 5 decibel. Wat betekent dit inhoudelijk?”

Geluidshinder
De gemeente zet in op het verbeteren van het akoestisch woon- en leefklimaat in Sliedrecht door het oplossen van bestaande situaties. De Munck: “In het voorstel is daar echter totaal geen sprake van aangezien de gemeente alle normen tot het maximale moet benutten en daarbij horende overschrijdingen gedoogd om überhaupt met de plannen door te kunnen gaan. Door de gemeente is niet in kaart gebracht wat de verkeersbewegingen zijn welke direct gerelateerd kunnen worden aan de ontwikkeling van de (top- red.)sportlocatie. Daarmee is niet duidelijk wat de toename van de verkeersdruk (en daarbij de toenemende geluidsoverlast-red.) op de wegen aangrenzend aan het te ontwikkelen gebied wordt.”

Geen nulmeting
Er is volgens De Munck geen nulmeting verricht. De gemeente baseert zich volgens hem geheel op gegevens uit databases waarin de getallen gelijk zijn aan die van het onderzoek uit het jaar 2002 (Verkeerscirculatieplan-red.). “Destijds was er nog geen sprake van de uitvoering van de Westwijk en ontwikkeling van het bestemmingsplan het Plaatje”, zegt De Munck. In het rekenmodel van de gemeente wordt uitgegaan van een voertuigenaantal op locatie CR-01 van 13.636 per etmaal. Voor CR-02 t/m CR-06 is dit aantal gemiddeld nog maar 10.400 voertuigen per etmaal.

Zeer onwaarschijnlijk
De Munck: “De gemeente Sliedrecht gaat er dus vanuit dat al het verkeer van de (top-red.)sportlocatie zich laat afwikkelen via de verbinding Parallelweg – Stationsweg en/of op- en afritten van de A15. Navraag bij Sliedrecht Sport leert mij dat 93% van hun bezoekers zich oostelijk van de beoogde locatie bevinden. Het lijkt mij bijzonder onwaarschijnlijk dat iemand woonachtig in het centrum van Sliedrecht of nog meer naar het oosten daarvan via de verbinding Stationsweg – Parallelweg naar de Benedenveer gaat en andersom weer terug. Het aantal uitbezoekers is slecht 6% van de totale aantal bezoekers aan Sliedrecht Sport volgens de sportvereniging. Het is dus aannemelijk dat op grond van bovenstaande de ingeschatte 10.400 voertuigen per etmaal (volgens rekenmodel-red.) eerder in de buurt van de 13.600 voertuigen per etmaal komt te liggen (rekenmodel-red.). Hierbij is nog geen rekening gehouden met de gevolgen van de ontwikkeling van het Plaatje (al dan niet met of zonder vrachtverkeer op de Craijesteijn-red.) en de verdere ontwikkeling van de Westwijk.” Bovenstaande maakt het volgens De Munck zeer onwaarschijnlijk dat de geluidsreductie waar u van uit gaat realistisch is.

Fijnstof
In het gemeentelijke onderzoek wordt volgens De Munck geheel voorbij gegaan aan de gevolgen van fijnstof. “Het onderzoek van de gemeente heeft zich beperkt tot een gedeelte van de Craijesteijn (tot CR-06 – red.). De Craijesteijn loopt echter tot aan de Deltalaan. Juist de woningen met hun geluidsluwe zijde aan de Craijesteijn zijn niet in het onderzoek opgenomen. Door ook deze woningen in dat onderzoek te betrekken zou het aantal panden met geluidshinder oplopen tot boven de 200”, aldus de bewoner van de Koningsweer. Volgens de Wet geluidhinder versie 24-08-2015 moet de gemeente, zo zegt De Munck, bij dit aantal eerst een plan met financiële dekking produceren voordat kan worden overgaan tot verhoging van de geluidsnormen. De Munck: “Het plaatsen van geluidsschermen is volgens de gemeente Sliedrecht niet wenselijk. Ter hoogte van de verbinding tussen de Craijesteijn en het begin van de Parallelweg staan wel degelijk geluidsschermen.”

Geen doorgang
In algemene zin is De Munck van mening dat de gemeente een rapport heeft laten produceren om de haalbaarheid van het plangebied te bewijzen waarbij de normen zo flexibel mogelijk moesten worden toegepast. De Munck: “Daarbij is naar mijn mening vooral niet onderzocht waardoor één en ander geen doorgang kan vinden. Het stuk terrein van de Benedenveer is niet voor niets een braakliggend terrein. Waarom niet een grote waterberging? Geef Sliedrecht Sport en de gewenste sporthal een plaats die zij verdient.”

Hoofdverkeersader
Door de nieuwe sportaccommodatie op de huidig ingetekende plaats in zuidelijke richting op te schuiven, creëert de gemeente volgens de Munck de mogelijkheid de Craijesteijn indien noodzakelijk in zuidelijke ligging te verleggen. De Munck: “Blijft dat indien het plan voor de Benedenveer geen doorgang vindt, de geluidsproblematiek van de Craijesteijn daarmee niet is opgelost. Voorgaande bestuurders hebben de weg van een doodlopende weg door de jaren heen opgewaardeerd tot een hoofdverkeersader zonder daarbij het belang van de bewoners te waarborgen.” Als op termijn de bussluis op de Craijenstein wordt aangesloten, niet heel onwaarschijnlijk, verwacht De Munck nog meer verkeer.

1 gedachte over “‘Nooit meer rustig op Craijensteijn’”

Plaats een reactie

*=Verplicht veld