INGEZONDEN BRIEF: Begrijpend lezen

Kunnen ze op het gemeentekantoor wel begrijpend lezen?

De gemeente Sliedrecht kan een zienswijze indienen op de concept woonvisie Drechtsteden. Je moet dan eerst lezen wat er in die woonvisie staat alvorens je een concept zienswijze opstelt.

Een beeld van de publieksbalie in het gemeentekantoor. (Foto Hans van der Aa / Sliedrecht24)

Al lezende valt vooral op dat het in de nabij toekomst vooral moet gaan om het toevoegen van hoogwaardige woonmilieus, het tegengaan van de uitstroom van hoge en midden inkomens, toevoegen van attractieve woonmilieus, tekort aan grotere woningen, behoefte aan grondgebonden woningen, de groene contour herformeren , woningen in het groen en om water en dergelijke.

Kortom vooral belangrijk is het toevoegen van kwaliteit. Achttien procent van de bevolking heeft een hoger inkomen, en negen procent van de woningen heeft een woz-waarde van boven de € 250.000,–. Dit zijn verkeerde verhoudingen, dus de hogere inkomens trekken weg.

Wat lees ik tot mijn stomme verbazing in de concept zienswijze aan de raad: De concept woonvisie Drechtsteden gaat vooral over hoeveel woningen we willen bouwen!!!! Hier gaat het dus al mis, de opsteller kan niet lezen, het gaat niet specifiek om hoeveel, het gaat vooral om wat we moeten bouwen.

Ook in het bestuursakkoord “maritieme topregio ’tussen provincie en Drechtsteden is afgesproken dat er attractieve woonmilieus moeten worden gecreeerd om talenten te verleiden zich hier te vestigen.
Kortom het is te hopen dat de raadsleden wel kunnen lezen en dat verwoorden in een serieuze zienswijze en dat vervolgens we in Sliedrecht gaan kijken hoe we de opgave die er is en die voortkomt uit de gemaakte afspraken, hoe we die lokaal vorm gaan geven.

Dat vormgeven is heel eenvoudig. Die attractieve woonmilieus, grotere en grondgebonden duurdere woningen passen niet binnenstedelijk! Dan moet je de spoorlijn over. Maar je kan niet met 200 woningen de spoorlijn over, dat moet dan veel groter i.v.m. voorzieningen. Doet daar dan een wijk met woningen in het groen en gecombineerd met waterberging voor binnenstedelijk, en gecombineerd met een waterrijk recreatief opstappunt. Dit kan de gemeente veel geld opleveren, vervolgens kan je de lasten voor je burgers laag houden en de boeren kunnen fatsoenlijk vertrekken.

Veel beter als het huidige uitrookbeleid voor die boeren. Je houdt dan binnenstedelijk ook meer ruimte voor leuke dingen. Hoe uitvoeren? Eerst een goed geluidsscherm ten noorden van de betuwelijn, vervolgens houd je 140 meter vrij ,dan bemoeilijk niet eventuele toekomstige ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld dat je over 15 jaar extra bedrijventerrein nodig hebt, dan kun dan alsnog de voetbalvereniging verplaatsen.

Op die streep zou ook de rijksweg passen. Al had dat natuurlijk gelijk met de Betuwelijn moeten gebeuren. Nu is het eigenlijk onmogelijk. Voor nu maak je daar groen en water, bijvoorbeeld een hondenuitrenveld of trimbaan. Ook een bedrijf dat veel ruimte nodig heeft als een groenvoorzieningenbedrijf zal daar passen.

Na die 140 meter begin je met die woonwijk met woningen tussen water, en in het noorden woningen aan de middelwetering. Dan heb je een wijk dichtbij het station en maak je een auto-ontsluiting naar Sliedrecht-West. Je bent dan multimodaal ontsloten en je belast dus niet het verkeer in Sliedrecht. De gemeente neemt niet het risico van de verplaatsing van de voetbal nu, maar doet dat pas als er vraag is naar bedrijventerrein.

Dit is ook in lijn met de afspraak met de provincie m.b.t. de vraaggerichte bedrijfsterrein strategie. De woningen dichterbij het station zijn in lijn met de opgave in het uitvoeringsprogramma van de provincie, namelijk bouwen langs de Merwedelingelijn en bestaand openbaar vervoer beter benutten. Ook gezien het feit dat Papendrecht en Alblasserdam ver vol zitten en geen Merwedelingelijn hebben, is dit de beste optie.

Het zou leuk zijn dit plan door te berekenen en uit te werken. En eventueel hetzelfde te doen met een ander plan. Ik hoop dat iemand een nog beter plan heeft, dat ook invulling geeft aan de geschetste behoeften. Ik nodig u hiertoe uit.

Leuk voor Sliedrecht24 om ideeen en commentaren via deze krant te bundelen en aan te bieden?

Piet Smits
ondernemer / agrariër

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is. De naam van de afzender wordt onder het artikel geplaatst. NAW- en e-mailgegevens worden niet openbaar gemaakt. Een ingezonden brief plaatsen we onverkort, soms ook omdat er geen artikel over het onderwerp op onze website is verschenen.

Redactie Sliedrecht24

Een reactie plaatsen

*=Verplicht veld