Oishi Fusion

College wil lokale heffingen binnen vier jaar kostendekkend hebben

SLIEDRECHT – Niet alle heffingen bij de gemeente Sliedrecht zijn nu kostendekkend. Dat gaat de komende jaren veranderen als het aan het college ligt. “Er wordt bij de reinigingsheffingen, rioolheffing, havengelden, lijkbezorging en bouwleges voorgesorteerd op een trapsgewijze verhoging van de heffingen om binnen vier jaar tot 100% kostendekkendheid te komen”, schrijft het College van B & W in het raadsvoorstel Belastingverordeningen 2020. Dinsdag 26 november 2019 praat de gemeenteraad over het voorstel tijdens een oordeelsvormende vergadering.

Inflatie
Bij het berekenen van de tarieven voor 2020 van onroerend zaakbelasting (OZB) is rekening gehouden met een verhoging van de opbrengst met 1,4% als gevolg van inflatie. College: “Ook is bij woningen als gevolg van lokale marktontwikkelingen rekening gehouden met een waardestijging van 9,0%, terwijl bij bedrijven rekening is gehouden met een stijging van 2,0%.” De tarieven voor de hondenbelasting 2020 zijn geïndexeerd met 1,4%. Die stijgen dus ook. Naast heffing stijgt ook een aantal leges in 2020. College: “Bij het berekenen van de tarieven van de marktgelden is rekening gehouden met een verhoging van de opbrengst met 1,4% als gevolg van inflatie. Er is rekening gehouden met het feit dat de tarieven van marktgelden niet meer dan kostendekkend mogen zijn.”

Stijging reinigingsheffingen
De verordening reinigingsheffingen is verdeeld in afvalstoffenheffing (voor woonhuisaansluitingen) en reinigingsrechten (voor bedrijven met een overeenkomst met de gemeente Sliedrecht). Over de reinigingsheffingen bericht het college: “Op dit moment zijn beide heffingen nog niet 100% kostendekkend. De afvalstoffenbelasting is een onvermijdelijke kostenpost van de gemeentelijke zorgplicht voor de inzameling van afvalstoffen. Voor die afvalinzameling brengen wij de afvalstoffenheffing en reinigingsrecht in rekening bij onze inwoners en bedrijven. Dat is een bestemmingsbelasting voor het verhalen van de kosten van de afvalinzameling. Doordat het uitgangspunt is dat deze heffing in vier jaar kostendekkend wordt stijgt het tarief voor 2020 met 17,5%. In dit percentage zit ook een stijging van de kosten m.b.t afval door hogere afvalbelasting en afvalverwerkingskosten verwerkt.”

Lagere vergoeding
Ook dalen de opbrengsten van PMD (Plastic verpakkingen, Metalen en Drinkpakken). De vergoeding die Sliedrecht daarvoor krijgt is gedaald evenals de ingezamelde hoeveelheid PMD. “De oorzaken hiervan zijn de marktwerking op de prijs en de hogere eisen aan de kwaliteit van het bij de verwerker aan te leveren kunststof. Voor het reinigingsrecht zijn de tarieven variabel door het soort container en het aantal ledigingen per week die bedrijven afnemen. Ook bij deze heffing is het uitgangspunt dat er binnen vier jaar naar 100% kostendekkendheid wordt toegegroeid”, aldus het college. Daarmee stijgen de tarieven van het reinigingsrecht voor 2020 met 6,9%.

Rioolheffing omhoog
Op dit moment is ook de rioolheffing nog niet 100% kostendekkend. Doordat het uitgangspunt is dat deze heffing in vier jaar kostendekkend wordt stijgt het tarief voor 2020 met 1,2%. College: “De begrote baten en lasten met betrekking tot riolering zijn opgenomen in het GRP (Gemeentelijk RioleringsPlan – red.) die in 2019 is vastgesteld. In het GRP wordt uitgegaan van een vaste meerjarige opbrengst die niet stijgt. Dit verandert nu doordat er gekozen wordt om stapsgewijs naar 100% kostendekkendheid te gaan.”

Bijna tien procent erbij
Op dit moment is deze heffing begrafenisrechten 2020 ook nog niet 100% kostendekkend. “Doordat het uitgangspunt is dat deze heffing in zes jaar kostendekkend wordt, stijgt het tarief voor 2020 stijgen met 9,5%. Ten opzichte van 2019 worden er tarieven toegevoegd die betrekking hebben op het verlenen van een vergunning tot het plaatsen van een sluitplaat en een gedenkteken”, schrijft het college. Daarnaast is het tarief van het verlenen van een vergunning voor het stichten van een grafkelder geschrapt, omdat er geen grafkelders in opdracht van derden meer zullen worden geplaatst maar alleen nog door de gemeente zelf.

Duurzaamheidscertificaat GreenAward
Op dit moment is de heffing Havengeld 2020 ook nog niet 100% kostendekkend. Doordat het uitgangspunt is dat deze heffing in vier jaar kostendekkend wordt, stijgt het tarief voor 2020 stijgen met 6,1%. College: “Daarnaast wordt er in 2020 voor het eerst vrijstelling verleend aan schepen die het duurzaamheidscertificaat GreenAward hebben. Met deze maatregel stimuleren we de vergroening van schepen wat bijdraagt aan een duurzame leefomgeving. Ook ontbreekt Sliedrecht nog op de lijst van Green Award havens in onze regio.” De financiële gevolgen van deze invoering zijn volgens het college naar verwachting gering. College: “De havenmeester geeft aan dat er in Sliedrecht naar schatting op dit moment twee schepen met een GreenAward regelmatig havengeld betalen. In dat geval gaat het in 2020 om slechts € 1.300,- aan inkomstenderving op een totaalopbrengst van ca. € 60.000,-. Ook levert deze wijziging geen problemen of extra kosten op voor het inningsproces.”

Leges moeten kostendekkend zijn
De tarieven van paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen zijn gebaseerd op landelijk vastgestelde maximumtarieven. Alleen de leges met betrekking tot bouwactiviteiten worden stapsgewijs verhoogd om tot 100% kostendekkendheid te komen. Daarmee stijgen de tarieven met betrekking tot bouwleges met 1,8%. Er is door het college van de gemeente Sliedrecht een nieuw tarief opgenomen voor het plaatsen van een verkeersbord en het wijzigen van een kentekenbord met betrekking tot een gereserveerde parkeerplaats voor huisartsen of verloskundigen. “Daarnaast is er ook een nieuw tarief opgenomen voor het in behandeling nemen van een aanvraag of verlenging van de omzettingsvergunning of woningvorming bij de huisvestingswet 2014. Verder is het tarief van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning met betrekking tot  monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten gewijzigd van een vast tarief van € 172,08 naar een uurtarief van € 100,- met een maximum van € 300,-. Dit omdat de beoordeling hiervan vanaf 2020 door een externe partij wordt verricht”, stelt het college. De overige tarieven zijn geïndexeerd met 1,4%. Er is rekening gehouden met het feit dat de tarieven van de leges niet meer dan kostendekkend mogen zijn.

Precariobelasting 2020 
Sinds 1 juli 2017 is wetgeving in werking getreden die bepaald dat gemeenten geen precariobelasting meer kunnen heffen over netwerken van nutsbedrijven. Er is wel een overgangsregeling. Gemeente Sliedrecht had op 10 februari 2016 een tarief voor nutsnetwerken en kan tot en met 2021 precariobelasting hierover blijven heffen. College: “Gedurende de overgangstermijn mogen die tarieven niet verhoogd worden en gelden de tarieven zoals ze golden op 10 februari 2016. Voor de overige precariobelasting (brandstofverkooppunten, terrassen, reclameborden e.d.) geldt dat de tarieven zijn verhoogd met een indexering van 1,4%.”

2 gedachten over “College wil lokale heffingen binnen vier jaar kostendekkend hebben”

  1. Nóg een kostenpost die er goed in hakt! Zet de ‘nieuwe Nederlanders’ eens aan het werk. Ze dragen niets bij maar wíj mogen de broekriem aanhalen!!

  2. Of je nu netjes de afval scheidt of niet, dat
    maakt kennelijk helemaal niks uit. Alle kosten van de gemeente stijgen en moet 100 procent dekkend gemaakt te worden. Er is nimmer een beloning geweest dat we afval scheiden. Als je dit zegt, zegt men: als we het niet zouden doen waren de kosten al verder gestegen. In Dordt worden nog steeds vuilniszakken, die aan lantaarnpalen hangen, opgehaald. Wat Drechtsteden een(1). Dhr. Keesmaat van de PvdA schreef in zijn column in het kompas dat hij door zijn ouders was voorgelogen t.o.v. sinterklaas.
    Wij worden zowel door de landelijke als lokale politiek al jaren voorgelogen.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld