College wil precariobelasting 2021 en 2022 voor horeca en winkeliers op nul zetten

SLIEDRECHT – Het College van B & W komt voor een aanpassing van precariobelasting 2021 en 2022 met een voorstel naar de gemeenteraad. Vanwege de diverse coronamaatregelen die golden in 2021 en 2022 stelt het college voor om de tarieven voor deze categorieën met terugwerkende kracht op € 0,– te zetten, zodat met name horecaondernemers en winkeliers worden ontzien. Net als in  2019 en 2020. Het voorstel staat op de agenda voor de openbare oordeelsvormende vergadering van dinsdag 27 september 2022, aanvang 20.00 uur, in de tijdelijke raadzaal van partycentrum De Lockhorst, Sportlaan 1.

Dit is winkelpromenade Kerkbuurt. Volgens de door de raad vastgestelde Verordeningen precariobelasting 2021 en 2022 dient de Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden (GBD) precariobelasting te heffen over onder het uitstallen van terrassen, driehoeks- en sandwichborden, en goederen (koopwaar). (Foto Peter Donk / Sliedrecht24)

De gemeenteraad stelt jaarlijks in november/december de belastingverordeningen voor het komende jaar vast. Zo ook de verordening voor de precariobelasting. Als in het daaropvolgende jaar redenen zijn om de belastingheffing anders toe te passen, dient daarvoor een nieuw raadsbesluit te worden genomen, waarmee de betreffende belastingverordening met terugwerkende kracht wordt gewijzigd (in het voordeel van de belastingplichtige).

Coronajaren
De precariobelasting wordt door de Gemeentebelastingen en Basisadministratie Drechtsteden (GBD) geheven in het jaar ná het optreden van het belastbare feit. In 2022 wordt dus de precariobelasting over 2021 opgelegd, op basis van de verordening die eind 2020 door de raad is vastgesteld. De eerste drie categorieën (terrassen, reclameborden, uitgestald koopwaar) van de precariobelasting worden opgebracht door vooral horecaondernemers en winkeliers. In het kader van de coronacrisis heeft de raad eerder besloten om, met terugwerkende kracht, deze drie categorieën voor de jaren 2019 en 2020 op € 0 te zetten. Dit had als effect dat de GBD in de coronajaren 2020 en 2021 geen precariobelasting heeft hoeven opleggen. Aangezien het jaar 2021 zelf ook nog gedomineerd werd door tal van coronamaatregelen, stelt het college voor om in 2022 ook over het jaar 2021 geen precariobelasting te heffen op de voornoemde categorieën. Als de raad daarmee instemt, is er gedurende drie belastingjaren (2019-2021) geen precariobelasting gegeven over de eerste drie categorieën.

Onwenselijk
Verder is het college voornemens om vanaf 2023 een privaatrechtelijk alternatief voor de precariobelasting te introduceren, waarmee dus alleen 2022 nog zou overblijven als tussenliggend jaar waarin nog precariobelasting zou moeten worden geheven op de genoemde categorieën. In overleg met de GBD acht het college dit onnodig verwarrend en daarmee onwenselijk. Daarom stelt het college voor om ook de precariobelasting over het jaar 2022 voor de drie voornoemde categorieën, met terugwerkende kracht, op € 0 te stellen. Het is een financiële tegemoetkoming aan ondernemers, die direct getroffen zijn door de coronabeperkingen in 2021 en rechtszekerheid en uitvoerbaarheid voor de belastinginning over het jaar 2022.

Stop zetten
Het afschaffen van de precariobelasting per 2023 vraagt nog een apart raadsbesluit en effectuering van het alternatief. Het op nihil zetten van de precariobelasting over het jaar 2022 loopt vooruit op het voornemen van het college om per 2023 een privaatrechtelijk alternatief te introduceren, in plaats van de precariobelasting. “Dit vereist een separaat raadsbesluit (in het vierde kwartaal, bij de andere belastingverordeningen) over de intrekking van de verordening precariobelasting. Echter, de raad is over dit voornemen al meermaals geïnformeerd in Kadernota’s en Begrotingen, dus een raadsbesluit nu volgt een consistente lijn die later dit jaar nog zal worden gevolgd door de genoemde vervolgbesluiten. Voorts is het onwenselijk voor zowel belastingplichtigen als de GBD om tot eind 2022 te wachten met het aanpassen van de precariobelasting over 2022, als nu al duidelijk is dat hiervoor een aanpassing opportuun is in het voordeel van de belastingplichtige”, stelt het college.

Misgelopen inkomsten
De inkomsten van de eerste drie categorieën van de precariobelasting voor de gemeente Sliedrecht bedragen naar schatting per jaar circa € 10.000. Met de voorgestelde besluiten treedt er dus een inkomstenderving op van twee maal € 10.000 in de jaren 2022 en 2023, betreffende belastinginkomsten over de jaren 2021 en 2022. Deze bedragen zijn van een dusdanig beperkte omvang dat dit wordt opgevangen binnen de bestaande marges van financiële afwijkingen. Omdat deze gederfde inkomsten gerelateerd zijn aan de coronacrisis, zal dekking worden gezocht bij de beschikbare middelen voor “corona-kosten”.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld