Japans restaurant Oishi Fusion

Slydregt.NU ziet Regionale Energie Strategie totaal niet zitten

SLIEDRECHT – Het plan voor de Regionale Energie Strategie (RES) van het Drechtstedenbestuur is volledig verkeerd gevallen bij Slydregt.NU, de lokale politieke partij. Er is volgens de partij niks democratisch aan! “Deze strategie is niet met ons besproken. Sterker nog! De strategie is ook niet in de gemeenteraad aan de orde geweest. Het is een ambtelijk product van Drechtsteden”, zegt fractievoorzitter Mark Jongeneel (Slydregt.NU). 

Bij de totstandkoming van het product is volgens fractievoorzitter Mark Jongeneel (Slydregt.NU) geen inwoner van Sliedrecht betrokken. Jongeneel: “Buitengewoon merkwaardig is dat ook de gemeenteraad niet is geconsulteerd in het proces van ontwikkeling van een strategie door Drechtsteden.​” (Foto gemeente Sliedrecht)

Het ligt volgens Jongeneel meer in de rede te veronderstellen dat grootschaligheid leidt tot grootschalige problemen en zeker geen  fijnmazige oplossingen. Jongeneel: “Slydregt.NU ervaart dit als een van de belangrijkste bezwaren van Drechtsteden.” Uitgangspunt van het Drechtstedenbestuur is dat in 2030 er circa 12.000 woningen aan een warmtenet moeten zijn aangesloten en daarmee aardgasvrij moeten zijn. De duurzame energie moet worden opgewekt door zon- en windenergie. Slydregt.NU heeft grote bedenkingen of RES wel de juiste oplossing is.

Kosten en monopolypositie
Slydregt.NU heeft grote bezwaren zoals het nu gaat. “Het aansluiten van woningen op het warmtenet brengt hoge kosten met zich mee voor de woningbezitters. Huurders gaan meer huur betalen en eigenaren worden voor hoge  investeringen geplaatst. Gebruikers van het warmtenet betalen tot op heden veel meer dan de gebruikers die aardgas gebruiken. Fossiele brandstoffen zijn nog altijd goedkoper. Alleen de aanschaf van de bijbehorende apparatuur heeft al een pittig kostenplaatje, terwijl de technische ontwikkelingen nog steeds doorgaan.” Dat er ook geen vrije keus is met betrekking tot de energieleverancier staat Slydregt.Nu ook tegen. Jongeneel: “In onze regio heeft HVC een monopolypositie. Zonder gezonde concurrentie kan men absurde prijzen vragen voor te leveren diensten. De eerste klachten uit de aangesloten wijken hebben Slydregt.NU reeds bereikt.” 

Aardwarmte
Merkwaardig genoeg zijn in Sliedrecht alle pijlen gericht op aardwarmte als duurzame bron. Jongeneel: “Deze bron moet het warmtenet gaan verwarmen. Het kan echter nogal wat jaren duren voordat deze beoogde bron in gebruik kan worden genomen.” Tot die tijd maakt Sliedrecht daarom gebruik van een tijdelijke warmtecentrale die zorgt voor de verwarming van de woningen. Deze centrale blijft dienst doen totdat de duurzame warmtebron beschikbaar is. Jongeneel: “Deze tijdelijke warmtecentrale kunt u zien als een collectieve Cv-ketel en deze ketel draait op gas. Afgezien van de collectieve zegeningen, die Slydregt.NU niet zo ziet zitten, rijst de vraag hoe je de individuele vraag naar energie gestalte kunt geven en nog interessanter tegen welke prijzen. Wie wil de overheid nu voor de gek houden zichzelf of de Sliedrechter? Hier gaat dan ook het volgende spreekwoord voor op ‘veel beloven en weinig geven, doet de gek in vreugde leven’.

Energiewinning
“Hoe gaat men aardwarmte in Sliedrecht winnen?”, stelt Jongeneel, die meteen ook antwoordt: “Aardwarmte wordt op een vergelijkbare manier gewonnen zoals bij schaliegas. Aan het winnen van schaliegas zitten risico’s verbonden. Schaliegas moet met ingewikkelde technieken en chemische stoffen uit steenlagen worden geperst met grote risico’s op aardbevingen en drinkwatervervuiling. Nu gaan geologen onderzoeken of deze risico’s ook voor aardwarmte gelden.” We moeten volgens Slydregt.NU erop alert zijn dat ‘Sliedrecht niet verandert in een Loppersum aan de Merwede.’

Geen windmolens en zonneweiden
Als het om besluitvorming gaat, mag de gemeenteraad volgens Jongeneel bij het kruisje van het Drechtsteden product tekenen. Jongeneel: “Zoals gebruikelijk is aan de achterzijde van het proces. Slydregt.NU heeft de nodige vragen ten aanzien van de grootschalige regionale  energiestrategie. In de strategie worden grootschalige theoretische oplossingen voor de gehele regio aangegeven. De concrete en fijnmazige oplossingen gaan niet verder dan dat aangegeven wordt dat naast de A15 en A16 moet worden gezocht naar mogelijkheden voor windmolens en zonneweiden. Dan heb je tegen beter weten in jarenlang gestreden voor het groene hart en dan blijkt dat nu ineens niet zo belangrijk meer. In het groene hart mag je niet bouwen, maar nu kan het ineens wel worden volgeplempt met windmolens en zonnecollectoren.” Over de komst van windmolens en zonneweiden is Slydregt.NU erg  duidelijk. Jongeneel: “Niet op Sliedrechts grondgebied! Met een Natura 2000 gebied naast de deur lijkt ons de komst van windmolens en zonneweiden een brug te ver. Slydregt.NU gaat niet meewerken aan horizonvervuiling en het verkleinen van de leefomgeving van trekvogels.”

6 gedachten over “Slydregt.NU ziet Regionale Energie Strategie totaal niet zitten”

 1. Opnieuw schrik ik, als het allemaal waar is, van het democratisch gehalte van ons bestuur. Niet om nou overal tegen te zijn, want we zijn vaak, zo langs de kant staande, azijnpissers, maar als ik dit lees ……………denk ik:

  – Slydrecht.Nu heeft gereageerd maar waar blijven de andere partijen?
  – Is het werkelijk zo dat de Gemeenteraad hierin niets heeft te zeggen?
  – Is het bovengenoemde verhaal, met de duidelijke uitleg van Gerton van Unnik waar?
  – Welke alternatieven zijn bekeken? En waar kunnen we dat vinden?
  – Is er afgesproken dat mensen, daar waar ze starten, nooit meer zullen betalen dan met de huidige
  energierekening? Dat lijkt me toch het minste.

  De andere partijen zouden tenminste de moeite moeten nemen om te reageren, hier of op de eigen website. Dat ben je toch aan je kiezers verplicht? Of stemmen de mensen toch wel op de ‘eigen’ partij dus hoef je ze eigenlijk niet te informeren.

 2. De heer Cor Klop heeft met zijn reactie geen gelijk. Voor de winning van aardwarmte wordt gebruik gemaakt van minimaal 2 of meer boorputten tot 4000 meter diepte waarmee warmtehoudende lagen worden aangeboord en waar ondergronds het gesteente als warmtewisselaar wordt gebruikt. In de praktijk zal al dat gesteente vaak niet voldoende poreus zijn om een grote hoeveelheid water door te kunnen pompen om warmte op te nemen. Dan wordt water onder hoge druk gebruikt met toegevoegde mijnbouwhulpstoffen om de de ruimte in het gesteente te vergroten.

  Dat, beste mensen, heet nog steeds fracken: een techniek die al veel langer wordt toegepast in de olie- en gasindustrie om putten bruikbaar te maken voor olie en gaswinning.

  Als de put klaar is maakt men een gesloten systeem, waarmee het water door de bodem op 2 tot 4000 meter onder hoge druk wordt rondgepompt en middels een warmtewisselaar de warmte naar de gebruikers gebracht kan worden. De vraag is alleen of men wel toe kan met een gesloten systeem.

  In de praktijk pompt men water rond, waaraan mijnbouwhulpstoffen zijn toegevoegd met pijpen door alle lagen van de bodem heen. Om de putten en leidingen te beschermen tegen corrosie (roestvorming) en neerslag van bijvoorbeeld zouten, worden chemicaliën (mijnbouwhulpstoffen) toegevoegd. Om aardwarmte te winnen moet men eerst minimaal 2 x heel diep boren en de bodem op 2000 tot 4000 meter doorlatend maken middels fracken. Slipt de put wat dicht dan zal men opnieuw moeten fracken.

  Daarna gaat men zout water onder hoge druk rondpompen – water waaraan ook mijnbouwhulpstoffen zijn toegevoegd om de leidingen heel te houden en te voorkomen dat de spleten in de laag waaruit de warmte wordt opgehaald dicht zal slibben. Wat vaak vergeten wordt om erbij te vertellen is het feit dat je lagen aanboort waarin ook olie en of gas in meer of mindere ate kunnen voorkomen. Die komen ook mee met het warme water. De koolwaterstoffen die hier naar boven komen worden “ bijvangst” genoemd. Weer zo’n woord dat veilig klinkt, maar in werkelijkheid betekent dat er olie en gas mee naar boven komt, die uit het water moeten worden gehaald. Hoezo een gesloten kringloop bovengronds? De NAM geeft daarover het volgende aan.

  “Bijvangst”: notitie en norm

  Aardwarmte en koolwaterstoffen worden in Nederland soms op dezelfde plek gewonnen. Hierdoor kunnen bij de winning van aardwarmte koolwaterstoffen meekomen. Dit noemen we bijvangst. In de mijnbouwwetgeving is (nog) niet geregeld hoe aardwarmte-exploitanten hiermee om moeten gaan. De brancheorganisaties hebben daarom afspraken vastgelegd in de notitie Bijvangst.

  Nederlandse exploitanten van aardwarmte en koolwaterstoffen hebben een notitie opgesteld voor het omgaan met bijvangst van olie en gas. De brancheorganisaties Stichting Platform Geothermie en NOGEPA namen hierbij het voortouw namens de betrokken exploitanten.

  Overleg

  De leden van de verschillende brancheorganisaties hebben in overleg met het ministerie van Economische Zaken ingestemd met de gemaakte afspraken over bijvangst. Ze overleggen daarnaast regelmatig over specifieke gevallen en het vervolg van de gemaakte afspraken. Het ministerie van Economische Zaken en/of Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) schuiven bij dit overleg aan als dat nodig is.

  Veiligheid

  Het meekomen van olie en gas bij het winnen van aardwarmte heeft gevolgen voor de veiligheid. Om een veilige boring te waarborgen, heeft toezichthouder SodM eisen opgesteld voor boringen naar aardwarmte. Dit zijn niet per se dezelfde eisen als bij het boren naar koolwaterstoffen. In de notitie Bijvangst worden onder andere diverse scenario’s beschreven voor een boring om aardwarmte op te sporen.

  Toelichting norm vrije bijvangst

  De norm voor vrije bijvangst wordt per productieput vastgesteld op een gemiddelde jaarbasis. Deze norm is 3,6 Nm3 gasvormige koolwaterstoffen per m3 water en/of 5,0 m3 olie per dag.

  De norm voor vrije bijvangst van aardgas is vastgesteld op basis van de maximale oplosbaarheid van methaan in zout water bij een gemiddelde temperatuurgradiënt van 30C/100 meter.”
  De vraag rijst of aardwarmtewinning nu veilig kan worden genoemd. Voor aardwarmtewinning is het boren van meerdere putten naar diepere warmtehoudende lagen nodig. Ook kan het dan nodig zijn om die lagen te fracken om ze voldoende doorlatend te maken. Vervolgens wordt water waaraan mijnbouw hulpstoffen zijn toegevoegd rondgepompt onder hoge druk om zo de warmte uit 4000 meter diepte naar boven te brengen. Het betreft relatief weinig warmte de energiedichtheid is niet groot je kunt er een kassencomplex mee verwarmen of een (deel van een) stadswijk. Vervolgens komt er met het water vaak een hoeveelheid olie en of gas mee die uit het water moet worden gehaald en worden afgevoerd.

  Dan rijst toch de vraag wat nu het verschil is tussen het winnen van aardwarmte en de winning van aardgas (schaliegas) uit deze lagen.

  Dit schrijft milieudefensie over schaliegas:

  “Schaliegas is de toekomst als de voorraad conventioneel gas bij Slochteren op is, zeggen de gasbedrijven en de overheid. Maar daarbij lijken zij de schadelijke gevolgen van het ‘fracken’ buiten beschouwing te laten. Het gas moet met ingewikkelde technieken en chemische stoffen uit steenlagen worden geperst met grote risico’s op aardbevingen en drinkwatervervuiling. De Tweede Kamer wil vanwege ongelukken in de VS eerst meer onderzoek, maar intussen gaan de aanvragen voor boorvergunningen gewoon door en ligt grootschalige winning op korte termijn op de loer. Wat roept Nederland over zich af als we daar aan beginnen?”

  In de praktijk zie ik nauwelijks verschil tussen de risico’s als gevolg van het boren en fracken bij schaliegaswinning en de risico’s van aardwarmtewinning waarbij lagen worden aangeboord op dezelfde diepte. Daarna is vaak onder hoge druk fracken nodig om de laag ook bij aardwarmte winning waterdoorlatend te maken en te houden. Bij de gaswinning stroomt het vrijgemaakte gas naar boven terwijl bij warmte winning zolang de put gebruikt wordt water met mijnbouwhulpstoffen wordt rondgepompt onder hoge druk. Ik denk niet dat het verschil qua veiligheid van beide technieken zo groot is.

  Wat wel groot is is het verschil qua wetgeving. Wat aardgaswinning betreft is de mijnbouwwet van toepassing met heel veel eisen ten aanzien van de veiligheid. Ook het aantal te boren putten is voor de gaswinning in vergelijking met aardwarmte relatief gering.

  Kijken we naar aardwarmte dan is de veiligheid veel minder gewaarborgd. Het meekomen van olie en gas bij het winnen van aardwarmte heeft gevolgen voor de veiligheid. Om een veilige boring te waarborgen, heeft toezichthouder SodM eisen opgesteld voor boringen naar aardwarmte. Dit zijn niet per se dezelfde eisen als bij het boren naar koolwaterstoffen. Als we dan zien dat voor het leveren van aardwarmte voor de kassen van een tuinder al minimaal 2 boringen nodig zijn met ongeveer hetzelfde risico als bij het boren naar schaliegas, waar een boring genoeg kan zijn en de energie-intensiteit vele malen groter is, vraag je je af waar we mee bezig zijn.

  Een stad die roept dat ze energieneutraal moeten worden, kijkt ook meestal direct in de richting van aardwarmte. Het is dan ook wachten op grootschalige milieuproblemen als milieudefensie gelijk heeft wat de risico’s van schaliegas betreft. De risico’s van de winning van aardwarmte zijn per put niet veel groter, maar je moet veel meer putten boren om een beetje energie te winnen en je blijft zout water met mijnbouwhulpmiddelen rondpompen – zout water dat inclusief de aardolie- en gasresten naar boven komt. Toch gelden daar andere regels voor. En omdat je veel meer putten moet boren om voldoende aardwarmte op te pompen, is de kans dat het mis gaat groter.

 3. Winning van schaliegas is een proces dat niet te vergelijken is met aardwarmtewinning. De enige chemicaliën die bij aardwarmte vrij kunnen komen, zitten in de boorspoeling tijdens het boren van putten. Bij schaliegas worden grote hoeveelheden chemicaliën in de bron geïnjecteerd, die zich ongecontroleerd kunnen verspreiden, tot in het oppervlaktewater.

 4. Inderdaad ook bij een WKO installatie zoals in het Havenkwartier heb je geen keuze van leverancier, dus ze rekenen de hoogste prijs

 5. Sliedrecht, verlaat die drechtsteden toch, wordt weer zelfstandig.
  De drechtsteden bedenkt en wij zitten met de uitwerking die voor zowel hurders als huiseigenaren veel geld gaat kosten.
  Een oudere woning kan nog zo worden geisoleerd maar in de praktijk in andere gemeente heeft uitgewezen dat de woning niet warm genoeg wordt met de warmte van het warmtenet. De bewoners gaan via elektra bijverwarmen.

  Maar windmolens in Slierecht zie ik ook niet zo zitten, te veel geluidsoverlast. Maar langs de betuwelijn staat een geluidsscherm en als we daar zonnepanelen op monteren kunnen we in Sliedrecht heel veel stroom opwekken. Langs de snelweg staat ook een geluidsscherm waar prima zonnepanelen op gemonteerd kunnen worden.

  Creatief denken en in overlrg gaan met de eigenaren van de geluidsschermen.

 6. Waterstof is straks zeer interessant als energiebron, c02 (koolstofdioxide) erbij (overtollig van de centrales) en je hebt syntetisch aardgas. Het had zo mooi kunnen wezen.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld