Gemopper rond oprichting BAES bij enkele politieke partijen; meerderheid stemt in

door Peter Donk
SLIEDRECHT – Beheer Accommodaties Exploitaties Sliedrecht B.V. (BAES) had weer de nodige voeten in de aarde dinsdagavond 28 mei 2024. Doordat wethouder Bijderwieden het woord al kreeg bij het begin van de vergadering stonden bij twee fracties meteen de haren overeind. Met de oprichting van BAES B.V is een bedrag van € 167.750,– gemoeid. Het college van B & W, een sterk voorstander van de oprichting, liet zich de kaas deze keer niet van het brood eten. Maar kreeg uit sommige raadsfracties opnieuw weerstand. Na een pittige discussie stemde een meerderheid van de raad in met de oprichting en kreeg een amendement van de oppositie onvoldoende steun (11 tegen; 9 stemmen voor – red.). Daar ging voor de zoveelste keer een eindeloze vrijwel de hele avond durende discussie in de raad aan vooraf, die om 00.07 uur werd afgetikt. Andere agentenpunten zijn verplaatst naar een extra raadsvergadering woensdagavond 29 mei 2024.

De schorsing kort nadat Bijderwieden het woord had gevoerd. De eerste termijn van de raad moest nota bene nog worden behandeld. (Foto Peter Donk / Sliedrecht24)

Terwijl twee fracties bezwaar maakten, PRO Sliedrecht en Slydregt.NU, kreeg wethouder Roelant Bijderwieden (VVD) bij aanvang van de voorzitter van de raad Jan de Vries (CDA) het woord. Hij vertelde dat de gemeente en SOJS met elkaar hebben gesproken. Dat Bijderwieden het woord voerde, schoot enkele partijen in het verkeerde keelgat. Fractievoorzitter Mark Verheul (PRO Sliedrecht) merkte op dat het college slechts te gast is bij de gemeenteraad. Bijderwieden meldde overigens feitelijk niks nieuws en herhaalde alles wat al bekend was, buiten dat er een gesprek was geweest. “Waarom is dit niet in een College Informatiebrief meegedeeld”, vroeg raadslid Boudewijn Brandwijk (Slydregt.NU). De voorzitter benadrukte dat het verzoek bij de griffie was ingediend en zette door. Daarop vroeg PRO Sliedrecht een schorsing aan van minimaal ‘een half uur’, om hun woordvoering te wijzingen. De Vries stond tien minuten toe. Duidelijk werd dat er onderling tussen de fracties grote verschillen van standpunt zijn.

Niets gebeurd
De PvdA, ook een tegenstander van BAES, beet het spits af. Na een opsomming van data rond BAES ging fractievoorzitter Ben van der Plas (PvdA) er inhoudelijk op in. Hij had wel een CIb verwacht en dat er afspraken zouden worden gemaakt. “Ik heb zelfs begrepen dat er helemaal nog niet inhoudelijk is gesproken over een huur- of gebruiksovereenkomst, en ook niet over de 23 vragen daarover die SOJS aan het college heeft gesteld. Graag hoor ik van het college waarom er in die 8 weken niets is gebeurd, en wat nu verder de plannen zijn. Daarover heeft de portefeuillehouder zojuist iets gezegd. Waarom op deze manier? En niet met een gezamenlijke verklaring. Ik constateer dat de situatie eigenlijk nog precies hetzelfde is als op 6 februari. En ook dat ook het amendement dat de Partij van de Arbeid toen samen met Pro Sliedrecht en Slydregt.nu wilde indienen nog helemaal actueel is”, stelde Van der Plas. 

Zorgen
Een beheersconstructie moet volgens de PvdA wel meerwaarde bieden en een goed en effectief gebruik voor het jeugd- en jongerenwerk niet in de weg staan. Van der Plas: “De achterliggende periode hebben inwoners, de vrijwilligers en het bestuur van SOJS hun bezorgdheid hierover uitgesproken. Door het sturen van een brief aan de gemeenteraad, het opstarten van een petitie, of door meerdere keren te komen inspreken bij de gemeenteraad. Tijdens de oordeelsvormende vergadering op 23 januari bleek dat de zorgen over het functioneren van SOJS in de nieuwe situatie door de meeste fracties ook wel werden gedeeld. Daarom heeft de Partij van de Arbeid, samen met PRO Sliedrecht en Slydregt.nu, een amendement ingediend dat tegemoet komt aan de zorgen die leven en dat moet leiden tot een huurovereenkomst die goed past bij de werkwijze, de wensen en de behoeften van ons jeugd- en jongerenwerk. Het amendement bevat geen wensen en bedenkingen, zoals die worden bedoeld in beslispunt 1 van het raadsvoorstel, maar geeft een aantal voorwaarden waaronder het gevraagde krediet van 167.750 euro van beslispunt 2 kan worden verleend. Wij, de indieners, vinden het heel belangrijk dat er een goede en werkbare overeenkomst met SOJS wordt gesloten. Een overeenkomst, niet in de laatste plaats, die er ook voor moet zorgen dat de vele vrijwilligers rond SOJS gemotiveerd worden en gemotiveerd blijven om zich ook in de nieuwe situatie in te zetten voor ons jongerenwerk. Jongerenwerk dat gerust uniek mag worden genoemd en waar we als gemeente dus heel zuinig op moeten zijn.”

Betrokkenheid verminderen
De lokale politieke partij Slydregt.NU is mordicus tegen het plan om Beheer Accommodaties Exploitaties Sliedrecht BV (BAES) op te richten. “We hebben deze mening omdat we geloven dat dit plan niet goed is voor onze gemeenschap. Hier zijn onze redenen: Ten eerste betekent het oprichten van BAES BV dat we de controle over onze lokale voorzieningen verliezen. Als één grote organisatie alles gaat beheren, hebben onze inwoners minder te zeggen. Dit vinden wij niet goed, want Sliedrechters moeten kunnen meebeslissen over hun eigen voorzieningen. Ten tweede wordt vaak gezegd dat grotere organisaties efficiënter zijn en kosten besparen, maar dit klopt niet altijd. Kleinschalige, lokaal beheerde voorzieningen kunnen vaak beter inspelen op de behoeften van onze gemeenschap. Ook zorgt een grote organisatie voor meer bureaucratie, waardoor besluiten langzamer worden genomen. Dit past niet bij onze visie van een flexibele en efficiënte lokale overheid. Ten derde zal een grote organisatie de betrokkenheid van onze inwoners verminderen. Dit is slecht voor de democratie en de samenhang in onze gemeenschap. Wij willen dat de Sliedrechters direct betrokken zijn bij het beheer van hun voorzieningen, niet dat ze zich buitengesloten voelen. Bovendien verliezen we door één grote organisatie de unieke kenmerken van Poppodium Elektra. Elektra zal namelijk niet meer hetzelfde zijn, omdat het zijn kenmerkende identiteit zal verliezen”, betoogde fractievoorzitter Mark Jongeneel (Slydregt.NU)

Amendement
De partij bleek niet alleen te staan en diende – zoals eerder gemeld – samen met de PvdA en PRO Sliedrecht het amendement in dat voorstelt dat Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht (SOJS) de hoofdgebruiker wordt en een belangrijke rol krijgt bij het beheer van Stationsweg 4. Jongeneel: “Dat amendement zorgt ervoor dat de controle lokaal blijft en dat vrijwilligers gemotiveerd blijven door hun inzet te waarderen. Het amendement biedt ook zekerheid door te pleiten voor een huurovereenkomst van ten minste vijf jaar. Dit geeft SOJS de tijd om een lange termijn visie te ontwikkelen en te investeren in de voorzieningen. Daarnaast zorgt het amendement voor flexibiliteit door extra ruimte toe te voegen voor de activiteiten van SOJS, zoals de jongereninloop. In het kort zorgt dit amendement ervoor dat de oprichting van BAES BV niet leidt tot verlies van lokale controle en betrokkenheid, maar juist wordt versterkt door de directe betrokkenheid van SOJS. Dit past bij de principes en waarden van Slydregt.NU. Hopelijk kan dit op instemming rekenen bij meer fracties in de raad.”

Tekst gaat verder onder foto.

Rol gemeenteraad
Fractievoorzitter Frank Dunsbergen (CDA) vertelde dat zijn partij geen wensen en bedenkingen heeft. “Met de oprichting van BAES B.V, kunnen de gemeentelijke panden goed worden beheerd”, aldus Dunsbergen, “Of SOJS maakt afspraken met de gemeente of BAES B.V., dat is de overeenkomst. Als derde partij worden wij als gemeenteraad onderdeel van die afspraken. Ik vind dat niet de rol is van ons als gemeenteraad. We komen als raad in een soort rechtersrol. Wij horen niet te zeggen ‘dit is hoe een overeenkomst eruit moet zien’.” Het CDA baalde wel dat de gesprekken tussen de gemeente en SOJS na de rechtszaak pas vorige week zijn opgepakt.

Moeite mee
Namens de lokale politieke partij voerde Hanny Visser-Schlieker (PRO Sliedrecht) het woord. Ze maakte kenbaar dat haar fractie supertrots was op de woorden van Van der Plas. “SOJS is als gebruiker van het pand van Elektra voor ons een juweel. De manier waarop de laatste tijd met deze club is omgegaan, daar heeft onze fractie wel moeite mee. Ons is ook niet verteld dat er een rechtszaak was. Na de uitspraak riepen we de gemeente en SOJS op om met elkaar in gesprek te gaan. Ik had echt de hoop. Of een tussenbericht. Er kwam gewoon helemaal niets. Echt jammer. Straks krijgen we weer een bericht over misgelopen inkomsten.” Visser vertelde dat PRO Sliedrecht alleen kan leven met BAES B.V. als er zekerheden zijn, zekerheden voor alle jongeren. “Waar wij wat voor geregeld willen hebben, zekerheden en kaders opgenomen hoe om te gaan met het jongerenwerk”, aldus Visser. 

Voorstander
De VVD is groot voorstander BAES B.V. Fractievoorzitter Sjors van Wijngaarden (VVD) vertelde wat voor de liberalen belangrijk is: “Dat het pand goed beheert moet worden, het jongerenwerk goed hun werk moet kunnen doen en de uitvoering van het poppodium / Tuinfeest.” 

Voorstander
De SGP-ChristenUnie was juist blij dat vandaag eindelijk verdergegaan wordt met het besluit over het beheer van onder andere Elektra. Raadslid Jan Pieter Verweij (SGP-ChristenUnie): “We hebben hier 23 januari drie uur over gesproken en sindsdien hebben we gehamerd op: maak die keuzes nou, dan heb je de duidelijkheid waarbinnen college en bestuur SOJS met elkaar de afspraken moeten maken. De mededeling van de portefeuillehouder vinden we dan ook hoopvol. Wat ons betreft maken we vandaag die keuze: voor goed beheer, voor het jongerenwerk snel naar Elektra, inclusief inloop, en solide financiën onafhankelijk van de barinkomsten.” Verweij vertelde sinds januari veel gesprekken te hebben gevoerd met dorpsgenoten.”

Pand
Bijderwieden vertelde na de eerste termijn ‘ongelooflijk blij’ te zijn dat afgelopen donderdag, 23 mei 2024, een eerste gesprek is gevoerd. “Als het gesprek eerder was geweest, dan hadden we u eerder kunnen informeren. Dat betreuren wij ook. We willen allebei, SOJS en gemeente, graag met elkaar in gesprek willen gaan. Een beheerorganisatie als BAES B.V. moet geen belemmering zijn om activiteiten uit te voeren”, aldus Bijderwieden, “De intentie die wij hebben als gemeente is dat we gesproken hebben over de toekomst. Culturele activiteiten. We willen allebei dat het jongerenwerk snel actief is in het pand. Daar wordt nu aan gewerkt. Het is wenselijk dat we op korte termijn bestuurlijk weer om de tafel zitten.” Bijderwieden beloofde dat de gemeente en SOJS gezamenlijk naar buiten zullen treden om de inwoners te informeren. Een datum van openstelling van het jongerencentrum Elektra noemde Bijderwieden niet. “Er zijn wensen bij SOJS over de inloop. Dat hopen we snel te realiseren.” Bijderwieden vertelde ook de zorgen te zien bij SOJS voor de toekomst: “Het bestuur van SOJS en B & W van deze gemeente willen dat snel de activiteiten worden vervolgd. De intentie is volledig gericht om tot afspraken te komen.” Hij ontraadde het amendement.

Motie VVD
De continuïteit van de activiteiten van SOJS en het poppodium is volgens de VVD op dit moment niet voldoende geborgd en daarom kwamen de liberalen met een motie, die op de SGP-ChristenUnie na werd gesteund door de raad. In de nog op te stellen overeenkomst met SOJS worden de volgende punten opgenomen en het college opgeroepen daaraan gehoor te geven, te weten dat SOJS in de te sluiten overeenkomst wordt aangemerkt als prominente gebruiker van het pand Elektra, dat deze overeenkomst wordt gesloten voor een zodanige periode dat het gebruik van het pand Elektra door SOJS en de continuïteit van het jongerenwerk voor langere tijd gewaarborgd zijn, dat SOJS, naast de hen reeds toegedachte ruimtes voor gegarandeerd gebruik (1.08, 1.09 en 2.08; resp. een studio- kantoor- en opslagruimte), ook beschikking krijgt over een ruimte voor activiteiten in het kader van het ambulante jongerenwerk, zoals de jongereninloop én vóór de begroting 2025 de Raad duidelijkheid te geven over de meerjarige financiën en de beoogde subsidiëring van de culturele programmering en het Poppodium voor de komende jaren.

2 gedachten over “Gemopper rond oprichting BAES bij enkele politieke partijen; meerderheid stemt in”

 1. Afschuwelijk dit.
  Bij wie komt dit idiote BAES bv idee vandaan?
  Het jaagt de inwoners op hele hoge kosten en waarom?
  Voorlopig kan Elektra dus niet open, gemiste inkomsten.
  Het beheer is 50 jaar lang goed gegaan.
  Waarom nu ineens een extern bedrijf het beheer gaan laten uitvoeren in Elektra.
  Echt waanzin.

 2. 1.850 mensen hebben de petitie ondertekend, vele malen is er ingesproken door bezorgde mensen bij gemeenteraad vergaderingen, een rechtzaak, vele ingezonden brieven. En wat is er allemaal mee gebeurt? Meerderheid van raadsleden gaan akkoord met een rapport, dat BAES wordt opgericht en wassen nu hun handen in onschuld. Ze gooien alles over de schutting en de vrijwilligers mogen het verder uitzoeken. Volgens mij werkt democratie zo niet. Dat je om de vier jaar mag stemmen en dat daarna weer vier jaar je mond moet houden. Het lijkt me ook niet barmhartig naar jullie inwoners. In rapport staat dat oprichting van BAES 7 maanden gaat duren, dus dit jaar zou Elektra niet meer open gaan. Een verbouwing van ruim 2 miljoen euro, kosten BAES bijna 170.000 euro + geen inkomsten 2024 en afschrijvingen maakt alles bij elkaar een enorm bedrag, die inwoners mogen betalen. Bedankt college en meerderheid raadsleden! En bestuur van Elektra sterkte met 2.950 uur per jaar gratis vrijwilligerswerk. Heel de dag geklaag aanhoren van de hoge huurprijzen, wc schoonmaken, rommel van ander opruimen, bar inkomsten afdragen, enz… maar verder niks te vertellen hebben. Nogmaals bedankt SGP/CU, VVD en CDA.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld