College bezorgd en trekt bij minister aan de bel over herverdeling Gemeentefonds

door Peter Donk
SLIEDRECHT – Het College van B & W heeft begin juni 2021 een brief op hoge poten gestuurd aan minister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de herverdeling van het Gemeentefonds. De gemeente Sliedrecht ziet de situatie somber in en maakt zich grote zorgen over de financiële positie. Dat blijkt maandag 21 juni 2021 als de brief wordt vrijgegeven, die aan de minister is gestuurd. 

Minister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. (Foto Rijksoverheid)

Bij de eerste afgegeven prognose begin februari 2021 heeft de gemeente vastgesteld dat Sliedrecht wordt gekort met € 77,– per inwoner. “Voor onze gemeente betekent dit een achteruitgang van meer dan 5,5%. Een bedrag opvangen van bijna € 2 miljoen in het jaar 2027 trekt een te grote wissel op een gemeente van onze omvang en baart ons grote zorgen! We constateren dat de grote verschillen vooral worden veroorzaakt door wijzigingen binnen het sociaal domein. Voor het cluster Wmo is hierbij voor Sliedrecht sprake van een achteruitgang van € 3 miljoen en dat is € 1,5 miljoen meer dan bij andere gemeenten”, schrijft het College van B & W.

Doorgeschoten
Sliedrecht is volgens het college een gemeente met meerdere grote zorginstellingen. Het college noemt zorgorganisatie ASVZ. College: “Dit is iets waar we trots op zijn en waar we als gemeenschap op willen blijven investeren. Het hebben van deze zorginstellingen binnen onze gemeentegrenzen heeft de nodige financiële consequenties in met name de jeugdzorg en de Wmo. Sliedrecht wordt daardoor geconfronteerd met hogere kosten. Deze kosten kunnen we onder andere dragen door de inkomsten vanuit het gemeentefonds vanuit diverse  maatstaven die in de herijking vervallen: Wajong, aantal bedden in AWBZinstellingen, langdurig medicijn gebruik (ouders) en uitkeringsontvangers (excl. bijstand)”, aldus het college, dat van mening is dat het globaliteitsprincipe op dit punt te ver doorgeschoten en wordt er te weinig belang gehecht aan het principe van kostenoriëntatie. Het gevolg daarvan is dat het Sliedrecht onmogelijk wordt gemaakt om aan haar wettelijke taken binnen het Sociaal Domein te kunnen blijven voldoen, omdat wij de financiële consequenties niet kunnen dragen. College: “Voor ons is dat een onacceptabele ontwikkeling!”

Onverklaarbaar
Wat bij het college verder vragen oproept, is de voor hen onverklaarbare positie die de gemeente Sliedrecht binnen de Drechtsteden gemeenten inneemt. “Dit zijn gemeenten die redelijk goed vergelijkbaar moeten zijn met de gemeente Sliedrecht. Dat geldt niet alleen voor het cluster Wmo, maar ook voor het cluster Jeugd waar de gemeente Sliedrecht met een negatief effect van bijna € 700.000 ten opzichte van het landelijke gemiddelde fors moet inleveren. Wat zijn de oorzaken dat wij binnen de Drechtsteden in negatieve zin so fors uitspringen?”, vraagt het college zich af.

Onevenredig hard getroffen
Een korting van bijna twee miljoen euro voor de omvang van gemeente Sliedrecht kan volgens het college nooit de bedoeling zijn. College: “Op grond van de beschikbare informatie over de herverdeling zijn wij van mening dat de gemeente Sliedrecht onevenredig hard wordt getroffen door de herverdeling. In onze ogen is het principe globaliteit te ver doorgeschoten en is er onvoldoende recht gedaan aan onze kostenstructuur.” Het College van B & W van de gemeente Sliedrecht vraagt de minister in de brief ‘deze herverdeling aan te passen en op het Sociaal Domein voor méér en beter passende maatstaven te kiezen’. Het college hoort graag welk perspectief Olongren de gemeente Sliedrecht biedt. Ook vraagt het college de minister met klem om meer uitleg en duiding bij de herijking. “De kritische kanttekeningen die daarover door de Raad voor het Openbaar Bestuur zijn geplaatst, onderschrijven wij van harte”, vult het college aan, die de brief ook naar de Tweede Kamer der Staten-Generaal en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft gestuurd.

Plaats een reactie

*=Verplicht veld